Αυτός είναι ο δεύτερος γιατρός που τέθηκε σε αργία, για παράνομες συνταγογραφήσεις

Αυτός είναι ο δεύτερος γιατρός που τέθηκε σε αργία, για παράνομες συνταγογραφήσεις

Το όνομα του δεύτερου γιατρού, ο οποίος ανήκει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, βγήκε στον ¨αέρα”, μετά την δημοσιοποίηση της απόφασης του Διοικητή Δημήτρη Αδαμίδη να τεθεί σε αργία.

Πρόκειται σύμφωνα με την ιστοσελίδα faros-24 που δημοσίευσε την απόφαση του κ.Αδαμίδη, για τον κ. Μουρουζίδη Γεώργι, στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της αναστολής των καθηκόντων από τον διοικητή  κ. Αδαμίδη, ο οποίος μάλιστα έχει ανάμιξη και με τα κοινά της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού ήταν δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του πρώην δημάρχου κ. Αλεξανδρή και το 2014 υποψήφιος με την παράταξη του σημερινού δημάρχου Βαγγέλη Λαμπάκη .

Παραθέτουμε το έγγραφο της απόφασης του διοιηκητή του νοσοκομείου Έβρου….

4η  Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ

Ταχ. Διεύθ: Περιοχή Δραγάνα-Αλεξ/πολη

Πληρ.: Γραφείο Διοικητή

Τηλ. 2551089529

Φαξ: 2551089699

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 16/8/2017

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ΕΜΠ 322

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 ΑΠ Ο ΦΑΣ Η   ΔΙ ΟΙ ΚΗΤ Η  

ΘΕΜΑ :  «Αναστολή άσκησης καθηκόντων του ιατρού κυρίου Γεωργίου Μουρουζίδη ειδικότητας   Γενικής Χειρουργικής   επιμελητή Α΄ της Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής  του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Νοσηλευτικής Μονάδας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης»

Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.Εβρου

Έχοντας Υπόψη

 1. 1. Το γεγονός ότι ο ιατρός κύριος Γεώργιος Μουρουζίδης ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής   υπηρετεί ως επιμελητής Α΄ της Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Νοσηλευτικής Μονάδας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
 2. 2. Το ΕΜΠ 319/12-7-2017 έγγραφο της 4ης Υ.ΠΕ. που διατάσσει άμεσο πειθαρχικό

έλεγχο της ανωτέρω ιατρού

 1. 3. Την ΓΕ  ΕΜΠ  89/26-6-2017  έκθεση      του  Γενικού  Επιθεωρητή  της  Υπηρεσίας

Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.)

 1. 4. Το άρθρο 6 του νόμου 4325/2015 που αναφέρεται στα πειθαρχικά παραπτώματα των δημοσίων υπαλλήλων, όπως αυτό τροποποίησε – αντικατέστησε  το άρθρο 107 παρ. 1 του ν. 3528/2007.
 2. 5Τις διατάξεις  του   Ν.  3329/2005  «  Εθνικό   Σύστημα  Υγείας  και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/ 04-04-2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 3. 6. Το άρθρο 77 του 2071/92, όπως συμπληρώθηκε από τη διάταξη του άρθρου 7 του N. 2194/94 που αναφέρεται στα ειδικά πειθαρχικά αδικήματα ιατρών ΕΣΥ.
 4. 7. Το νόμο 3418/2005 «κώδικας ιατρικής δεοντολογίας»
 5. 8. Την υπ’ αριθμ. Υ4Α/οικ 91432 απόφαση του Υπουργείου Υγείας : “καθορισμός αρμοδιοτήτων ενιαίου συλλογικού οργάνου Διοίκησης” (ΦΕΚ 2012/09-09-2011 τ’ Β).
 6. 9. Το ΦΕΚ 3499/31.12.2012 τ’ Β : “ Ενοποιημένος Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου  Αλεξανδρούπολης  και  του  Γενικού  Νοσοκομείου Διδυμοτείχου”.
 7. 10. Το άρθρο 259 του ποινικού κώδικα.
 8. 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 281/17-7-2017 και ΕΜΠ 318/9-8-2017 αποφάσεις του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Ε.  για  άσκηση  πειθαρχικής  δίωξης  κατά  του  ιατρού   κ. Μουρουζίδη Γεώργιου
 9. 12Το άρθρο 104 του νόμου 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4325/2015 και ισχύει σήμερα: «1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος μπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου: α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό. β) Έχ ει  ασκηθεί  π ειθαρχ ικ ή  δ ίω ξ η  γ ια  παράπτω μα,  το οποίο  μπορεί  να  επ ι σύρει  τ η ν  ποι νή  τ ης  οριστι κής  παύσης  ή γ)  υπάρχου ν αποχρώ σες  ενδείξ εις  για  έκνομη  δ ιαχείρι ση,  οι  οποίες  στηρίζονται  σε  έκθεση της   προϊσταμένης   αρχής   ή   αρμόδι ου   επιθεω ρητή.   
 10. 2.    Σε   κατεπείγουσες περιπτώσεις  επ ιτακτικού  δημοσίου  συμφέροντος  και  π ριν  γνωμοδοτήσει   το πειθαρχ ικό  συμβούλι ο,  μπορεί  να  επ ιβλ ηθεί  στο ν  υπάλ λ ηλο  α π ό  το  α νώτατο μονοπρόσωπο  όργανο  διοίκησης  του  φορέα  όπου  υπηρετεί  το   μέτρο   της αναστολής  άσκησης  των  καθηκόντω ν  του. »

