“Θέτετε στο περιθώριο τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.”

“Θέτετε στο περιθώριο τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.”

Στο περιθώριο θέτει η Κυβέρνηση τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με την μισθολογική υποβάθμιση που επιχειρεί για το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό τους. Αυτό επισημαίνουν σε γραπτή Ερώτηση που κατέθεσαν και συνυπέγραψαν προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ και Τομεάρχης Εθν. Άμυνας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αναπλ. Τομεάρχης Εθν. Άμυνας της ΝΔ, Αν. Δημοσχάκης.

Αφορμή στάθηκε η υπαγωγή των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) στην ίδια μισθολογική κατηγορία με τη λεγόμενη «τεχνική – ειδική εκπαίδευση».

Παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε ζητήσει επιμόνως από το Υπουργείο Οικονομικών να εντάξει, κατά τη σύμπτυξη των ειδικών μισθολογίων, τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. στην ίδια κατηγορία με τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, τελικά αυτά εξομοιώθηκαν μισθολογικά, μεταξύ άλλων, με τα μέλη διδακτικού προσωπικού των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού.

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση η νέα αυτή ρύθμιση έχει τρεις συνέπειες. Πρώτον, ανοίγει κύκλος δικαστικών διεκδικήσεων από τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. με επίκληση της αντισυνταγματικότητας της νέας ρυθμίσεως.

Δεύτερον τίθεται εν αμφιβολία η ισότητα των πτυχίων που χορηγούν τα Α.Σ.Ε.Ι. με αυτά των πανεπιστημίων.

Τρίτον δημιουργείται αντικίνητρο σε νέους επιστήμονες να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέσεις Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι.

Οι Βουλευτές ρωτάνε, μεταξύ  άλλων, τον αρμόδιο Υπουργό αν θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να προχωρήσουν οι απαιτούμενες διορθώσεις, συμπεριλαμβάνοντας τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. στην ίδια κατηγορία με  τα μέλη Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων.

Επίσης, ρωτάνε πώς πρόκειται να αντιμετωπιστεί η διαφαινόμενη με τις νέες μισθολογικές κατηγοριοποιήσεις υποβάθμιση των Α.Σ.Ε.Ι.

Αναλυτικά η γραπτή Ερώτηση:

Σύμφωνα με τον άρτι ψηφισθέντα Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 74/19-5-2017) το ειδικό μισθολόγιο για τα στελέχη ανωτάτων και ανωτέρων δημοσίων σχολών εκπαίδευσης διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: α) Στα μέλη Δ.Ε.Π. (Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού) των Πανεπιστημίων και β) στο λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό στο οποίο εντάσσονται το Ε.Π. (Επιστημονικό Προσωπικό) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), των μελών Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.), του Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.).

Η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. στην ίδια κατηγορία με τη λεγόμενη «τεχνική – ειδική εκπαίδευση» γίνεται για πρώτη φορά διότι αυτοί υπάγονταν μέχρι σήμερα σε ειδικό μισθολόγιο προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία και διαμορφούμενο κατ’ αναλογία με το μισθολόγιο των μελών Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων.

Η εν λόγω ένταξη δεν λαμβάνει όμως υπόψη τα ακόλουθα:

  1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. υπηρετούν σε Ιδρύματα που δια νόμου «είναι ισότιμα με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, …, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά» (άρθρο 1 του Ν. 3187/2003, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 88 του Ν. 3883/2010) κάτι που δεν ισχύει για τα υπόλοιπα ιδρύματα του λεγόμενου «τεχνικού τομέα της εκπαίδευσης».
  2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. έχουν δια νόμου καθήκοντα και υποχρεώσεις όπως τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενώ η εκλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξή τους ακολουθεί τις διαδικασίες (και τα προσόντα) των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων (άρθρο 25 του Ν. 3187/2003, όπως ισχύει), ενώ επιτρέπεται η μετάκληση μελών Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. σε πανεπιστήμια. Σύμφωνα δε με το Συμβούλιο της Επικρατείας τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. είναι φορείς της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελευθερίας της έρευνας κατά τον ίδιο τρόπο με τα μέλη Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων (ΣτΕ 387/2016 Ολομέλεια). Τα δε μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. ανήκουν επίσης στην ΠΟΣΔΕΠ.
  3. Το πρόγραμμα σπουδών των Α.Σ.Ε.Ι. αξιολογείται και πιστοποιείται από την ΑΔΙΠ, όπως και για τα Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης (άρθρο 6, παρ. 1 περιπτ. θ. του Ν. 3187/2003, όπως ισχύει).
  4. Τα Α.Σ.Ε.Ι. διά νόμου επιτρέπεται να διοργανώνουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως και τα Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα (Άρθρο 4 του Ν. 3187/3003, όπως ισχύει), αυτοτελώς ή από κοινού με πανεπιστήμια, στα οποία επιτρέπεται να χορηγούν και διδακτορικό δίπλωμα (αντίθετα από τα Α.Τ.Ε.Ι.).

