Πρόσληψη 746 Εθνοφυλάκων για τη φύλαξη των στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Την πρόσληψη 746 Εθνοφυλάκων οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά το έτος 2020, προβλέπει απόφαση που υπογράφουν οι Υφυπουργοί Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη απόφαση που υπογράφηκε στις 21 Μαρτίου, γίνεται ο  καθορισμός του αριθμού Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθούν για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά το έτος 2020 και της ημερήσιας αποζημίωσης αυτών που θα είναι 16 ευρώ.

Όπως αναφέρεται, ο αριθμός των Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθεί για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών,
καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά το έτος 2020, καθορίζεται στους επτακόσιους σαράντα έξι (746). Στο Άρθρο 2 για την Ημερήσια αποζημίωση Εθνοφυλάκων προβλέπεται:
“Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης που παρέχεται στους Εθνοφύλακες μόνον για την αντιμετώπιση των δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησης των, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1295/1982 (Α’ 126), καθορίζεται στα δέκα έξι ευρώ (16 €). Η συνολική δαπάνη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι ύψους 3.357.000 ευρώ περίπου, για το έτος 2020.

ΙΔΟΥ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΦΡΟΥΡΗΣΗ 2020

Σύμφωνα με όσα ίσχυσαν τα προηγούμενα χρόνια που υπήρξε επίσης πρόσληψη του ίδιου αριθμού Εθνοφυλάκων, ο χρόνος υπηρεσίας φύλαξης του Στρατοπέδου θα είναι ημερήσιες και νυχτερινές ώρες, με τη διάρκεια της υπηρεσίας να μην υπερβαίνει τις 8 ώρες ανά 24ωρο και θα υπάγεται στους Στρατιωτικούς Κανονισμούς κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας.

Η επιλογή των Εθνοφυλάκων που θα προσκληθούν θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Να ανήκουν στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς.

Να μην είναι Έφεδροι Αξκοι.

Να έχουν σωματική ικανότητα Ι1,Ι2 όπως καθορίζεται στο ΠΔ 11/2017 (ΦΕΚ Α΄17/20-01-2014).

Να μην είναι ενταγμένοι επιστρατευτικά.

Να έχουν εκπληρώσει φυσικά τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα, από Στρατιωτικό ή Ποινικό δικαστήριο. Εξαιρούνται τα αδικήματα του Κοινού και του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα για τα οποία επιβλήθηκε χρηματική ποινή ή ποινή έως εξάμηνης φυλάκισης, μετά την πάροδο τριών ετών από την απότισή τους. Λόγος μη πρόσκλησης, αποτελεί η τέλεση αδικημάτων του ΣΠΚ ασχέτως της επιβληθείσας ποινής του Στρατοδικείου, για τελεσθέντα εγκλήματα κατά απορρήτων, κατά των στρατιωτικών καθηκόντων και κατά της στρατιωτικής τάξης και πειθαρχίας.

Να μην έχουν  υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσκλησης Εθνοφυλάκων μέχρι το 60ο έτος της ηλικία υπό προϋποθέσεις.

Προκειμένου να προσκληθούν για τη φρούρηση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων απαιτείται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά εφ όσον επιλεγούν:

Υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν1599/86, στην οποία να αναγράφεται ότι επιθυμούν να εκτελέσουν υπηρεσία σκοπού σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ότι αποδέχονται τις υποχρεώσεις σας ως σκοπού, όπως αυτές απορρέουν από τον Ν.1295/82 (Περί Εθνοφυλακής) και τον Ν.3257/2004, και ότι δεν έχουν υποβάλλει ούτε θα υποβάλλουν παρόμοια αίτηση πρόσκληση σε άλλη Μονάδα.

Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου «Α»

Φωτοαντίγραφο του Ειδικού Φύλλου Πορεία σας.