ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οι λόγοι που το δικαστήριο απέρριψε την ένσταση Λαμπάκη κατά Ζαμπούκη – Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οι λόγοι που το δικαστήριο απέρριψε την ένσταση Λαμπάκη κατά Ζαμπούκη – Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Απέρριψε όλους τους λόγους που επικαλούνταν στην ΕΝΣΤΑΣΗ του κατά της εκλογής του νέου δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη, ο απερχόμενος δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης και όσοι υπέγραψαν μαζί του, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης.

Όπως αναφέρει ξεκάθαρα η 244.2019 απόφαση που ανακοινώθηκε σήμερα, ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ και οι τέσσερις λόγοι για τους οποίους υποστήριξαν ότι υπάρχει κώλυμα εκλογιμότητας. Ξεκαθαρίζεται στα εδάφια 22 έως 26 από τα 36 συνολικά της απόφασης γιατί δεν γίνεται δεκτή η συγκεκριμένη ένσταση και πως δεν υπάρχει κανένα κώλυμα εκλογιμότητας του κ.Ζαμπούκη.

-ΕΚΤΑΚΤΟ: Απορρίφθηκε η ένσταση Λαμπάκη κατά της εκλογής Ζαμπούκη – Βγήκε η απόφαση πριν λίγο

Μεταξύ άλλων λοιπόν αναφέρεται ότι

  1. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης αποτελεί εκ του νόμου νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής, ο δε Πρόεδρος αυτού εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Συλλόγου. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι πρόκειται για αιρετό όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, ο Πρόεδρος αυτού, δεν κωλύεται να εκλεγεί στο αξίωμα του δημάρχου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, βάσει της επίμαχης διάταξης του άρθρου 14 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 3852/2010.
  2. Η ιδιότητα του Προέδρου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, για τον κάτοχο της οποίας, ενόψει του περιεχομένου της επίμαχης διάταξης, όπως αυτό προεκτέθηκε, δεν ιδρύεται κώλυμα εκλογιμότητας, δεν μπορεί, αντιθέτως προς όσα ισχυρίζονται οι ενιστάμενοι, υπό οποιαδήποτε εκδοχή να κριθεί ότι συνεπάγεται κατά αντικειμενική κρίση τον αθέμιτο επηρεασμό του εκλογικού σώματος, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των περιοριστικά αναφερόμενων στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3852/2010 κωλυμάτων εκλογιμότητας για την ανάδειξη δημάρχου.
  3. Όσα οι ενιστάμενοι ιστορούν στο εισαγωγικό τους δικόγραφο αναφορικά με την υποκειμενική συμπεριφορά του πρώτου καθού και δη τις δημόσιες τοποθετήσεις αυτού στις οποίες φέρεται ότι προέβη εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης προς άγραν εκλογικής πελατείας, κατά παράβαση της οικείας εκλογικής νομοθεσίας, είναι απορριπτέα, προεχόντως ως αβάσιμα.
  4. Επειδή, εξάλλου, ομοίως απορριπτέα, ως αόριστα παρίστανται όσα
    οι ενιστάμενοι ισχυρίζονται περί επηρεασμού των ψηφοφόρων που
    απευθύνονταν ενώπιον του (πρώτου καθού) για συμπεριφορές μελών του παραπάνω ν.π.δ.δ., αλλά και των μελών του παραπάνω ν.π.δ.δ., καθώς και περί της εκ μέρους του Ιωάννη Ζαμπούκη καλλιέργειας ιδανικών επαγγελματικών συνθηκών σε μέλη του εν λόγω Συλλόγου δια του διορισμού τους σε επιτροπές, δεδομένου ότι οι ανωτέρω περιστάσεις περιγράφονται, χωρίς καμία περαιτέρω επίκληση ούτε των συγκεκριμένων διευκολύνσεων στις οποίες φέρεται να προέβη ο πρώτος καθού προς προπαρασκευή της πολιτικής του σταδιοδρομίας, ούτε των προσώπων τα οποία τυχόν τις δέχθηκαν.
