Αλεξανδρούπολη: Στην εταιρεία “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ” η ημιυπογειοποίηση κάδων αντί 244.390 ευρώ

Στην εταιρεία “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ” η οποία προσέφερε έκπτωση 1,5%, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του δήμου Αλεξανδρούπολης για την «Προμήθεια συστήματος ημιυπογειοποίησης κάδων», αντί ποσού 244.390 ευρώ. 

Αρχικά η Οικονομική επιτροπή είχε επιλέξει ανάδοχο την εταιρεία SCΙROCCO που προσέφερε έκπτωση 5%, αλλά μετά από την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σε νέα συνεδρίαση της οη Οικοπνομική επιτροπή αποφάσισε ότι:

“Κατακυρώνει οριστικά την «Προμήθεια συστήματος ημιυπογειοποίησης
κάδων» στην εταιρεία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), η οποία υπέβαλλε προσφορά για το τμήμα 1, ποσού
244.390,00 € με έκπτωση 1,5% (ενδεικτικός προϋπολογισμός 248.050,00 €).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