Äßêç ãéá ôçí äïëïöïíßá ôçò öïéôÞôñéáò ÅëÝíçò Ôïðáëïýäç óôç Ñüäï óôï Ìåéêôü Ïñêùôü ÄéêáóôÞñéï ôçò ÁèÞíáò, ôçí ÄåõôÝñá 13 Éáíïõáñßïõ 2020. 
Êáôçãïñïýìåíïé óôç äßêç ãéá áíèñùðïêôïíßá êáé âéáóìü åßíáé äýï íåáñïß, 20 êáé 21 ÷ñïíþí.  
Ç äßêç äéåîÜãåôáé óôçí ÁèÞíá êáôüðéí áéôÞìáôïò ôïõ ÅéóáããåëÝá Åöåôþí ÄùäåêáíÞóïõ ï ïðïßïò æÞôçóå ôçí ìåôáöïñÜ ôçò õðüèåóçò åðéêáëïýìåíïò ëüãïõò áóöáëåßáò êáé äéáóÜëåõóçò ôçò äçìüóéáò ôÜîçò áí ç äßêç äéåîáãüôáí óôçí Ñüäï.
 (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Στο νοσοκομείο η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη – Κατέρρευσε στο δικαστήριο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε πριν από λίγο η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη. Σύμφωνα με πληροφορίες η Κούλα Αρμουτίδου-Τοπαλούδη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσίας.

Η ίδια ήταν έντονα φορτισμένη, καθώς λίγο πριν είχε καταθέσει στη δίκη για τη δολοφονία του παιδιού της η οποία όπως έγινε γνωστό θα συνεχιστεί στις 28 Ιανουαρίου.

Συγκλόνισε η κατάθεσή της

Η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο προσήλθε στο βήμα υποβασταζόμενη από το σύζυγο της Γιάννη.

Η μητέρα της άτυχης φοιτήτριας, σε έντονη συναισθηματική φόρτισε, τόνισε πως το παιδί της ήταν καλό, φιλότιμο, είχα αγάπη προς τον συνάνθρωπο και ήταν της προσφοράς.

Η μητέρα της Ελ. Τοπαλούδη ζήτησε την ανώτατη ποινή για τους δύο κατηγορουμένους.

«Μου καταστρέψανε τη ζωή μου. Θέλω να καταδικαστούν με την πιο ψηλή ποινή, δεν μπορεί να παρακαλάει το παιδί και να μην δείχνουν έλεος. Βρεθήκανε δύο ανθρωπόμορφα τέρατα, να αφαιρέσουν τη ζωή του παιδιού μου» τόνισε.

Πηγή: in.gr

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*