ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης προς εταιρεία εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας Κοπελούζου: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το νερό του Υδροταμιευτήρα

ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης προς εταιρεία εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας Κοπελούζου: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το νερό του Υδροταμιευτήρα

Επιστολή προς την εταιρεία “DAMCO ENERGY A.E.” του ομίλου Κοπελούζου η οποία προγραμματίζει την δημιουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο στην ΒΙ.ΠΕ Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε να στείλει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης.

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη λόγω των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού, το Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε να γνωστοποιηθεί με επιστολή στην εταιρεία η οποία δεν έχει ενημερώσει ως τώρα για το παραμικρό τη νέα δημοτική αρχή αλλά ούτε και δημόσια ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη την ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Χρήστου
Κακαλή και μετά από ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε ομόφωνα να σταλεί επιστολή προς την εταιρεία “DAMCO ENERGY A.E.” με την οποία θα γνωστοποιείται ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νερό του Υδροταμιευτήρα Νίψας, διότι αυτό επαρκεί μόνο για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης καθώς και θα ζητείται η επικαιροποίηση της μελέτης του ΙΓΜΕ για την υδροφορία της Γεώτρησης Πλακιάς, με έμφαση στις τυχόν επιπτώσεις αυτής στις υδρευτικές Γεωτρήσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Επίσης κατά την συνεδρίαση και αφού έγινε πολύ λεπτομερής ενημέρωση από τον κ.Κακαλή, αποφασίστηκε ότι η ΔΕΥΑΑ δεν μπορεί να είναι σύμφωνη με την παροχή νερού για τις ανάγκες μιας υδροβόρου εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 662 MW, από τον υδροταμιευτήρα Νίψας, ό οποίος άλλωστε κατασκευάστηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Είναι επιφυλακτική δε για την χρήση του νερού της
γεώτρησης στη θέση Πλακιάς_1, επειδή δεν υπάρχει, όπως άλλωστε αναφέρεται στην υπό διαβούλευση περιβαλλοντική μελέτη, εμπεριστατωμένη μελέτη για την δυναμικότητα σε νερό του ευρύτερου πεδίου της γεώτρησης και για τις τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να έχει η απόληψη των 4.8 εκατ m3 ετησίως στις υδρογεωτρήσεις της ΔΕΥΑΑ.

Ακούστηκαν συγκλονιστικά στοιχεία για την υδροδότηση του εργοστασίου

ηλεκτρικής ενέργειας που πάει να στηθεί στην ΒΙ.ΠΕ Αλεξανδρούπολης

Με βάση το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου 2020:

Κατά την συζήτηση του 12ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης «Ενημέρωση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 662 MW της εταιρείας «DAMCO ENERGY A.E.» ΣΤΗΝ ΒΙ.ΠΕ. της πό λης της Αλεξνδρούπολης», ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Χρήστος Κακαλής εισηγήθηκε τα κάτωθι :
Με ανησυχία η υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΕΥΑΑ παρακολουθούν την εξέλιξη της δημιουργίας μιας υδροβόρου εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 662 MW της εταιρείας «DAMCO ENERGY A.E.» στην ΒΙ.ΠΕ. της πόλης της Αλεξανδρούπολης.
Και αυτό γιατί όσο γνωρίζουμε αναφέρεται στην Περιβαλλοντική Μελέτη που υπάρχει προς διαβούλευση (σελ 53) ότι η κατανάλωση ύδατος για τις ανάγκες της εγκατάστασης ανέρχεται στα 4,8 εκατ m3 ετησίως.

Η κατανάλωση αυτή είναι λίγο μικρότερη από την ετήσια κατανάλωση της πόλης της Αλεξανδρούπολης, μιας πόλης με εκτιμώμενο σημερινό πληθυσμό που ξεπερνά τους 70.000 κατοίκους.
Η κάλυψη των αναγκών σε νερό δηλώνεται στην μελέτη (σελ 154 ) ότι θα γίνεται από μία γεώτρηση που θα ανορυχθεί στην θέση Πλακιάς 1 βόρεια της πόλης της Αλεξανδρούπολης όπου σε παλαιότερη μελέτη του ΙΓΜΕ έτους 2000 «διαπιστώθηκε» ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο υπόγειο υδατικό δυναμικό το οποίο εκτιμήθηκε στα 70 εκατ m3
ετησίως.


