Διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη προκήρυξε το Επιμελητήριο Έβρου

Διαγωνισμό για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη προκήρυξε η διοίκηση του Χριστόδουλου Τοψίδη στο Επιμελητήριο Έβρου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και την Δευτέρα 1η Ιουνίου.

Αυτός που θα προσληφθεί θα έχει τις αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη του έργου του Προέδρου, της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου
 •  Υποστήριξη των δομών του Επιμελητηρίου στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και
  αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • Υποστήριξη των δομών του Επιμελητηρίου για τις υποχρεώσεις λειτουργίας του ΓΕΜΗ και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης
 • Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου
 • Διοργάνωση εκθέσεων και επιχειρηματικών αποστολών του Επιμελητηρίου και των μελών του

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Σπουδών ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
  Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
  και αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής.
 2.  Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα :
  Γνώση ξένων γλωσσών : Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2). Σημειώνεται ότι τυχόν ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας εκ μέρους των αρμόδιων ελληνικών Αρχών.
 3.  Επιθυμητή εμπειρία / προϋπηρεσία: Πενταετής (5ετής) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε
  καθήκοντα συναφή με τις αρμοδιότητες της θέσης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