Πέντε προσλήψεις στον δήμο Ορεστιάδας

Πέντε προσλήψεις στον δήμο Ορεστιάδας

Στην πρόσληψη 5 ατόμων θα προχωρήσει ο Δήμος Ορεστιάδας για την κάλυψη αναγκών του που αφορούν στο ΝΠ∆∆-Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισµού.

Συγκεκριμένα, ο ∆ήµος Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και ωριαία αποζηµίωση, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2018, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2017-2018. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και ηλικία από 23 έως 65 ετών.

• Να έχουν πτυχίο Π Ε Φυ σ ι κ ή ς Α γ ωγ ή ς Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής α ν τ ί σ τ ο ι χ η ς σχολής και με την ανάλογη ειδικότητα, ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου δεν υπάρχει υποψήφιος με την αντίστοιχη ειδικότητα.

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (π.χ. καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κλπ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – έντυπο µε κριτήρια επιλογής

2. Επικυρωµένη φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου από την Ελλάδα.

3. Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.

6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.

7. Βιογραφικό σηµείωµα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράµµατα της ΓΓΑ, ή επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε ∆ηµοτική ενότητα (∆ηµοτικές ενότητες Δήμου Ορεστιάδας),σύµφωνα µε το ωράριο που θα µου υποδειχθεί. Β) ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

9. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος

10.Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