Εναλλακτικά αναφέρεται (σελ 154) ότι εφόσον οι απαιτούμενες ανάγκες της εγκατάστασης σε νερό δεν καλύπτονται από την γεώτρηση στην θέση Πλακιάς 1, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το νερό του υδροταμιευτήρα Νίψας το οποίο υδροδοτεί την πόλη της Αλεξανδρούπολης και τους οικισμούς της ΔΕ Τραϊανούπολης.
Η ανησυχία της ΔΕΥΑΑ σχετικά με την δημιουργία μιας υδροβόρου εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 662 MW της εταιρείας «DAMCO ENERGY A.E.» στην ΒΙ.ΠΕ. της πόλης της Αλεξανδρούπολης έγκειται στα πιο κάτω:
Σύμφωνα με την υπό διαβούλευση ΜΠΕ οι ανάγκες της μονάδας σε νερό ανέρχονται στα 4,8 εκατ m3 ετησίως. Το νερό αυτό δηλώνεται ότι θα αντληθεί από γεώτρηση που θα ανορυχθεί στην θέση Πλακιάς 1, όπου μελέτη του ΙΓΜΕ του 2000, «έδειξε» ότι υπάρχει πολύ μεγάλο υπόγειο υδατικό δυναμικό το οποίο εκτιμήθηκε στα 70 – 100 εκατ m3 ετησίως.

Στην πιο πάνω δήλωση τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:
 Η μελέτη είναι του έτους 2000. Σήμερα 20 χρόνια μετά εξακολουθούν να ισχύουν τα ίδια δεδομένα; Δεν θα έπρεπε εφόσον το νερό είναι καθοριστικός παράγοντας (ψύξη) λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να γίνει επικαιροποίηση της μελέτης για την εξακρίβωση των σημερινών δεδομένων;

 Η ίδια η μελέτη του ΙΓΜΕ αναφέρει (σελ 161, 164 της υπό διαβούλευση ΜΠΕ) «…Βεβαίως η μελέτη του πεδίου δεν είναι ολοκληρωμένη για να δώσει απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα (γεωμετρία υδροφόρου, υδραυλικές παράμετροι, κ.λπ.).
Για το λόγο αυτό και προκειμένου , ο υδροφόρος που απαντήθηκε από την γεώτρηση Πλακιάς_1, να τύχει ορθολογικής εκμετάλλευσης αλλά και να καλύψει το ποσοστό των αναγκών σε νερό ισότιμο της δυναμικότητάς του, θα πρέπει το πεδίο αυτό να ερευνηθεί εμπεριστατωμένα.». Εφόσον η ίδια η μελέτη αναφέρει ότι δεν είναι
ολοκληρωμένη και ότι θα πρέπει το πεδίο να ερευνηθεί εμπεριστατωμένα, πως δηλώνεται με βεβαιότητα στην ΜΠΕ ότι θα λαμβάνονται από την γεώτρηση αυτή 4,8 εκατ m3 ετησίως;

 Έχουν μελετηθεί τυχόν επιπτώσεις που θα έχει η μάστευση των 4,8 εκατ m3 ετησίως από την γεώτρηση της θέσης Πλακιάς_1, στο υπόγειο υδατικό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής;
Η ΔΕΥΑΑ στην ευρύτερη περιοχή διαθέτει 10 ενεργές υδρευτικές γεωτρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν και πριν την λειτουργία του υδροταμιευτήρα Νίψας για την ύδρευση της πόλης της Αλεξανδρούπολης, ενώ σήμερα χρησιμοποιούνται τους καλοκαιρινούς μήνες για την ενίσχυση της απαιτούμενης ποσότητας πόσιμου νερού
που έχει ανάγκη η πόλη της Αλεξανδρούπολης, επειδή η δυναμικότητα παραγωγής 800 m3/h του Διυλιστηρίου δεν επαρκεί. Οι γεωτρήσεις αυτές διατηρούνται ενεργές ως λύση έκτακτης ανάγκης για την στοιχειωδώς κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της πόλης της Αλεξανδρούπολης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω δεν είναι δυνατή η
υδροληψία από τον υδροταμιευτήρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η ΔΕΥΑΑ στην ευρύτερη περιοχή δεν έχει βρεθεί νερό κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας εξαιτίας κυρίως των πετρωμάτων της περιοχής και της εμφάνισης Fe και Mn σε υψηλά επίπεδα, πέρα από τα επιτρεπτά όρια, στα νερά του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. Για τον λόγο αυτό δεν
χρησιμοποιούνται γεωτρήσεις που είχαν ανορυχθεί στην ευρύτερη περιοχή.