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) αναγνώρισε το δίκαιο αίτημα της ακαδημαϊκής κοινότητας των Α.Σ.Ε.Ι. και ζήτησε επισήμως (με το Φ.835/3/153387 από 7 Φεβρουαρίου 2017) από το Υπουργείο Οικονομικών να εντάξει κατά τη σύμπτυξη των ειδικών μισθολογίων τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. στην ίδια κατηγορία με τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων ως επιτελούντα το ίδιο έργο με αυτά, για λόγους ισότητας και ισονομίας.

Παρά τα ανωτέρω με το Ν. 4472/2017 τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. (λιγότερα από 100 μέλη Δ.Ε.Π. στα τρία Α.Σ.Ε.Ι., Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, και Σχολή Ικάρων) εξομοιώνονται μισθολογικά, μεταξύ άλλων, με τα μέλη διδακτικού προσωπικού των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού. Και όχι μόνον αυτό, αλλά τα Α.Σ.Ε.Ι. είναι τα μόνα από τα Ιδρύματα για τα οποία δεν προβλέπονται έξοδα παράστασης στον Κοσμήτορα και τα αιρετά μέλη διοίκησης (ενώ προβλέπονται ρητά για τα Πανεπιστήμια, τα Α.Τ.Ε.Ι., την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Α.Ε.Ν. και Α.Ε.Α.). Επιπροσθέτως, εντελώς αναιτιολόγητα, στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.

Επιπλέον, ενώ σε αριθμητικούς όρους τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων δεν υφίστανται ουσιαστικά μειώσεις στις μικτές αποδοχές (βλ. Ανακοίνωση ΠΟΣΔΕΠ 14/5/2017) τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. υφίστανται μειώσεις της τάξεως ως και 5% σε σχέση με την ισχύουσα κατάσταση.

Η νέα ρύθμιση έχει τρεις συνέπειες:

α) Ανοίγει κύκλος δικαστικών διεκδικήσεων από τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. με επίκληση της αντισυνταγματικότητας της νέας ρυθμίσεως λόγω προσβολής της ισότητας και δη της αρχή «ίση αμοιβή για ίδια εργασία».

β) Τίθεται εν αμφιβολία η ισότητα των πτυχίων που χορηγούν τα Α.Σ.Ε.Ι. με αυτά των πανεπιστημίων, αφού πλέον το διδακτικό προσωπικό τους δεν ανήκει στην ίδια κατηγορία με το διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων.

γ) Δημιουργείται αντικίνητρο σε νέους επιστήμονες να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέσεις Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι., καθώς πλέον υπάρχει αμφιβολία ως προς την εξομοίωσή τους προς τα πανεπιστήμια, ενώ κόβεται και ο δρόμος της μετακλήσεως τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Συνεπώς, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Προτίθεστε να λάβετε μέτρα ώστε να προχωρήσει άμεσα η αναγκαία διόρθωση των άρθρων 130 και 131 του Ν. 4472/2017 στα σημεία που αναφέρονται στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., συμπεριλαμβάνοντάς τα στην ίδια κατηγορία με τα μέλη Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων;
  1. Με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η αναγνώριση και για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. ως προϋπηρεσίας του διδακτικού/ερευνητικού έργου που έχει παρασχεθεί από αυτά σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και για την επαναφορά της πρόβλεψης εξόδων παράστασης για τους Κοσμήτορες και τα αιρετά όργανα διοίκησης των Α.Σ.Ε.Ι.;
  2. Πώς πρόκειται να αντιμετωπιστεί η διαφαινόμενη με τις νέες μισθολογικές κατηγοριοποιήσεις υποβάθμιση των Α.Σ.Ε.Ι.;