  5. Επειδή, περαιτέρω, ο λόγος περί ευμενούς διαθέσεως των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης στο πρόσωπο του Ιωάννη Ζαμπούκη λόγω της επίμαχης ιδιότητας αυτού και η συνεπεία αυτής (καθοριστικής επιρροής στο συνολικό αποτέλεσμα) μεροληπτική υπέρ του τελευταίου και κατά του συνδυασμού ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ στάση των ανωτέρω προσώπων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, τόσο κατά την αρχική, όσο και κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, πρέπει να απορριφθεί, προεχόντως, ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋπόθεσης.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Απορρίπτει την ένσταση
Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου.·
Απαλλάσσει τους ενιστάμενους από τα δικαστικά έξοδα των αντιδίκων τους.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

22. Επειδή, όπως προεκτέθηκε ανωτέρω στη σκέψη 12, οΔικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης αποτελεί εκ του νόμου νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής, ο δε Πρόεδρος αυτού εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Συλλόγου, που διατηρούν σύμφωνα με το Κώδικα Δικηγόρων δικαίωμα ψήφου. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι πρόκειται για αιρετό όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, ο Πρόεδρος αυτού, ενόψει όσων προεκτέθηκαν στις σκέψεις 10 και 11 της παρούσας, δεν κωλύεται να εκλεγεί στο αξίωμα του δημάρχου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, βάσει της επίμαχης διάταξης του άρθρου 14 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 3852/2010. Και τούτο καθόσον, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν
στις πιο πάνω σκέψεις, από το θεσπιζόμενο στη διάταξη αυτή κώλυμα
εκλογιμότητας, (διάταξη) εναρμονιζόμενη, εξάλλου, με τη βασική δημοκρατική
αρχή της εκλογικής διαδικασίας, η οποία επιβάλλει την άσκηση εξουσίας εκ
μέρους του αιρετού προέδρου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου καθ’
όλο το διάστημα της θητείας για την οποία εξελέγη (βλ. σχετικά άρθρο 26 της
οικείας αιτιολογικής έκθεσης, σκέψη 10), ρητώς εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι έχουν εκλεγεί στο αξίωμα αυτό, όπως, εν προκειμένω, ο αιρετός Πρόεδρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Εξάλλου, η μη θέσπιση κωλύματος εκλογιμότητας στις δημοτικές εκλογές για τους κατέχοντες την ανωτέρω ιδιότητα, δεν παραβιάζει το άρθρο 102 του Συντάγματος, αντιθέτως προς όσα υποστηρίζουν οι ενιστάμενοι, δεδομένου ότι το άρθρο αυτό δεν θέτει περιορισμούς στην άσκηση του δημοσίου πολιτικού δικαιώματος του εκλέγεσθαι, καταλείπει δε στον κοινό νομοθέτη -η βούληση του οποίου, εν προκειμένω, ρητά εκφράστηκε στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 3852/2010- τη θέσπιση των τυχόν κωλυμάτων εκλογιμότητας. Τέλος, η μη καθιέρωση της ως άνω ιδιότητας του αιρετού Προέδρου ν.π.δ.δ. ως
