Βγήκε η διακήρυξη του παραλιακού δρόμου Μαρώνεια-Πετρωτά, ύψους 12,5 εκατ. ευρώ απ’ την Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Βγήκε η διακήρυξη του παραλιακού δρόμου Μαρώνεια-Πετρωτά, ύψους 12,5 εκατ. ευρώ απ’ την Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Βγήκε χθες Παρασκευή 20 Μαρτίου, η Διακήρυξη κατασκευής του παραλιακού δρόμου Μαρώνειας-Πετρωτών, ένα εμφατικό έργο που θα συνδέσει τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου και Ροδόπης και θα συμβάλλει στην ανάδειξη του παραλιακού τους μετώπου.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 12.450.000,00€ με Φ.Π.Α και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 20142020 της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που υπογράφει ο Πρόεδρος της και Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, πρόκειται:

Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων άνω των ορίων του Ν. 4412/2016
του υποέργου: «Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+00 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσά στη Χ.Θ. 13+960»
προϋπολογισμού 12.450.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6/5/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00μ.μ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/5/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00π.μ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑ-ΠΕΤΡΩΤΑ