ÊáôåóôñáììÝíïò äñüìïò ìåôÜ ôçí êáôáññáêôþäç âñï÷Þ ðïõ Ýðëçîå ôç ÓáìïèñÜêç áðü ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò Ýùò êáé ôï ðñùß ôçò Ôñßôçò, ôçí ÔåôÜñôç 27 Óåðôåìâñßïõ 2017. Áðü ôï ìåóçìÝñé ôçò Ôñßôçò, ï äÞìïò ÓáìïèñÜêçò êçñý÷èçêå óå êáôÜóôáóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò, åíþ  êëéìÜêéá ôùí ìç÷áíéêþí ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Õðïäïìþí, ðïõ âñÝèçêáí áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ óôï íçóß Ýèåóáí ùò ðñïôåñáéüôçôá ôçí Üìåóç áðïêáôÜóôáóç ôçò ×þñáò, ç ïðïßá Ý÷åé õðïóôåß ôåñÜóôéåò æçìéÝò áðü ôéò ìåãÜëåò ðïóüôçôåò ëÜóðçò êáé âñÜ÷ùí áðü ôá íåñÜ ôçò èåïìçíßáò. Óýìöùíá ìå ôï õðïõñãåßï Õðïäïìþí êáé Ìåôáöïñþí ïé óçìáíôéêüôåñåò æçìßåò êáôáãñÜöïíôáé óôá êôÞñéá ôïõ äçìáñ÷åßïõ êáé ôïõ ÊÝíôñïõ Õãåßáò. Áðü óÞìåñá îåêéíïýí ïé áõôïøßåò ãéá ôçí êáôáãñáöÞ ôùí æçìéþí ôùí ðëçãÝíôùí, áðü ôá óõíåñãåßá ôïõ õðïõñãåßïõ ðïõ âñßóêïíôáé óôï íçóß óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò ôïðéêïýò öïñåßò,  þóôå íá ðñï÷ùñÞóïõí Üìåóá ïé áðïæçìéþóåéò.. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/STR

Στη Σαμοθράκη των βιβλικών καταστροφών μόνο 150.000 ευρώ, στην Καρδίτσα 500.000

Πως το φώναζε ο συγχωρεμένος Μιλτιάδης Έβερτ; Καρδίτσα-Καρδίτσα. Την στιγμή που στην Σαμοθράκη των βιβλικών καταστροφών από την πρωτοφανή θεομηνία έχουν δοθεί από το υπουργείο Εσωτερικών μόλις 150.000 ευρώ μέχρι τώρα, σε άλλο δήμο, αυτόν της Καρδίτσας, με χθεσινή απόφαση του υπουργείου Υποδομών του κ.Σπίρτζη, δίνουν 500.000 ευρώ, δηλαδή μισό εκατομμύριο για αποκατάσταση του οδικού δικτύου λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση μάλιστα, κρίνεται απολύτως αναγκαίο το έργο για την οδική ασφάλεια των κατοίκων, ενώ προφανώς οι Σαμοθρακίτες δεν κινδυνεύουν στους διαλυμένους δρόμους.

 

Την απόφαση με εντολή του κ.Σπίρζη που είναι αλήθεια ότι ήρθε στο νησί αμέσως και διαπίστωσε “ιδίοις όμμασι” τα τεράστια προβλήματα, υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Γεώργιος Δέδες και όως αναφέρει αφορά τον δήμο Καρδίτσας για την υλοποίηση του έργου: “Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας και αντιμετώπιση επικινδυνοτήτων λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων”. Τα χρήματα μάλιστα προέρχονται από τον λογαριασμό Δημοσίων Επενδύσεων που ανέρχεται στο ποσό των 115 εκατομμυρίων ευρώ και δίνεται για παρόμοιους λόγους.

 

 

Όπως αναφέρεται επίσης στην απόφαση, το υπουργείο Υποδομών έχει την δυνατότητα απ’ ευθείας χρηματοδότησης των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας σε παρόμοιες καταστάσεις από τον λογαριασμό των 115 εκατομμυρίων ευρώ. Μπορεί δηλαδή ο κ.Σπίρτζης να δώσει ΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ τα χρήματα που απαιτούνται για να προχωρήσει στα απαραίτητα έργα αποκατάστασης του δικτύου. Αυτός όμως χθες, μέσω του Γενικού Γραμματέα του, χρηματοδότησε τον δήμο Καρδίτσας. Με τον οποίο φυσικά δεν έχουμε τίποτα και καλά κάνουν οι άνθρωποι του και διεκδικούν. Αλλά όχι τα στελέχη της Κυβέρνησης και οι τρεις βουλευτές Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για την Σαμοθράκη, όταν βλέπουμε την ίδια στιγμή ποιά είναι η αντιμετώπιση τους σε σχέση με άλλες περιοχές, που μάλιστα δεν γνώρισαν τέτοια πρωτοφανή μανία της φύσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Αυτοψία των τεράστιων καταστροφών από Σπίρτζη και απανωτές συσκέψεις για μέτρα ανακούφισης στη Σαμοθράκη

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ για τις 500.000 ευρώ στην Καρδίτσα

Δήμος ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 500.000 ευρώ

 

Μοιραστείτε το άρθρο

Απάντηση