Σε διπλή δημοπράτηση η συντήρηση της Εγνατίας Οδού για 3 χρόνια

Σε διπλή δημοπράτηση η συντήρηση της Εγνατίας Οδού για 3 χρόνια

Διπλή δημοπράτηση έβγαλε πριν από λίγες μέρες η Εγνατία Οδός ΑΕ που αφορά την Λειτουργία, συντήρηση του αυτοκινητόδρομου για τα έτη 2018-2019-2020. Οι δημοπρατήσεις χωρίζουν τον άξονα σε Δυτικό και Ανατολικό.

Στο δυτικό τμήμα το κόστος είναι 47,45εκατ.ευρώ και στο ανατολικό τμήμα 49,45εκατ.ευρώ. Ο διπλός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Φεβρουαρίου και οι αποσφραγίσεις θα γίνουν στις 12 Φεβρουαρίου.

Η διάρκεια της κάθε μία σύμβασης έχει οριστεί σε 18 μήνες ενώ περιέχεται και δικαίωμα παράτασης. Αυτό σημαίνει πως αν οι ανάδοχοι υπογράψουν το καλοκαίρι η αρχική σύμβαση θα φτάσει μέχρι τις αρχές του 2020. Βέβαια ερώτημα είναι τι θα συμβεί αν ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός παραχώρησης της Εγνατίας από το ΤΑΙΠΕΔ. Το κόστος θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της εταιρεία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
1. Βασικό σχέδιο του έργου είναι:

— η κατασκευή μετωπικού σταθμού διοδίων στη θέση «Στρυμονικό», όπως αποτυπώνεται στην Κ.Υ.Α. 6686/14.11.2014,

— Η συντήρηση και λειτουργία και συντήρησης του Δυτικού Τομέα της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων Α29 & Α25 αυτής. Συγκεκριμένα:

Α. του τμήματος της Εγνατίας Οδού (αυτοκινητόδρομος Α2) από την έξοδο του Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΧΘ: 0) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) 17 Κλειδίου (ΧΘ: 289), μήκους περίπου 289 χλμ·

Β. του κάθετου άξονα «Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας – Κορομηλιά – Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής» (αυτοκινητόδρομος Α29 – συνολικού μήκους περίπου 69,2 χλμ.) της Εγνατίας Οδού·

Γ. του κάθετου άξονα «Α/Κ Λαγκαδά – Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα» (αυτοκινητόδρομος Α25 – συνολικού μήκους περίπου 95,5 χλμ.) της Εγνατίας Οδού.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

α) εργασίες τεχνικής αστυνόμευσης οδού και επιθεώρησης Η/Μ και σηράγγων·

β) λεπτομερείς επιθεωρήσεις των στοιχείων της οδού·

γ) συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του αυτοκινητοδρόμου από χρήση·

δ) λειτουργία οδού και σηράγγων·

ε) κατασκευή νέων σταθμών διοδίων·

στ) αντιμετώπιση των προβλημάτων του χειμώνα (αποχιονισμός, παγετός)·

ζ) εργασίες βελτίωσης – αποκατάστασης της οδού και του εξοπλισμού της (λόγω φθορών, αλλαγής προδιαγραφών κ.λπ.)·

η) εργασίες βελτίωσης της λειτουργίας της οδού (κατασκευή αποθηκών άλατος, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων συντήρησης και λειτουργίας της οδού κλπ.)·

θ) διάθεση προσωπικού για τη στελέχωση ομάδων τεχνικής υποστήριξης της ΕΟΑΕ·

ι) μελέτες για την κατασκευή των σταθμών διοδίων που αποτελούν αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης.

