Ερώτηση του ΚΚΕ: Να δοθεί οριστική λύση στην εργασιακή ομηρία εργαζομένου της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας

Ερώτηση του ΚΚΕ: Να δοθεί οριστική λύση στην εργασιακή ομηρία εργαζομένου της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας

Στην Βουλή έφερε το ΚΚΕ με ερώτηση των βουλευτών του Γιάννη Δελή και Λεωνίδα Στολτίδη, την εργασιακή ομηρία που έχει επιβάλλει η δημοτική αρχή του Βασίλη Μαυρίδη στον υπάλληλο της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας Δημήτρη Γραμμενούδη.

Πρόκειται για το θέμα που είχε αναδείξει έντονα το Evros-news.gr και πλέον πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού να δοθεί οριστική λύση στην εργασιακή ομηρία του Δημήτρη Γραμμενούδη, εργαζομένου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ορεστιάδας, ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης με Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή προς τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο. Να θυμίσουμε ότι ο κ.Μαυρίδης και ο νυν Αντιπρόεδρος και πρώην Πρόεδρος της ΔΕΥΑΟ Δημήτρης Τσελεμπής, αποφάσισαν να προσφύγουν ακόμα και στο ΣτΕ εναντίον του συγκεκριμένου υπαλλήλου ζητώντας να απολυθεί, ενώ παραμένει και απλήρωτος για 20 μήνες!!!

Οι δυο βουλευτές του ΚΚΕ αναλυτικά αναφέρουν:

«Ο κ. Δημήτρης Γραμμενούδης με την 14/09-13.7.2009 ομόφωνη Απόφαση του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου ΒΥΣΣΑΣ κατατάχτηκε ως ΙΔΑΧ Ελεγκτής Καταμετρητής ΤΕ σε κενή οργανική θέση του ΟΕΥ της ΔΕΥΑΒ και στις 19.8.2009 υπέγραψε με την ΔΕΥΑΒ Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου.

Με την με αριθμό 95/28-2-2011 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ορεστιάδας αποφασίστηκε η συγχώνευση των Νομικών Προσώπων της ΔΕΥΑ Βύσσας και της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας και η ένταξη των υπηρεσιών Υδρευσης των ΔΕ Τριγώνου και Κυπρίνου σε νέο ΝΠ “ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ”, στο οποίο και μεταφέρθηκε ως ΙΔΑΧ Ελεγκτής Καταμετρητής και ο κ. Δημήτρης Γραμμενούδης.

Στην συνέχεια, η ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, με την υπ αριθμ. 78/22-9-2011 απόφασή της, κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 13044/24-8-2011 έγγραφου του ΑΣΕΠ, κατήγγειλε την σύμβαση του κ. Δ. Γραμμενούδη ως μη νόμιμη και τον απόλυσε.

Ο κ. Δ. Γραμμενούδης Δημήτριος με την υπ’αριθμ. 956/31-7-2017 αίτησή του, προς το ΔΣ της ΔΕΥΑΟ, αιτήθηκε την κατάταξή του στο προσωπικό αορίστου χρόνου, βάσει του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Ν. 4483/2017.

-Δήμος Ορεστιάδας: Πάει στο ΣτΕ για απόλυση υπάλληλο της ΔΕΥΑΟ, που τον έχει απλήρωτο 20 μήνες!!!

Στη συνέχεια, το ΔΣ της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, με τις με αριθμό 72/26-9­-2017 και 11/22-2-2018 αποφάσεις του, έκανε δεκτή την παραπάνω αίτηση καθώς έκρινε ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος συνδεόταν κατά τη στιγμή της προσαρμογής της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας στις διατάξεις του ν. 3852/2010 σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 ν. 4483/2017 και την αιτιολογική έκθεση του ίδιου νόμου καθώς και στην με αριθμό 33/17-11­2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ακολούθως, το ΔΣ της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, με την υπ’ αρ. 4/2019 απόφασή του, ανακάλεσε τις 72/2017 και 11/2018 αποφάσεις του σχετικά με την κατάταξη του Γραμμενούδη Δημητρίου σε θέση αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4483/2018 και αποφάσισε την οριστική απόλυσή του.

Όπως ήταν αναφαίρετο δικαίωμά του ο κ. Δημήτρης Γραμμενούδης, ζήτησε την ακύρωση της απόλυσής του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, της οποίας η απόφαση (αρ. πρωτ. 7001+6877+5125/1.4.2019), ήταν να ακυρώσει την απόλυσή του ως παράνομη και να διαταχθεί η ΔΕΥΑ Ορεστιάδας να τον επαναπροσλάβει με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Επειδή η συγκεκριμένη απόφαση δεν ήταν αρεστή στο ΔΣ της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/06, για να ακυρωθεί η προαναφερόμενη απόφαση του Συντονιστή και να απολυθεί εκ νέου ο εργαζόμενος Δ. Γραμμενούδης. Η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152, με την (23/2019) απόφασή της απέρριψε ομόφωνα την προσφυγή της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας κατά της (υπ’ αριθμ. αρ. πρωτ. 7001+6877+5125/1.4.2019) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Το ΔΣ της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, δείχνοντας μια ιδιαίτερη εμμονή σε βάρος του κ. Δ. Γραμμενούδη, αποφάσισε (απόφαση 110/17.9.2019) την άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά:

α) της (υπ’ αριθμ. αρ.πρωτ. 7001+6877+5125/1.4.2019) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης &

β) της (υπ’ αριθμ. 23/2019) απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152.

Να σημειωθεί πως ο κ. Δημήτριος Γραμμενούδης αν και εξακολουθεί να εργάζεται όλο αυτό το διάστημα κανονικά ως καταμετρητής στη ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, παραμένει απλήρωτος επί 21 μήνες (!), αδυνατώντας να επωμισθεί πλέον το όποιο οικονομικό κόστος της υπεράσπισής του ενώπιον του ΣτΕ.

Επειδή:

• στο άρθρο 13 του Ν. 4483/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 108 του Ν. 4583/2018 (έναρξη ισχύος 18-12-2019) ορίζεται ότι «Το προσωπικό που υπηρετούσε με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, σε επιχειρήσεις του Ν. 1069/1980 και δεν κατατάχθηκε σε αντίστοιχες θέσεις, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, κατατάσσεται, ύστερα από αίτησή του, σε θέσεις αορίστου χρόνου, με απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Για τη νομιμότητα της κατάταξης αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις κατά την ημερομηνία συγχώνευσης. Στην έννοια της απορροφώσας, υπάγονται και οι επιχειρήσεις του ν 1069/1980 που επέκτειναν την εδαφική αρμοδιότητά τους δυνάμει του Ν. 3852/2010. Οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3801/2009 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στους εργαζόμενους αυτούς».

• στο άρθρο 64 του Ν. 3801/2009 προβλέπεται ότι «Μεταφορά υπαλλήλων δημοτικών επιχειρήσεων σε δήμους, κοινότητες και σε κάθε μορφής νομικά πρόσωπα αυτών, που γίνεται υπό τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006, κατόπιν αποφάσεων του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από την διαδικασία, η οποία τηρήθηκε κατά την πρόσληψή τους στις ανωτέρω επιχειρήσεις, θεωρείται νόμιμη από την ημερομηνία λήψεως των σχετικών αποφάσεων των ανωτέρω Συμβουλίων».

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, ποια επείγοντα μέτρα θα πάρει για την οριστική, επιτέλους, επίλυση του εργασιακού προβλήματος του κ. Δημητρίου Γραμμενούδη εργαζόμενου της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, καθώς και την άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων του».

Πηγή: 902.gr