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ

ΕΠΕΙΔΗ κατά του ιατρού κ. Γεωργίου Μουρουζίδη ειδικότητας    Γενικής Χειρουργικής    επιμελητή Α΄ της Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής    του Πανεπιστημιακού  Γενικού  Νοσοκομείου  Έβρου  –  Νοσηλευτικής  Μονάδας Πανεπιστημιακού  Γενικού  Νοσοκομείου  Αλεξανδρούπολης    έ χ ει   ασκηθ εί   π ειθαρχ ικ ή  δ ίω ξ η   διότι  υπέπεσε στα κάτωθι  πειθαρχικά  αδικήματα:

α)  παράβαση  υπαλληλικού καθήκοντος (άρθρο 6 παρ. 1 σημείο β του ν. 4325/2015, που τροποποίησε το άρθρο 107 παρ. 1 στοιχείο β’ του Ν. 3528/2007) που εξειδικεύεται με την παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχεία α, β, γ και παρ. 3 του Π.Δ. 121/2008 περί κανόνων συνταγογράφηση,  των άρθρων 9 και 21 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΦΕΚ Β 3054/18-11-20012) και την παράβαση των άρθρων 4 παρ. 3, 5 παρ. 3 και 20 του  κώδικα ιατρικής δεοντολογίας Ν.3418/2005, όπως τα πραγματικά περιστατικά εξειδικεύτηκαν στο αιτιολογικό της παρούσης απόφασης.

β) παράβαση του άρθρου άρθρο 6 παρ. 1 σημείο γ του ν. 4325/2015, που τροποποίησε το άρθρο  107 παρ. 1 στοιχείο  γ του Ν. 3528/2007  δηλαδή   παράβαση

 καθήκοντος  κατά  το ν  ποινικό  νό μο  (άρθρο 259 Π.Κ. και άρθρο 6 παρ. 1 σημείο γ του Ν.

4325/2015),   όπως   τα   πραγματικά   περιστατικά   εξειδικεύτηκαν   στο   αιτιολογικό   της παρούσης απόφασης.

γ)  α ναξ ιοπ ρεπ ή  ή  ανάρμο στ η  ή  ανάξ ια  γ ια  υπάλ λ ηλο  συμπεριφ ορά  εντ ός  ή εκτός  υπηρεσίας  (άρθρο  6  παρ.  1  του  Ν.4325/2015  σημείο  ε),  όπως  τα  πραγματικά περιστατικά εξειδικεύτηκαν στο αιτιολογικό της παρούσης απόφασης.

δ)  παράβασ η   τω ν   κα νό νω ν   τ ης   ιατ ρικ ής   δ εο ντολογί ας   (άρθρο  77  παρ.  1 στοιχείο δ του N.2071/1992, όπως συμπληρώθηκε από τη διάταξη του άρθρου 7 του N.