2. Δικαιώματα προαίρεσης:

Η αναθέτουσα αρχή δύναται, σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 132 του Ν4412/2016, να τροποποιήσει με μονομερή δήλωσή της – χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης – την αρχική σύμβαση με ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για τις κατωτέρω αναφερόμενες εργασίες, σύμφωνα με το βασικό σχέδιο των εργασιών που θα αποτελέσουν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:

Α) τη χρονική επέκταση κατά έξι (6) μήνες της αρχικής σύμβασης που αφορά στη συντήρηση και λειτουργία όλων των έργων πολιτικού μηχανικού και Η-Μ εγκαταστάσεων του αυτοκινητοδρόμου και των κάθετων αξόνων του – ανοικτής οδοποιίας και σηράγγων – σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή προϋπολογισμού ως έγγιστα 11 000 000 ευρώ (με ΦΠΑ) (8 870 967,74 EUR χωρίς ΦΠΑ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος μονομερούς παράτασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (Εγνατία οδός Α.Ε), θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ολοκλήρωση αυτής.

Ο ανάδοχος μετά την άσκηση του δικαιώματος παράτασης της διάρκειας της σύμβασης θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης κατά τους όρους της σύμβασης και για το κατά παράταση χρονικό διάστημα ισχύος της·

Β) την κατασκευή σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΔΝΣγ/ΦΝ 393 (ΦΕΚ 1867 Β/29-05-2017) του μετωπικού σταθμού διοδίων Σιάτιστας καθώς και των πλευρικών Σ.Δ. Παναγιάς, Ανατ. Σιάτιστας, Καλαμιάς, Κλειδίου, Μαλγάρων, Αξιού (ημικόμβος Χαλάστρας) και Λαγκαδά/Σερρών και του πλευρικού Σ.Δ. Πολυκάστρου στον Κάθετο Άξονα Χαλάστρας – Ευζώνων (Α1), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών κατασκευής των ως άνω σταθμών διοδίων ανέρχεται ως έγγιστα, στο ύψος των 17 850 000 ευρώ (με ΦΠΑ) (14 395 161,29 EUR χωρίς ΦΠΑ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος της αναθέτουσας αρχής (Εγνατία Οδός Α.Ε.) με μονομερή της απόφαση, θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ολοκλήρωση αυτής.

Ο ΚτΕ να μπορεί να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης για κάποιους μόνο εκ των σταθμών διοδίων (για την περίπτωση που δεν ωριμάζουν αδειοδοτικά/μελετητικά όλοι με τον ίδιο ρυθμό).

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
1. Βασικό σχέδιο του έργου είναι:

— η κατασκευή του σταθμού διοδίων (ΣΔ) στην «Καβάλα», όπως αποτυπώνεται στην Κ.Υ.Α. 6686/14.11.2014, και

— η συντήρηση και λειτουργία του ανατολικού τομέα της Εγνατίας Οδού (από Α/Κ 17 Κλειδίου μέχρι πριν το Τελωνείο Κήπων, μήκους περίπου 368,7 χλμ.) και των καθέτων αξόνων Α1 («Α/Κ Αξιού/Χαλάστρας – Μεθοριακός Σταθμός Ευζώνων») & Α23 («Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα») αυτής.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι τεχν. αστυνόμευσης οδού & επιθεώρησης Η/Μ και σηράγγων, λεπτομερείς επιθεωρήσεις των στοιχείων της οδού, συντήρηση & αποκατάσταση βλαβών του αυτοκινητοδρόμου από χρήση, λειτουργία οδού & σηράγγων, κατασκευή νέων ΣΔ, αντιμετώπιση προβλημάτων χειμώνα (αποχιονισμός, παγετός), βελτίωσης-αποκατάστασης της οδού & του εξοπλισμού της (λόγω φθορών, αλλαγής προδιαγραφών κ.λπ.), βελτίωσης της λειτουργίας της οδού (κατασκευή αποθηκών άλατος, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων συντήρησης και λειτουργίας της οδού κ.λπ.), διάθεσης προσωπικού για τη στελέχωση ομάδων τεχνικής υποστήριξης της ΕΟΑΕ, και μελέτες για την κατασκευή των ΣΔ που αποτελούν αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης.