κωλύματος εκλογιμότητας κατά την ανάδειξη των δημοτικών αρχών δεν παραβιάζει ούτε την καθιερούμενη από τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 52 και 102 του Συντάγματος αρχή της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, ενόψει μάλιστα της στενής ερμηνείας των εν γένει διατάξεων περί κωλυμάτων εκλογιμότητας (πρβλ. ΣτΕ 3173/2014, 2166/2004, 3323/2003, 2430/2000, 4148, 4057/1999, πρβλ. ΑΕΔ 10/2010, 20/2008, 25/2001, 5, 15/2000, 4, 42/1991). Κατόπιν τούτων, ο πρώτος καθού, ο οποίος, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω αναδείχθηκε μέσω αρχαιρεσιών Πρόεδρος του ως άνω Συλλόγου με θητεία έως 31.12.2021 (βλ. σχετικώς, ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 111/2.3.2018 και ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 403/25.6.2019), διατηρώντας την ιδιότητα του αυτή κατά τον κρίσιμο χρόνο, νομίμως από την άποψη αυτή ανακηρύχθηκε δήμαρχος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, απορριπτόμενου κάθε αντίθετου ισχυρισμού των ενισταμένων. Με το δεδομένο αυτό, ομοίως απορριπτέα παρίστανται όσα οι ενιστάμενοι
επικαλούνται περί ακύρωσης του συνόλου της εκλογής, ενόψει μη νόμιμης κατά τα ανωτέρω ανακήρυξης του πρώτου καθού, Ιωάννη Ζαμπούκη, ως υποψηφίου δημάρχου. Και τούτο ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι σε κάθε περίπτωση το αίτημα ακύρωσης της εκλογής εν συνόλω λόγω συνδρομής κωλύματος εκλογιμότητας στο πρόσωπο υποψηφίου δεν είναι βάσιμο, καθότι ο νομοθέτης, προς αποτροπή του ενδεχομένου να τεθεί σε αμφισβήτηση το κύρος των εκλογών στο σύνολο τους λόγω της συμμετοχής σε αυτές προσώπων που είχαν κώλυμα εκλογιμότητας, με την παρ. 2 του άρθρου 259 του ΚΔΔ, διέκρινε σαφώς την πλημμέλεια της έλλειψης νόμιμων προσόντων ή της συνδρομής κωλύματος εκλογιμότητας στο πρόσωπο υποψηφίου από τις άλλες περιπτώσεις παρανομίας ή πλημμέλειας της εκλογικής διαδικασίας,
προβλέποντας για την πρώτη περίπτωση ακύρωση μόνο της εκλογής του παρανόμως ανακηρυχθέντος προσώπου (βλ. ΣτΕ 810/2004, 192/2004, 3189/2003), έστω και αν το γεγονός αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει
επιδράσει από ψυχολογική άποψη στους ψηφοφόρους και κατ’ επέκταση στο τελικό αποτέλεσμα της εκλογής(βλ. ΣτΕ 3036/2000, 4881, 3552/1987).

23. Επειδή, περαιτέρω, ο καθορισμός των ιδιοτήτων και των θέσεων εκείνων, η εκμετάλλευση των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε προπαρασκευή της πολιτικής σταδιοδρομίας των προσώπων, που τις κατέχουν, κατά νόθευση της ελεύθερης λακής βούλησης, ανήκει κατά το Σύνταγμα, στην αρμοδιότητα της Βουλής, η οποία, περαιτέρω, προβαίνοντας στις αναγκαίες σταθμίσεις, θεσπίζει σχετικώς τους κανόνες που διέπουν, μεταξύ άλλων, τη νόμιμη ανακήρυξη και συμμετοχή των υποψηφίων στις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δε σχετικές ρυθμίσεις του κοινού νομοθέτη, ως εισάγουσες περιορισμούς στην άσκηση του παθητικού εκλογικού δικαιώματος, δεν επιδέχονται ούτε ευρείας ούτε αναλογικής ερμηνείας. Ενόψει τούτων, η ιδιότητα του Προέδρου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, για τον κάτοχο της οποίας, ενόψει του περιεχομένου της επίμαχης διάταξης, όπως αυτό προεκτέθηκε, δεν ιδρύεται κώλυμα εκλογιμότητας, δεν μπορεί, αντιθέτως προς όσα ισχυρίζονται οι ενιστάμενοι, υπό οποιαδήποτε εκδοχή να κριθεί ότι συνεπάγεται κατά αντικειμενική κρίση τον αθέμιτο επηρεασμό του εκλογικού σώματος, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των περιοριστικά αναφερόμενων στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3852/2010 κωλυμάτων εκλογιμότητας για την ανάδειξη δημάρχου. Αντίθετη δε ερμηνευτική εκδοχή θα οδηγούσε στην κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της διάκρισης των εξουσιών υποκατάσταση του δικαστή στο έργο του νομοθέτη.