2194/1994) σε συνδυασμό  με τα  άρθρα 4 παράγραφος 3, 5 παράγραφος 3 και 20 του Ν.3418/2005, όπως τα πραγματικά περιστατικά εξειδικεύτηκαν στο αιτιολογικό της παρούσης απόφασης.

ε) παράβαση του άρθρου άρθρο 6 παρ. 1 σημείο δ του Ν. 3528/2007 δηλαδή απ όκτ ηση   οικονομικού   οφέ λους   ή   αντα λ λάγ ματος   π ρος   όφελος   του   ιδ ίου   του  υπαλ λ ήλου  ή  τρίτου  π ροσώπου  (εν προκειμένω της φαρμακευτικής εταιρείας), κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών.

ΕΠΕΙΔΗ τα ανωτέρω πειθαρχικά αδικήματα   μπορού ν  να  επ ισύρ ου ν  τ η ν   ποι νή  τ ης  οριστικής  παύσης    και ταυτόχρονα   υπάρχου ν  αποχ ρώ σες  ενδ είξ εις  γ ια   έ κνομη διαχ είρι ση, οι  οποίες στ ηρίζο νται  σ ε έ κθεση  του  αρμόδι ου επ ιθεω ρητ ή.

Ε ΠΕΙ ΔΗ  Το άρθρο 104 του νόμου 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του  νόμου  4325/2015  και  ισχύει  σήμερα  ορίζει:  «1. Αν  συντρέχουν  λόγοι  δημόσιου συμφέροντος μπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου: α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό.  β)  Έχει

 ασκηθεί  π ειθαρχ ικ ή  δ ίω ξ η  γ ια  παράπ τω μα,  το  οποίο  μπορεί  να  επ ισύρει  τ η ν  ποι νή   τ ης  ορι στ ικ ής παύση ς  ή γ)  υπάρχου ν αποχ ρώ σες  ε νδ είξ εις  γ ια  έ κνομη  δ ιαχ είρι ση,  οι οποίες  στ ηρίζο νται  σ ε  έ κθεση  τ ης  π ροϊσταμέ νης  αρχ ής  ή  αρμ όδ ιου  επ ιθεω ρητ ή.  2.

 Σε   κατ επ είγ ουσες    π εριπ τώ σεις   επ ιτακτ ικού   δ ημοσίου   συμφέ ροντος    και    π ριν  γ νω μοδ οτ ήσει  το  π ειθαρχ ικό  συμβούλι ο,  μπορεί  να  επ ιβλ ηθεί  στο ν  υπάλ λ ηλο  απ ό το  α νώτατο  μο νοπ ρ όσωπο  όργ ανο  δ ιοίκ ησης  του  φ ορέ α  όπου  υπηρετ εί   το   μέ τρο τ ης  α να στολής  άσκη σης  τω ν  καθηκόντω ν  του.»

ΕΠΕΙΔΗ όπως αναφέρεται στην ΓΕ ΕΜΠ 89/26-6-2017 έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.), διαπιστώθηκε από την ΓΕ 923Π/9-6-2016 έκθεση ελέγχου της Δ/νσης Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΕΔΥΦΚΑ διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα ως προς την έκδοση και υποβολή ηλεκτρονικών γνωματεύσεων επιθεμάτων κατακλίσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ από 1/7/2015 έως 22/3/2016:

Α). ΄Εκδοση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων σε ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση επιθεμάτων με τη χρήση της ίδιας φωτογραφίας έλκους σε διαφορετικούς ασφαλισμένους. Τα σχετικά στοιχεία είναι:

Η ίδια φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε στις παρακάτω δύο γνωματεύσεις:

 1. 1. Γνωμάτευση 508197-18/08/2015, ασθενής: Α.Α., ΑΜΚΑ: 27013902187,
 2. 2. Γνωμάτευση 678079-9/10/2015, ασθενής: Α.Μ., ΑΜΚΑ: 12123201118,

Β). ΄Εκδοση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων σε ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση επιθεμάτων με τη χρήση της ίδια φωτογραφίας έλκους η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από έναν ή περισσότερους άλλους ιατρούς σε διαφορετική γνωμάτευση για διαφορετικούς ασφαλισμένους. Τα σχετικά στοιχεία είναι:

1)  Γνωμάτευση 509376 – 19/08/2015, ασθενής: Π.Π  ΑΜΚΑ : 07012700683,

2)        Γνωμάτευση 677530-09/10/2015,  ασθενής: Κ.Ι.  ΑΜΚΑ : 230034300576,

3)        Γνωμάτευση 677634-09/10/2015, ασθενής: Λ.Κ.  ΑΜΚΑ: 060744202265,

4)        Γνωμάτευση 677722-09/10/2015, ασθενής: Η.Ι.  ΑΜΚΑ: 08044200239,

5)        Γνωμάτευση 677813-09/10/2015,  ασθενής: Χ.Γ.  ΑΜΚΑ: 27123200548,

6)        Γνωμάτευση 677898-09/10/2015, ασθενής: Α.Π. ΑΜΚΑ : 23028303404

7)        Γνωμάτευση 677973-09/10/2015, ασθενής: Δ.Κ. ΑΜΚΑ : 12013100891

8)        Γνωμάτευση 678157-09/10/2015, ασθενής: Μ.Ε.,  ΑΜΚΑ : 24122900582,

9)        Γνωμάτευση 892001-10/12/2015,  ασθενής: Χ.Α.,  ΑΜΚΑ: 21052803380,

10)      Γνωμάτευση 892077-10/12/2015, ασθενής: Π.Μ,  ΑΜΚΑ: 17037402645,

11)      Γνωμάτευση 892171-10/12/2015, ασθενής: Σ.Σ,  ΑΜΚΑ: 10083205442,

12)      Γνωμάτευση 894555-10/12/2015, ασθενής: Χ.Ι.,  ΑΜΚΑ: 02033300696,

13)      Γνωμάτευση 508090-18/08/2015, ασθενής: Φ.Λ.  ΑΜΚΑ : 14013000444,

14)      Γνωμάτευση 914169-16/12/2015, ασθενής: Β.Ν. ΑΜΚΑ: 05072300469,

15)      Γνωμάτευση 914205-16/12/2015, ασθενής: Π.Ι.  ΑΜΚΑ: 09072100135,

16)      Γνωμάτευση 914206-16/12/2015, ασθενής: Π.Ι. ΑΜΚΑ: 09072100135,

17)      Γνωμάτευση 914207-16/12/2015, ασθενής: Π.Ι. ΑΜΚΑ: 09072100135,

18)      Γνωμάτευση 914208-16/12/2015, ασθενής:  Π.Ι. ΑΜΚΑ: 09072100135,

19)      Γνωμάτευση 914284-16/12/2015, ασθενής: Μ.Ε. ΑΜΚΑ: 15073003624,

20)      Γνωμάτευση 1001647-14/01/2016,  ασθενής: Π.Α. ΑΜΚΑ: 15083301505,

21)      Γνωμάτευση 1001686-14/01/2016, ασθενής: Μ.Ε. ΑΜΚΑ: 24122900582,

22)      Γνωμάτευση 1001716-14/01/2016,  ασθενής: Γ.Α. ΑΜΚΑ: 14063100706,

23)      Γνωμάτευση 1001747-14/01/2016, ασθενής: Κ.Δ. ΑΜΚΑ: 19042900423,

24)      Γνωμάτευση 1025997-20/01/2016,  ασθενής: Κ.Κ. ΑΜΚΑ: 18032000608,

25)      Γνωμάτευση 1026024 – 20/01/2016, ασθενής: Τ.Θ. ΑΜΚΑ: 28092800706.

Γ). ΄Εκδοση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων σε ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση επιθεμάτων με τη  χρήση φωτογραφίας έλκους του ασθενή η οποία αναρτήθηκε σε περισσότερους από μια γνωματεύσεις για τον ίδιο ασθενή στην ίδια ή σε διαφορετικούς ημερομηνίες. Τα σχετικά στοιχεία είναι:

 1. 1. Γνωμάτευση 513007-20/08/2015, ασθενής: Τ.Ε. ΑΜΚΑ: 29103200449,
 2. 2. Γνωμάτευση 513055-20/08/2015, ασθενής: Τ.Ε. ΑΜΚΑ: 29103200449,
 3. 3. Γνωμάτευση 513138-20/08/2015, ασθενής: Τ.Ε. ΑΜΚΑ: 29103200449.

