Δήμος Διδυμοτείχου: Πληρώνει 7.800 ευρώ για χρέη της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του πρώην Δήμου Μεταξάδων

Δήμος Διδυμοτείχου: Πληρώνει 7.800 ευρώ για χρέη της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του πρώην Δήμου Μεταξάδων

Το συνολικό ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ και δώδεκα λεπτών (7.880,12 ευρώ), θα πρέπει να καταβάλει ο δήμος Διδυμοτείχου στον “Δημοσιογραφικό Οργανισμό Κονδύλη Α.Ε.” για χρέη της “Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του πρώην Δήμου Μεταξάδων ως “διάδοχος” του.

Κι αυτό γιατί στις 27-4-2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η αριθμ. 2/2018 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Διδυμοτείχου που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κονδύλη Α.Ε.” και τον διακριτικό τίτλο “Δ.Ο.Κ. Α.Ε.” κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δήμος Διδυμοτείχου”, με την οποία διατάσσεται ο Δήμος να πληρώσει στην παραπάνω εταιρία νομιμότοκα το ποσό των 7.166,02 ευρώ και τη δικαστική δαπάνη έκδοσης της διαταγής (150,00 ευρώ).

Αρχικά ανατέθηκε σε δικηγόρο να παρέχει γνωμοδότηση αν θα πρέπει να ασκηθεί ανακοπή κατά της απόφασης αυτής, αλλά η τελική εισήγηση του ήταν να μην συμβεί κάτι τέτοιο και να πληρωθούν τα παλιά… χρέη του δήμου Μεταξάδων.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε:

Α. Την Αποδοχή της αριθμ. 4630/11-5-2018 γνωμοδότησης της δικηγόρου Λιλιτάκη Παναγιώτας του
Κωνσταντίνου, σύμφωνα με την οποία εισηγείται τη μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της
υπ΄αριθμ. 2/2018 Διαταγής Πληρωμής της στην Αλεξανδρούπολη εδρεύουσας ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία “Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κονδύλη Α.Ε.” και τον διακριτικό τίτλο “Δ.Ο.Κ. Α.Ε.”, νομίμως
εκπροσωπούμενης, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
B. Την μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της αριθμ. 2/2018 διαταγής πληρωμής του
Ειρηνοδικείου Διδυμοτείχου, που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
“Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κονδύλη Α.Ε.” και τον διακριτικό τίτλο “Δ.Ο.Κ. Α.Ε.” κατά του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία “Δήμος Διδυμοτείχου”, με την οποία διατάσσεται ο Δήμος να πληρώσει στην παραπάνω εταιρία
νομιμότοκα το ποσό των 7.166,02 ευρώ και τη δικαστική δαπάνη έκδοσης της διαταγής (150,00 ευρώ).

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΥΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2