Δήμος Ορεστιάδας: «Ένταξη έργου ΔΕΥΑΟ συνολικού προϋπολογισμού 4.780.200 € (με ΦΠΑ)»

Δήμος Ορεστιάδας: «Ένταξη έργου ΔΕΥΑΟ συνολικού προϋπολογισμού 4.780.200 € (με ΦΠΑ)»

Εγκρίθηκε η πρόταση που υπέβαλε η ΔΕΥΑΟ στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» και εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση με 3.000.000 €.

Το εγκεκριμένο έργο με τίτλο «Βελτίωση υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Ορεστιάδας» περιλαμβάνει τρία υποέργα:

Υποέργο 1 « Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ορμενίου Δήμου Ορεστιάδας», Υποέργο 2 « Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πτελέας Δήμου Ορεστιάδας», Υποέργο 3 «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ορεστιάδας».

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης «Βελτίωση υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Ορεστιάδας» ανέρχεται σε 4.780.200€ (3.855.000€ + 925.200€ ΦΠΑ).

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα στελέχη της ΔΕΥΑΟ και να διαβεβαιώσουμε τους συνδημότες μας ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο τις προσπάθειές μας για βελτίωση των υποδομών του ΔΗΜΟΥ μας και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς αυτούς.

Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΟ                                       Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας

Τσελεμπής Δημήτριος                                          Μαυρίδης Βασίλειος