Οι ανωτέρω φωτογραφίες ταυτοποιήθηκαν με ψηφιακή μέθοδο και διαπιστώθηκε ότι ήταν απόλυτα ταυτόσημες μεταξύ τους.

Δ). ΄Εκδοση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για το χορήγηση επιθεμάτων όπου έχει δηλωθεί η ένδειξη συνύπαρξης : “ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ” για τον εν λόγω ασφαλισμένο, ενώ από διασταύρωση των στοιχείων των εκτελεσμένων  συνταγών  από  το  αρχείο  του  ΚΜΕΣ  (Κέντρο  Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών) του ΕΟΠΥΥ προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος δεν έχει λάβει ανάλογη αντιδιαβητική φαρμακευτική αγωγή κατά τα έτη: 2012-2015. Τα σχετικά στοιχεία

είναι: Γνωμάτευση 1001716-14/01/2016, ασθενής: Γ.Α, ΑΜΚΑ: 14063100706.

ΕΠΕΙΔΗ από τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι o εγκαλούμενος ιατρός κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα προέβη σε υποβολή αναληθών παραστατικών και στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ γεγονός που συνδέεται αιτιωδώς με οικονομική βλάβη του ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα: α) με τη χρήση και ανάρτηση της ίδιας φωτογραφίας δερματικής βλάβης έλκους κατακλίσεως, σε διαφορετικούς  ασφαλισμένους,  β)  με  τη  χρήση  και  ανάρτηση  της  ίδιας  φωτογραφίας έλκους  κατακλίσεως  που  είχε  χρησιμοποιηθεί  από  έναν  ή  και  περισσότερους  άλλους

ιατρούς σε διαφορετική γνωμάτευση για τον ίδιο ή διαφορετικούς ασφαλισμένους γ) με τη χρήση και ανάρτηση της ίδιας φωτογραφίας έλκους κατακλίσεως η οποία αναρτήθηκε σε περισσότερες από μία γνωματεύσεις για τον ίδιο ασθενή στην ίδια ή σε διαφορετικές ημερομηνίες δ) με τη αναγραφή ψευδούς δήλωσης συνυπάρχουσας νόσου «σακχαρώδης διαβήτης» για ασφαλισμένους οι οποίοι αποδείχτηκε ότι δεν είχαν λάβει ανάλογη αντιδιαβητική φαρμακευτική αγωγή κατά τα έτη 2012-2015.

ΕΠΕΙΔΗ   η παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος με τον τρόπο που αναλυτικά περιγράφηκε στην έκθεση ελέγχου και ανωτέρω,   έγινε  επανειλημμένω ς   με ειδικό  δόλο  προκειμένου  να  ζημιω θεί  οικονομικά  ο  Ε ΟΠΥΥ  και  να  προσκομιστεί παράνομη ω φέλεια τουλάχιστον στις  φ αρμακευτικές  εταιρείες.

ΕΠΕΙΔΗ  η   οικονομικ ή   ζημία   του   Ε ΟΠΥΥ   τ ελ εί   σε   προφα νή   αιτιώδ η συνάφεια με τ η ν παράβασ η  του υπαλληλικού καθήκοντος   του εγκαλούμενου γιατρού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την   α να στολή   άσκησης   καθηκόντων   του   ιατρού   κυρίου   Γεω ργ ίου   Μουρουζίδ η  ειδικότητας   Γενικής Χειρουργικής   επιμελητή Α΄ της Α΄  Πανεπιστημιακής  Χειρουργικής Κλινικής   του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου  Έβρου – Νοσηλευτικής Μονάδας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

 Κοινοποίησ η  :

Το παρόν να επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στον ιατρό κύριο Γεώργιο Μουρουζίδη ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής επιμελητή Α΄ της Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Νοσηλευτικής Μονάδας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούποληςτου Π.Γ.Ν.Ε. – Ν.Μ. Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης.

 

Μοιραστείτε το άρθρο

Ένα σχόλιο

 1. Pingback: Έρχονται νέες αποκαλύψεις για γιατρούς που έκαναν παράνομες συνταγογραφήσεις – EVROS NEWS

Απάντηση