Θα πρέπει λοιπόν (σύμφωνα και με την υπόδειξη της μελέτης του ΙΓΜΕ το ευρύτερο πεδίο να ερευνηθεί εμπεριστατωμένα ώστε να διασαφηνισθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις γεωτρήσεις της ευρύτερης περιοχής.
Αναφέρεται στη μελέτη ότι εναλλακτικά ή επικουρικά μπορεί η απαιτούμενη ποσότητα του νερού να λαμβάνεται από τον υδροταμιευτήρα Νίψας. Όμως ενώ για την λήψη και την μεταφορά νερού από την θέση Πλακιάς καταθέτει πολυσέλιδη πληροφόρηση για την κατασκευή του αγωγού, δεν αναφέρει καθόλου πως θα γίνεται η προτεινόμενη λήψη νερού από τον υδροταμιευτήρα Νίψας. Το νερό θα λαμβάνεται από τον υπάρχοντα αγωγό της ΔΕΥΑΑ; Θα κατασκευαστεί νέος αγωγός; Εάν ναι έχει γίνει η απαιτούμενη υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη, όταν μάλιστα ο αγωγός αυτός αναγκαστικά θα διέρχεται και από περιοχές NATURA, επομένως απαιτείται και επιπρόσθετα οικολογική αξιολόγηση πεδίου;
Ο συνολικός όγκος του υδροταμιευτήρα Νίψας ανέρχεται και μετά την πρόσφατη ανύψωση του φράγματος στα 15,2 εκατ m3 . Ο ωφέλιμος όγκος νερού ανέρχεται στα 13,7 εκατ m3

. Τα πιο πάνω ποσά βέβαια με την προϋπόθεση ότι ο υδροταμιευτήρας θα πληρούται τους χειμερινούς μήνες. Σε περιπτώσεις όπως η φετινή (οι οποίες όπως αναμένεται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής θα είναι συχνότερες) που δεν θα γίνεται η πλήρωση του υδροταμιευτήρα ο ωφέλιμος όγκος νερού θα είναι μικρότερος.
Οι σημερινές ανάγκες της πόλης της Αλεξανδρούπολης και των οικισμών της ΔΕ Τραϊανούπολης, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η ΔΕΥΑΑ ανέρχονται στα 6,3 εκατ m3 ετησίως. Οι ανάγκες όμως αυτές συνεχώς αυξάνονται. Ήδη η ΔΕΥΑΑ εκπονεί τις απαραίτητες μελέτες (κάποιες από αυτές έχουν ήδη ολοκληρωθεί), και αναζητεί
χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου αγωγού, την επέκταση του διυλιστηρίου, την κατασκευή διυλιστηρίου στην περιοχή της ΔΕ Φερών, ώστε να τροφοδοτήσει τελικά από τον νερό του υδροταμιευτήρα δυτικά τους οικισμούς Μάκρης, Δικέλλων και Μεσημβρίας και ανατολικά την πόλη και τους οικισμού της ΔΕ Φερών.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και την συνεχιζόμενη τάση αύξησης του πληθυσμού της πόλης της Αλεξανδρούπολης αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για πόσιμο νερό θα ξεπεράσουν πολύ σύντομα τα 10 εκατ m3 ετησίως.
Παράλληλα θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του και την αναγκαία οικολογική παροχή του φράγματος που επιβάλλεται στην ΑΕΠΟ του υδροταμιευτήρα για την μη διατάραξη της οικολογίας της κατάντι του φράγματος περιοχής του ρέματος Λουτρού, που θα πρέπει να ανέρχεται στο 1/3 της παροχής ( όταν το φράγμα δεν υπερχειλίζει
δηλαδή 8-12 μήνες το έτος). Το ποσό αυτό εκτιμάται κατ’ ελάχιστον στα 1,5 – 2 εκατ m3 ετησίως.
Έτσι η συνολικά απαιτούμενη ποσότητα για την απρόσκοπτη υδροδότηση της περιοχής και της οικολογικής λειτουργίας του υδροταμιευτήρα Νίψας ξεπερνά τα 11,5 εκατ m3 ετησίως. Έχοντας υπόψη ότι ο ωφέλιμος όγκος του υδροταμιευτήρα ανέρχεται στα 13,7 εκατ m3 ετησίως, και σε περίπτωση ανομβρίας (όπως η περίοδος που
διανύουμε) κατά πολύ λιγότερο, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η επιπλέον παροχή νερού της απαιτούμενης ποσότητας των 4,8 εκατ m3 ετησίως για την λειτουργία μιας υδροβόρου εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 662 MW είναι αδύνατη χωρίς να διακυβευτεί η υδροδότηση του πληθυσμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους η ΔΕΥΑΑ δεν μπορεί να είναι σύμφωνη με την παροχή νερού για τις ανάγκες μιας υδροβόρου εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 662 MW, από τον υδροταμιευτήρα Νίψας, ό οποίος άλλωστε κατασκευάστηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες υδροδότησης του
Δήμου Αλεξανδρούπολης. Είναι επιφυλακτική δε για την χρήση του νερού της γεώτρησης στη θέση Πλακιάς_1, επειδή δεν υπάρχει, όπως άλλωστε αναφέρεται στην υπό διαβούλευση περιβαλλοντική μελέτη, εμπεριστατωμένη μελέτη για την δυναμικότητα σε νερό του ευρύτερου πεδίου της γεώτρησης και για τις τυχόν επιπτώσεις που μπορεί
να έχει η απόληψη των 4.8 εκατ m3 ετησίως στις υδρογεωτρήσεις της ΔΕΥΑΑ.

ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΥΑΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ DAMCO

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*