24. Επειδή, ακολούθως, όσα οι ενιστάμενοι ιστορούν στο εισαγωγικό τους δικόγραφο αναφορικά με την υποκειμενική συμπεριφορά του πρώτου καθού και δη τις δημόσιες τοποθετήσεις αυτού στις οποίες φέρεται ότι προέβη εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης προς άγραν εκλογικής πελατείας, κατά παράβαση της οικείας εκλογικής νομοθεσίας, είναι απορριπτέα, προεχόντωςως αβάσιμα. Και τούτο, διότι οι δημόσιες τοποθετήσεις επί ευρύτερων κοινωνικών ζητημάτων και κυρίως εκείνων που άπτονται του δικηγορικού λειτουργήματος, όπως αυτό της νομικής συνδρομής σε περιπτώσεις κακοποιημένων γυναικών (μόνη, εξάλλου, αναφερόμενη στο δικόγραφο περίπτωση), καθώς αυτές εμπίπτουν κατά τα κοινώς γνωστά στις πρωτοβουλίες που οι Σύλλογοι αυτοί θεμιτά αναλαμβάνουν, καταρχήν είναι συμβατές με την ιδιότητα του Προέδρου του εκάστοτε Δικηγορικού Συλλόγου, ιδιότητα η οποία, εξάλλου, δεν αναστέλλεται εκ του νόμου κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών εκλογών.
Συνεπώς, δεδομένου ότι οι ενιστάμενοι δεν επικαλούνται συναφώς περιστάσεις ασυμβίβαστες με το θεσμό του Προέδρου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, οι ανωτέρω ιστορούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του πρώτου καθού, δεν δύναται να κριθεί ότι συγκροτούν -και δη αυτές καθαυτές- την έννοια της αθέμιτης συμπεριφοράς εκ μέρους αυτού και μάλιστα, συμπεριφοράς που έλαβε τέτοιες διαστάσεις, ώστε επηρέασε το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Εξάλλου, και υπό την εκδοχή, πάντως, ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, έστω κατά σύγχυση της ιδιότητας αυτής με εκείνη του υποψηφίου δημάρχου, θα μπορούσαν να ασκήσουν καθοριστικό ψυχολογικό επηρεασμό σε μερίδα του εκλογικού σώματος, ο σχετικός ισχυρισμός είναι σε κάθε περίπτωση απορριπτέος ως αορίστως προβαλλόμενος. Και τούτο διότι σε κανένα σημείο του εισαγωγικού δικογράφου της κρινόμενης ένστασης δεν αναφέρεται ούτε ο χρόνος που οι παρεμβάσεις αυτές έλαβαν χώρα, ώστε εκ της χρονικής εγγύτητας ή μη προς
τις δημοτικές εκλογές να συναχθεί (ή μη) ψυχολογικός επηρεασμός και δη σε
καθοριστική έκταση, ούτε το αντικείμενο αυτών (πλην της περίπτωσης των
κακοποιημένων γυναικών), ώστε να προκύπτει το εύρος του κύκλου των προσώπων, που τα εν λόγωζητήματα επηρεάζουν ή αφορούν, κυρίως, όμως, δεν αναφέρονται τα πρόσωπα και δη ονομαστικώς, -όπως παγίως απαιτεί η σχετική νομολογία (βλ. ΣτΕ 3230/2008, 2476/2008, 3696/2001 7μ, 3022/1991 κ.ά.) – ούτε ο αριθμός έστω των εκλογέων που φέρονται να επηρεάστηκαν από τις εν λόγω ενέργειες, ώστε καθίσταται αδύνατο για το δικαστήριο να εκτιμήσει την έκταση της συμπεριφοράς αυτής και τη δυνητική επιρροή της στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα, ιδίως ενόψει της μεγάλης διαφοράς ψήφων μεταξύ των δυο ανθυποψηφίων τόσο κατά την αρχική, όσο και κατά την επαναληπτική εκλογή της 2ηςΙουνίου. Η έλλειψη δε αυτή, ενόψει όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω στη σκέψη 9, δεν δύναται ούτε να αναπληρωθεί με το υπόμνημα, ούτε να θεραπευθεί με την εξέταση μαρτύρων ή την τυχόν προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων. Συναφώς, υπό την εκδοχή ακόμα ότι οι
