Δήμος Αλεξανδρούπολης: Άλλαξε ο ανάδοχος του έργου “Ανάδειξη-Αξιοποίηση ιστορικών αποθηκών ΟΣΕ” μετά από προσφυγή

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Άλλαξε ο ανάδοχος του έργου “Ανάδειξη-Αξιοποίηση ιστορικών αποθηκών ΟΣΕ” μετά από προσφυγή

Άλλαξε ο ανάδοχος του έργου “Ανάδειξη-Αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών ΟΣΕ στο λιμάνι-Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1-3 σε έκθεση πώληση-κινηματοθέατρο και ανέγερση νέου κτιρίου στη θέση 2 με χρήση συνάθροισης κοινού (χώροι εστίασης, καφέ)”, μετά από προσφυγή που έγινε δεκτή.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξανδρούπολης κατά την συνεδρίαση της 22ης Ιανουαρίου 2019, αποφάσισε την αλλαγή του αρχικού αναδόχου υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. “ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.”» και την «Συμμόρφωση με τη με αριθ. 53/2019 και 54/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών για το έργο αυτό. Οπότε προσωρινός ανάδοχος είναι η εταιρία «ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ » που κέρδισε την προσφυγή κατά της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με την με αρ. 54/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ δέχεται την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή της «ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ» . Ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση 389/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό. » Στο σκεπτικό αναφέρεται το εξής : «…, και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη κατά το μέρος που απέρριψε την προσφορά της προσφεύγουσας με την αιτιολογία ότι η προσκομισθείσα εγγυητική επιστολή της συμμετοχής στο διαγωνισμό όφειλε να ισχύει μέχρι την 4-8-2019 . »
Από τα ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι ακυρώνεται ο λόγος για τον οποίο η Ο.Ε. με την 389/2018 απόφαση της απέρριψε από τον διαγωνισμό την  προσφεύγουσα εταιρία «ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ» και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτή η συμμετοχή της στον κατάλογο μειοδοτών.

Έτσι η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξανδρούπολης με πρόεδρο τον δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάλη εισηγήθηκε την ακύρωση της υπ΄ αριθ. 389/2018 προηγούμενης απόφασης της οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που απέρριψε την προσφορά της προσφεύγουσας (με την αιτιολογία ότι η προσκομισθείσα εγγυητική επιστολή της συμμετοχής στο διαγωνισμό όφειλε να ισχύει μέχρι την 4- 8-2019), την κατάταξη της στον κατάλογο των μειοδοτών σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της και την ανάθεση της σύμβασης σε νέο προσωρινό μειοδότη σύμφωνα με άρθρο 4.2δ της αναλυτικής Διακήρυξης , το πρώτο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και τον νέο Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας μετά την συμμόρφωση με την 54/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ .

Έτσι έγινε ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου:  “Ανάδειξη-Αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών ΟΣΕ στο λιμάνι-Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1-3 σε έκθεση πώληση-κινηματοθέατρο και ανέγερση νέου κτιρίου στη θέση 2 με χρήση συνάθροισης κοινού (χώροι εστίασης, καφέ), στο νέο προσωρινό μειοδότη, την εταιρία «ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ » , η οποία προσέφερε την πλέον συμφέρουσα προσφορά , με έκπτωση 55,17 %, σύμφωνα με άρθρο 4.2δ της αναλυτικής Διακήρυξης , το πρώτο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και τον νέο Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας μετά την συμμόρφωση με την 54/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΕΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΣΕ

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*