Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÁëêéâéÜäçò ÓôåöáíÞò, ôï äéÞìåñï 13 êáé 14 Äåêåìâñßïõ 2019, ðñáãìáôïðïßçóå åðßóêåøç óôïí ¸âñï
.Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åðßóêåøÞò ôïõ óõíáíôÞèçêå ìå ôïõò ÄéïéêçôÝò ôïõ Ä´ ÓÓ, ôùí ×ÉÉ êáé ×VI Ì/Ê ÌÐ, ôïõò Áóôõíïìéêïýò ÄéåõèõíôÝò ôùí Ä.Á. Áëåîáíäñïýðïëçò êáé ÏñåóôéÜäáò êáé ôïí ÄéïéêçôÞ ôçò ËéìåíéêÞò Áñ÷Þò Áëåîáíäñïýðïëçò, áðü ôïõò ïðïßïõò åíçìåñþèçêå ãéá ôçí ðñüïäï õëïðïßçóçò ôùí äéáôáãþí ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç êáé äéá÷åßñéóç ôïõ ìåôáíáóôåõôéêïý – ðñïóöõãéêïý æçôÞìáôïò.
ÊéíÞèçêå ïäéêþò óôá ÷åñóáßá óýíïñá êáôÜ ìÞêïò ôïõ ðïôáìïý ¸âñïõ óôéò Ðåñéï÷Ýò Åõèýíçò ôçò 3çò - 7çò – 30çò - 31çò – 50çò Ì/Ê ÔÁÎ êáé ôçò ÔÄ 21ïõ Ì/Ê ÓÐ, üðïõ ðñáãìáôïðïßçóå åëÝã÷ïõò ôùí êïéíþí äñÜóåùí Óôñáôïý ÎçñÜò – ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò, ôùí Óçìåßùí ÅðéôÞñçóçò, êáèþò åðßóçò êáé ôùí áðïôñåðôéêþí åìðïäßùí.
ÅðéóêÝöèçêå ôï íåïóõóôáèÝí Åíéáßï ÊÝíôñï ÅëÝã÷ïõ – ÅðéôÞñçóçò Óõíüñùí (ÅÊÅÅÓ), óôç ÍÝá Âýóóá ÏñåóôéÜäáò, üðïõ åíçìåñþèçêå ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ êáé ôéò äõíáôüôçôåò åðéôÞñçóçò.
ÔÝëïò, ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò åðéóêÝöèçêå ôï ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò êáé Ôáõôïðïßçóçò (ÊÕÔ) ôïõ ¸âñïõ, üðïõ óõíáíôÞèçêå êáé óõíïìßëçóå ìå ôç ÄéïéêÞôñéá.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής επισκέπτεται αύριο τον Έβρο

Στον Έβρο έρχεται αύριο Πέμπτη ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, προκειμένου να επιθεωρήσει την κατάσταση στην συνοριογραμμή με την Τουρκία και να ενημερωθεί για την εξέλιξη μετά την απόσυρση εκ μέρους της Τουρκίας των χιλιάδων λαθρομεταναστών προς το εσωτερικό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.gr, ο κ.Στεφανής θα ξεκινήσει το πρωί από το νότιο Έβρο και συγκεκριμένα τις περιοχές Τυχερού, Πέπλου, Φερών, όπου θα διαπιστώσει τα μέτρα που παραμένουν σε ισχύ από τις ελληνικής δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας. Είναι άγνωστο αν θα συνοδεύεται από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο ή τον Αρχηγό ΓΕΣ Χαράλαμπο Λαλούση, αλλά σίγουρα θα είναι μαζί του στο νότιο Έβρο ο Διοικητής της 12ης Μεραρχίας Υποστράτηγος Χρήστος Μπούφης και στον βόρειο Έβρο ο Διοικητής της 16ης Μεραρχίας Διδυμοτείχου Υποστράτηγος Γιάννης Βασιλάκης.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με χθεσινοβραδινές πληροφορίες, βρέθηκε τελικά στην περιοχή του βορείου Έβρου από χθες Τετάρτη, εκεί όπου οι ελληνικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, παρά την αποχώρηση των χιλιάδων λαθρομεταναστών από τα σύνορα, ενώ να θυμίσουμε ήταν αυτός που στα τέλη του 2019 ανέλαβε και εφάρμοσε το νέο… δόγμα φρούρησης των συνόρων στον Έβρο. Με τη συνεργασία στρατού και αστυνομίας που αρχικά μείωσε δραστικά τις ροές των λαθρομεταναστών, ενώ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να είναι έτοιμη η ελληνική πλευρά κατά την απόπειρα της Τουρκίας να διασπάσει μαζικά τα σύνορα μας τον προηγούμενο μήνα.

 

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*