ÅèåëïíôÝò ôïõ ÄÞìïõ Íáõðëßïõ ôáêôïðïéïýí ó÷ïëéêÜ åßäç ðïõ Ý÷åé ðñïóöÝñåé êüóìïò, ÓÜââáôï 7 Óåðôåìâñßïõ 2013. Ï ÄÞìïò Íáõðëßïõ, åí üøåé ôçò íÝáò ó÷ïëéêÞò ðåñéüäïõ 2013-2014 êáé ãéá äåýôåñç ÷ñïíéÜ, óõãêÝíôñùóå ó÷ïëéêÜ åßäç, üðùò  ó÷ïëéêÝò ôóÜíôåò, ó÷ïëéêÜ âïçèÞìáôá, êáóåôßíåò, ôåôñÜäéá, óôõëü, ìïëýâéá, ãüìåò, îõëïìðïãéÝò, ìáñêáäüñïõò, êôë, ìå óêïðü íá äéáôåèïýí óå ìáèçôÝò, ïé ïðïßïé ÷ñÞæïõí óôÞñéîçò. Ç ðñïóÝëåõóç Þôáí áñêåôÜ ìåãÜëç êáé ôá ó÷ïëéêÜ åßäç ðïõ óõãêåíôñþèçêáí ðïëëÜ.  ÁÐÅ-ÌÐÅ /ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÌÐÏÕÃÉÙÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ

Πολυκοινωνικό δήμου Αλεξανδρούπολης: «Δεν  πετώ… χαρίζω  σχολικά  είδη»

Ο Πρόεδρος του «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ» Δήμου Αλεξανδρούπολης Γερακόπουλος Χρήστος και τα μέλη του Δ.Σ., με την επικείμενη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εύχονται στους μαθητές και τους γονείς τους, καλή σχολική χρονιά με υγεία και καλή πρόοδο σε όλους.

Κάνουμε έκκληση σε όσους μαθητές δεν χρειάζονται τα παλιά τους σχολικά βοηθήματα, τσάντες, κασετίνες και λοιπά σχολικά είδη καθώς επίσης αθλητικές φόρμες, αθλητικά παπούτσια να τα φέρουν μπροστά στο κτήριο της Δημαρχίας (Λ. Δημοκρατίας 306), προκειμένου να δοθούν σε μαθητές αδύναμων οικονομικά οικογενειών που τα έχουν απόλυτη ανάγκη και δεν μπορούν να τα αγοράσουν.

Η δράση «Δεν  πετώ…χαρίζω σχολικά είδη» θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο από Δευτέρα 26-08-2019 έως Παρασκευή 30-08-2019, 10:00-2:00 πρωί και 7:00-9:00 απόγευμα.

 

 

Ένα σχόλιο

  1. Μπράβο σε όλους αυτούς που συντελούν σε αυτήν τη δράση!!!

    Τώρα βέβαια ο απερχόμενος πρόεδρος τα τρόφιμα που χάριζε προεκλογικά εκεί που δεν έπρεπε είναι άλλη ιστορία…

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*