Νέες ευκαιρίες εργασίας εκπαιδευτικών

Νέες ευκαιρίες εργασίας εκπαιδευτικών

Ο χώρος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο χώρο, που προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες εργασίας σε ήδη εργαζόμενους στην εκπαίδευση αλλά και σε νέους εν δυνάμει εκπαιδευτικούς.

Το ήδη εργαζόμενο μέρος της Ελληνικής κοινωνίας μεγαλώνει αλλά ταυτόχρονα η ανεργία παραμένει σε τεράστια υψηλά ποσοστά ακόμα. Ως αποτέλεσμα αυτού, προκύπτει η ανάγκη πολλοί από τους ενηλίκους να μετεκπαιδευτούν αποκτώντας συγκεκριμένες δεξιότητες με απώτερο στόχο να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, διατηρώντας μια θέση εργασίας  ή διεκδικώντας μια καινούργια.
Αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης είναι οι δομές Διά Βίου Μάθησης και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,( όπως είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), τα Δημόσια και τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ και ΙΙΕΚ), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ (ΙΕΚ του ΟΑΕΔ), τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής (ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής), οι Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ), οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά. ) να παρουσιάσουν υψηλή απορρόφηση εκπαιδευτικών.
Προκειμένου όμως κάποιος εκπαιδευτικός ή ένας άλλος επαγγελματίας να μπορέσει να εργαστεί στο χώρο αυτό, πρέπει να πιστοποιηθεί ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).


Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας απαιτείται με βάση το νόμο 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013) για την πρόσληψη στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας (ΦΕΚ 2844/Β/2012), καθώς και για τη διδασκαλία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης), ενώ η διαδικασία των εξετάσεων Πιστοποίησης, σύμφωνα με την Απόφαση της υπ’ αρ. 65/24.05.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία αξιολόγησης των υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων:
1. Αξιολόγηση Θεωρητικού Μέρους (Γραπτή εξεταστική δοκιμασία)
2. Αξιολόγηση Πρακτικού Μέρους (Μικροδιδασκαλία – Συνέντευξη)
3. Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση Πρακτικού Μέρους
Ωστόσο, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ έχουν:
1. όσοι μπορούν να αποδείξουν 150 ώρες διδακτικής προϋπηρεσίας ή έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο του ίδιου του ΕΟΠΠΕΠ ή
2. όσοι παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο (διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών) από δημόσιο φορέα, το οποίο «παρακάμπτει» τις 150 ώρες διδακτικής προϋπηρεσίας.
Ειδικότερα, όσοι παρακολουθήσουν το εν λόγω σεμινάριο (που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως κυρίως):
-έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ χωρίς το προαπαιτούμενο κριτήριο ύπαρξης 150 ωρών διδακτικής προϋπηρεσίας (Ν. 4386/16 Άρθρο 67),
Συναισθανόμενο την ευθύνη του στο σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας το Τριτοβάθμιο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδα υλοποιεί σε κύκλους  το εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ», σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας με σκοπό:
1. Την κατάλληλη προετοιμασία & απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις  πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ,
2. Την  ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας θέσης εργασίας τους ή την προσπάθεια αναζήτησης νέας,
3. Τη  θεσμοθέτηση ενός κοινού υψηλού υποβάθρου του εκπαιδευτικού έμψυχου δυναμικού της χώρας μας,
4. Την επιπλέον μοριοδότηση σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
5. Την απόκτηση ενός σημαντικού προσόντος για τη διδασκαλία σε ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση σε ενήλικες.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό εξ αποστάσεως πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων κάντε κλικ εδώ.
Σε ποιους απευθύνεται:
Εκπαιδευτικούς
Εν δυνάμει εκπαιδευτικούς
Φοιτητές
Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Λογιστές, Οικονομολόγους
Νομικούς
Ψυχολόγους
Αρχιτέκτονες, μηχανικούς και συναφή επαγγέλματα
Φυσικούς, χημικούς, μαθηματικούς, βιολόγους
Τεχνολόγους, Τεχνικούς βοηθούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών
Ειδικευμένους Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους και Αλιείς (3ετή επαγγελματική ή/και διδακτική πείρα συναφή με την επαγγελματική δραστηριότητα)
Ειδικευμένους τεχνίτες (3ετή επαγγελματική ή/και διδακτική πείρα συναφή με την επαγ/κή δραστηριότητα)
Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Πληροφορίες – εγγραφές:
www.diaviou-teste.gr
info@diaviou-teiste.gr

Πηγή: protothema.gr