Προκήρυξη για την εισαγωγή 77 καταρτιζόμενων στο δημόσιο ΙΕΚ Τουρισμού της Αλεξανδρούπολης – Δείτε λεπτομέρειες

Προκήρυξη για την εισαγωγή 77 καταρτιζόμενων στο δημόσιο ΙΕΚ Τουρισμού της Αλεξανδρούπολης – Δείτε λεπτομέρειες

Η προκήρυξη της εισαγωγής εννιακοσίων δεκαεπτά (917) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2019-2020, πό τους οποίους οι 77 θα είναι στο δημόσιο ΙΕΚ Τουρισμού της Αλεξανδρούπολης, ανακοινώθηκε ήδη.

Σύμφωνα με την 11732/18.6.2019 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Προγραμματισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2019-2020» (Β΄ 2526), στις παρακάτω ειδικότητες ανά Ι.Ε.Κ., ως εξής:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 26 Αυγούστου έως 13 Σεπτεμβρίου και πληροφορίες δίνονται στο Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης, Ξενοδοχείο “THALASSA HOTEL”, 2ο χλμ. Λεωφ. ΑλεξανδρούποληςΜάκρης T.K. 68100, τηλ. 25510-25288.

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
1. Στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού συνολικής διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων, [τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης] γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:
i. Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος,
ii. Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Κάθε υποψήφιος, προκειμένου να λάβει μέρος στην διαδικασία επιλογής, πρέπει να υποβάλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στις κατά τόπους Γραμματείες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού (βλ. παρ. 7 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
α. Μηχανογραφημένη Αίτηση που επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία χορηγείται από τις Γραμματείες των Ι.Ε.Κ. την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών, στην οποία θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποψήφιου και η σειρά προτίμησης των Ι.Ε.Κ. και των ειδικοτήτων, όπως
αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήματος 3 «ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ I.E.K.». Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι αποδέχονται τόσο την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων της αίτησης όσο και την ανάρτηση και δημοσιοποίηση εκείνων των στοιχείων, από τα προσωπικά τους δεδομένα, που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, όπως αυτή περιγράφεται στην προκήρυξη.
β. Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην
αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον και επίσημη μετάφραση αυτού (βλ. Παράρτημα 2) και βεβαίωση αντιστοιχίας και αναγωγής βαθμολογίας εκδοθείσα είτε από την Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων –
Τμήμα Β΄ Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων Ξένων Τίτλων και Γνησιότητας, τηλ. 210-3443243 είτε από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων. Η αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας γίνεται στην 20βαθμη κλίμακα (ο Γενικός Μέσος Όρος σε δεκαδικό). ΑΔΑ: 6ΖΠ2465ΧΘΟ-ΦΗΚ
Προκειμένου περί Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εξωτερικού αρμόδια για την έκδοση της σχετικής πράξης είναι η Γραμματεία Επιτροπών Ισοτιμιών του Τμήματος Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως
41, Τ.Κ 142 34, Ν. Ιωνία Αττικής, τηλ.: 210-2709000.
γ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή Πιστοποιητικού Γέννησης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΕΚ 2019-2020

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*