ενιστάμενοι υπολαμβάνουν ότι οι εκλογείς, που επηρεάστηκαν είναι τα πενήντα πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται ονομαστικά στο εισαγωγικό δικόγραφο της ένστασης, άπαντα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στα αναφερόμενα ανωτέρω εκλογικά τμήματα, ο σχετικός ισχυρισμός, ενόψει της διαφοράς 1.336 ψήφων μεταξύ των δυο ανθυποψηφίων κατά τις επαναληπτικές εκλογές της 2ης Ιουνίου, προβάλλεται αλυσιτελώς, διότι και αληθής υποτιθέμενος δεν θα μπορούσε να ασκήσει επιρροή στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Και τούτο ανεξαρτήτως του ότι σε κάθε περίπτωση, με το λόγο αυτό οι ενιστάμενοι εσφαλμένως υπολαμβάνουν ότι τα μέλη του εκάστοτεΔικηγορικού Συλλόγου είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου στον οποίο εδρεύει οως άνω Σύλλογος και ότι, κατά συνέπεια, έχουν δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη της δημοτικής αρχής στην έδρα του Δικηγορικού αυτού Συλλόγου. Από καμία διάταξη, ωστόσο, δεν συνάγεται ότι η ιδιότητα μέλους Δικηγορικού Συλλόγου συνεπάγεται ή απαιτεί την κτήση της ιδιότητας του δημότη (και άρα του εκλογέα) του Δήμου που εδρεύει ο Σύλλογος αυτός.

25.Επειδή, εξάλλου, ομοίως απορριπτέα, ως αόριστα παρίστανται όσα οι ενιστάμενοι ισχυρίζονται περί επηρεασμού των ψηφοφόρων που απευθύνονταν ενώπιον του (πρώτου καθού) για συμπεριφορές μελών του παραπάνω ν.π.δ.δ., αλλά και των μελών του παραπάνων.π.δ.δ., καθώς και περί της εκ μέρους του Ιωάννη Ζαμπούκη καλλιέργειας ιδανικών επαγγελματικών συνθηκών σε μέλη του εν λόγω Συλλόγου δια του διορισμού τους σε επιτροπές, δεδομένου ότι οι ανωτέρω περιστάσεις περιγράφονται, χωρίς καμία περαιτέρω επίκληση ούτε των συγκεκριμένων διευκολύνσεων στις οποίες φέρεται να προέβη ο πρώτος καθού προς προπαρασκευή της πολιτικής του σταδιοδρομίας, ούτε των προσώπων τα οποία τυχόν τις δέχθηκαν. Εν προκειμένω, δηλαδή, δεν γίνεται καμία ειδικότερη αναφορά στα πρόσωπα που φέρονται να ευεργετήθηκαν από τον πρώτο καθού κατ’
εκμετάλλευση της θέσης του στη Διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, στις μεθόδους τις οποίες ο τελευταίος μετήλθε προκειμένου να μεσολαβήσει αθέμιτα υπέρ ψηφοφόρων, πλην της αόριστης, κατά τα λοιπά, αναφοράς σε διορισμούς σε επιτροπές, χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση (ήτοι για ποιες επιτροπές και ποια μέλη του εν λόγω Συλλόγου πρόκειται), στις περιστάσεις κατά τις οποίες ψηφοφόροι απευθύνθηκαν σε αυτόν για συμπεριφορές των μελών του εν λόγω Συλλόγου και, τέλος, στους χειρισμούς που αυτός φέρεται να προέβη στις περιπτώσεις αυτές, ώστε καθίσταται αδύνατος για το δικαστήριο ο έλεγχος όχι μόνο της έκτασης της αποδιδόμενης συμπεριφοράς, κατά τους ισχυρισμούς των ενισταμένων, έχουσας καθοριστική επιρροή στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά προεχόντως, (ο έλεγχος) του κατά πόσο τα ανωτέρωπεριστατικά συγκροτούν,
καταρχήν, την ίδια τη νομική έννοια της αθέμιτης συμπεριφοράς.

