Αλεξανδρούπολη: Ο Γιάννης Μπόγδης Γενικός Γραμματέας του δήμου – Οι υποψήφιοι σε Πολυκοινωνικό, ΔΕΥΑΑ, ΤΙΕΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Ο Γιάννης Μπόγδης Γενικός Γραμματέας του δήμου – Οι υποψήφιοι σε Πολυκοινωνικό, ΔΕΥΑΑ, ΤΙΕΔΑ

Ο Γιάννης Μπόγδης, μέχρι πρότινος Ειδικός Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δημήτρη Πέτροβιτς, είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Την απόφαση πήρε ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης και δημοσιεύτηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να οριστούν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Επιχειρήσεων και των άλλων  Νομικών Προσώπων. Ήδη η πρόσκληση για την συγκεκριμένη συνεδρίαση έχει φτάσει και όπως αναφέρει:

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 18.09.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (28η), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Αιτήσεις-Ενημερώσεις.

 • Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 • Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 • Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 • Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (Πολυκοινωνικό) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 • Ορισμός μελών του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ( Δ.Ε.Υ.Α.Α ) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 • Ορισμός μελών της Τουριστικής Ιαματικής επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Τ.Ι.Ε.Δ.Α Α.Ε) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 • Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 7,8,9 του Π.Δ. 270/81 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 • Ορισμός μελών επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για τη διενέργεια δημοπρασιών για εκποιήσεις και εκμισθώσεις του Δήμου, βάσει του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 • Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή στις τριμελείς επιτροπές για την εκτίμηση της μοναδιαίας αξίας των ζώων/προϊόντων, που σφάζονται ή θανατώνονται ή καταστρέφονται από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, από την εφαρμογή του έτους 2019. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 • Παράταση μισθωτηρίου συμβολαίου για (3) μήνες ήτοι από 1-10-2019 έως την 30-12-2019 ώσπου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκ νέου μίσθωσης η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαγωνισμού , για τη στέγαση και λειτουργία του 8ου νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φ.)

 • Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εκ νέου, εκμίσθωσης του κυλικείου εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 και το ΠΔ 270/81 (Εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φ.)
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Μ.Π. του Β. (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Κ.Γ. του Χ. (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Κ.Κ. του Γ. (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 • Έγκριση παράτασης του έργου «Βελτιώσεις χώρων άθλησης γηπέδων ποδοσφαίρου και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης» (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 • Έγκριση παράτασης του έργου «Συντηρήσεις Κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 • Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (Συστοιχία ετοιμόρροπων κατοικιών)» με ιδία μέσα του Δήμου (Εισηγ. κ. Τανταλάκης Θ.)
 • Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (Κτίριο πρώην ΕΚΑΒ Δήμου Αλεξανδρούπολης)» με ιδία μέσα του Δήμου (Εισηγ. κ. Τανταλάκης Θ.)
 •  Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)
 • Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων – Εργοταξιακής σημάνσεως του έργου «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων ύδρευσης – αποχέτευσης 2019» (Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)
 • Κάλυψη δαπάνης καυσίμων του υπό παραχώρηση προς χρήση με αριθ. κυκλοφ. ΕΒΖ 6401 οχήματος της ΔΕΥΑΑ (Εισηγ. κ. Ουσταδάκης Δ.)
 • Βεβαίωσης αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών του Καθαρισμού Ακτών με ιδία μέσα του Δήμου (Εισηγ. κ. Ρούφος Ευαγγ.)

 • Έγκριση της 80/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης», ”ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, σχετικά με την ”8η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019” (Εισηγ. κ. Γκαμπιτζάκης Ζ.)
 • Τροποποίηση των 83/2019 και 421/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον “προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μουσικών)  με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου” (Εισηγ. κ. Κολλάρου Μ.)

Ποιοι είναι υποψήφιοι για Πολυκοινωνικό, ΔΕΥΑΑ, ΤΙΕΔΑ

Όπως φαίνεται και στην πρόσκληση, ο Γιάννης Ζαμπούκης θα προτείνει τα πρόσωπα που θα επανδρώσουν τις διάφορες θέσεις.

Πρόεδρος του Πολυκοινωνικού είναι γνωστό πως θα αναλάβει ο Νίκος Ραυτόπουλος, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος.

Πρόεδρος στην ΔΕΥΑΑ θα είναι ο ίδιος ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης και θα ορίσει Αντιπρόεδρο που θα “τρέχει” την συγκεκριμένη δημοτική επιχείρηση. Ακούγεται για την θέση αυτή το όνομα του εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου Μπάμπη Μιχαηλίδη.

Πρόεδρος στην ΤΙΕΔΑ αναμένεται να αναλάβει ο Βασίλης Δέλκος. 

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*