2. Δικαιώματα προαίρεσης:

Η αναθέτουσα αρχή δύναται, σύμφ. με την παρ.1α του άρθρ. 132 του Ν4412/2016, να τροποποιήσει με μονομερή δήλωσή της (χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης) την αρχική σύμβαση με ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για τις κατωτέρω αναφερόμενες εργασίες, σύμφ. με το βασικό σχέδιο των εργασιών που θα αποτελέσουν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, οι οποίες θα περιλαμβ. τις ακόλουθες εργασίες:

Α) χρονική επέκταση κατά έξι (6) μήνες της αρχ. σύμβασης που αφορά στη συντήρηση & λειτουργία όλων των έργων πολιτικού μηχανικού & Η-Μ εγκαταστάσεων του αυτοκινητοδρόμου και των καθ. αξόνων του (ανοικτής οδοποιίας και σηράγγων) σύμφ. με τα οριζόμενα στην Τεχν. Περιγραφή προϋπ/σμού ως έγγιστα 7 424 000 EUR (με ΦΠΑ). Η ενεργοποίηση του δικαιώματος μονομερούς παράτασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (Εγνατία Οδός Α.Ε.), θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχ. σύμβασης & τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ολοκλήρωση αυτής, ενώ προϋποθέτει να πληρούνται σωρευτικά την εξασφάλιση χρηματοδ. (π.χ. έκδοση αποφάσεων ανάληψης χρηματοδ., σχετ. ενάριθμου) & την έκδοση θετικού πορίσματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την προς υπογρ. σύμβαση που αφορά στην προαίρεση (εφόσον απαιτείται).

Κατόπιν των ανωτέρω, θα ακολουθήσει η σύναψη της σύμβασης προαίρεσης που θα γίνει με την κοινοποίηση της σχετ. απόφασης στον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος μετά την άσκηση του δικαιώματος παράτ. της σύμβασης θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης κατά τους όρους της σύμβασης & για το κατά παράταση χρον. διάστημα ισχύος της·

Β) κατασκευή σύμφ. με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΔΝΣγ/ΦΝ 393 (ΦΕΚ 1867 Β/29-05-2017) του μετωπικού ΣΔ Αρδανίου καθώς & των πλευρικών Σ.Δ. Προφήτη, Βαγιοχωρίου, Βρασνών/Ασπροβάλτας, Γαληψού/Ορφανίου, Μουσθένης, Ελευθερούπολης, Αγ. Ανδρέα, Άσπρων Χωμάτων, Βαφέικων, Ιάσμου, ΒΙΠΕ Κομοτηνής/Φύλακα και Μέστης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχν. Περιγραφή. Ο προϋπ/σμός των εργασιών κατασκευής των ως άνω ΣΔ ανέρχεται ως έγγιστα, στο ύψος των 22 800 000 EUR (με ΦΠΑ). Η ενεργοποίηση του δικαιώματος της αναθέτουσας αρχής (Εγνατία Οδός Α.Ε.) με μονομερή της απόφαση, θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης & τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ολοκλήρωση αυτής, & προϋποθέτει να πληρούνται σωρευτικά, η έκδοση των Περιβαλ. Όρων, η έγκριση των σχετ. μελετών, η συντέλεση των απαλλοτριώσεων (όπου απαιτούνται), η εξασφάλιση της χρηματοδ. (π.χ. έκδοση αποφ. ανάληψης χρηματοδ., σχετ. ενάριθμου), έκδοση θετ. πορίσματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την προς υπογρ. σύμβαση που αφορά στην προαίρεση (εφόσον απαιτείται). Ο ΚτΕ να μπορεί να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης για κάποιους μόνο εκ των ΣΔ (για την περίπτωση που δεν ωριμάζουν αδειοδοτικά/μελετητικά όλοι με τον ίδιο ρυθμό).

Πηγή: Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*