26.Επειδή, περαιτέρω, ο λόγος περί ευμενούς διαθέσεως των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης στο πρόσωπο του Ιωάννη Ζαμπούκη λόγω της επίμαχης ιδιότητας αυτού και η συνεπεία αυτής (καθοριστικής επιρροής στο συνολικό αποτέλεσμα) μεροληπτική υπέρ του τελευταίου και κατά του συνδυασμού ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ στάση των ανωτέρω προσώπων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, τόσο κατά την αρχική, όσο και κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, πρέπει να απορριφθεί, προεχόντως, ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋπόθεσης Και τούτο διότι ο ισχυρισμός ερείδεται στην παροδοχή ότι τα μέλη των σωματειακού χαρακτήρα επαγγελματικών συλλόγων, όπως εν προκειμένω, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, διακρίνονται από ομοψυχία και δη εν συνόλω θετική
προδιάθεση έναντι των αιρετών μελών της Διοίκησης τους, υπόθεση που, κατά τα κοινώς γνωστά, δεν ανταποκρίνεται στη ζώσα πραγματικότητα της λειτουργίας των Συλλόγων αυτών, στους κόλπους των οποίων, συνταγματικώς θεμιτά εξάλλου, όχι μόνο αναπτύσσονται διαφορετικές ιδέες τόσο επί των συντεχνιακών, όσο και επί ευρύτερων κοινωνικών ζητημάτων, αλλά επιπλέον, κατ’ επέκταση, διαμορφώνονται αντιπαρατιθέμενα κέντρα εξουσίας και ομάδες συμφερόντων, που, κατά λογική συνακολουθία, δεν συστρατεύονται απαραιτήτως, και δη άνευ ετέρου, σε περιπτώσεις όπως η επίδικη, γεγονός, εξάλλου, που μαρτυρεί και η ίδια η ιδιότητα του πρώτου ενισταμένου και υποψηφίου δημάρχου με το συνδυασμό ΠΟΛΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ, ομοίως μέλους του εν λόγω Συλλόγου και πρώην Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου αυτού (βλ. ΦΕΚ τεύχος νπδδ 85/2005). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεδομένου ότι οι Πρόεδροι των εκάστοτε εφορευτικών επιτροπών, -όπως εν προκειμένω, υπήρξαν ορισμένα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης,- δεν αποφασίζουν ερήμην των λοιπών ορισθέντων μελών των επιτροπών αυτών, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνουν οι ενιστάμενοι, αλλά η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει καταρχήν κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 2 του π.δ. 26/2012, εφαρμοζόμενο εν προκειμένω αναλογικά, και λαμβάνοντας περαιτέρω, υπόψη ότι σε κανένα σημείο του κρινόμενου δικογράφου δεν αναφέρεται σε ποια εκλογή, με ποιόν τρόπο και σε ποιο στάδιο της εκλογικής διαδικασίας τα πρόσωπα αυτά (Πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών και μέλη του ως άνω Συλλόγου) φέρονται να μεσολάβησαν, χειραγωγώντας τα λοιπά μέλη των οικείων εφορευτικών επιτροπών, υπέρ του συνδυασμού ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ! και κατά του συνδυασμού ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ, ο εν λόγω ισχυρισμός, πέραν των ανωτέρω, προβάλλεται, πάντως, για τους λόγους αυτούς όλως αορίστως.