Ορεστιάδα: Η απάντηση Θεοδωρικάκου σε Ερώτηση Βελόπουλου, για τους απλήρωτους εργαζόμενους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ήταν αυτός που απλαντησε στην Ερώτηση του Προέδρου του κόμματος “Ελληνική Λύση” και βουλευτή Λάρισας Κυριάκου Βελόπουλου, για τους απλήρωτους εργαζόμενους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.

Η Ερώτηση του κ.Βελόπουλου αναφέρει:

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Προς: Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Απλήρωτοι οι Εργαζόμενοι της “ΕΒΖ” (Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης)»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων της “ΕΒΖ”  (“Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης”), από τα μέσα Οκτωβρίου του 2019, δεν έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα σε περίπου 100 εργαζόμενους.
Τον Μάιο του 2019 και ενώ οι εργαζόμενοι ήσαν περί των 200, το ήμισυ των εργαζομένων, περί  τους 100, εντάχθηκαν σε προσυνταξιοδοτικό πρόγραμμα, λόγω του ότι ήταν άνω των 57 ετών.
Όσοι εργαζόμενοι απέμειναν (ηλικίας 50-56), προσωπικό των εργοστασίων Ορεστιάδας, Σερρών,  Πλατέως και Λάρισας, εντάχθηκαν σε πρόγραμμα μετάταξης με ειδική εγκύκλιο. Εν κατακλείδι,  οι εν λόγω εργαζόμενοι βρέθηκαν σε ένα καθεστώς ασαφούς εργασιακής κατάστασης και με τη  σχετική ως άνω πρόφαση, παραμένουν απλήρωτοι, μέχρι την υπογραφή της παρούσας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Πότε και  με  ποιες  παρεμβάσεις  σας,  στο  μερίδιο  της  δικαιοδοσίας  που  σας  αναλογεί,  θα ασκήσετε την αναγκαία πίεση, προκειμένου να λάβει χώρα η εξόφληση των δεδουλευμένων, των ως άνω εργαζομένων;
  2. Προτίθεσθε να ενημερώσετε άμεσα τους ως άνω ενδιαφερόμενους για το πού, πότε και σε ποιες
    υπηρεσίες θα μεταταχθούν,  ως  εργαζόμενοι,  βάσει  της  ειδικής  εγκυκλίου,  που  τους
    κοινοποιήθηκε;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος

Η απάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου για την εξέλιξη των μεταφοράς των εργαζομένων

Σε απάντηση της υπ’ αρ. 5417/3-4-2020 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Απλήρωτοι οι Εργαζόμενοι της “EBZ”(“Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης”», στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και συγκεκριμένα σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης των υπαλλήλων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε., σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4587/2018 (218 Α΄), όπως ισχύει:
«1. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» δύνανται να μεταφέρονται σε φορείς της παραγράφου 2 του παρόντος, με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2….
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται: α) η διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού του παρόντος, β) ο προσδιορισμός των θέσεων των φορέων υποδοχής, βάσει των αιτημάτων και των υπηρεσιακών αναγκών τους, γ) η διαδικασία επιλογής του φορέα υποδοχής, δ) τα  κριτήρια για τη διαμόρφωση της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων και ε) κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.


4. Η διαδικασία της μεταφοράς ολοκληρώνεται με την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.»
Βάσει των ως άνω διατάξεων, η Υπηρεσία μας κατά λόγο αρμοδιότητας έχει προβεί στις απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες για την διαδικασία της μετάταξης των εργαζομένων στην ΕΒΖ και συγκεκριμένα:
1. Έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Ε/7/16836/23.5.2019 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας μεταφοράς του προσωπικού του άρθρου 23 του ν. 4587/2018» (1939 Β΄/29.5.2019 -ΑΔΑ: 9ΟΘ5465ΧΘΨ-ΛΩΣ) και το Παράρτημα αυτής.
2. Με το αρ. πρωτ. 21640 – 19/02/2019 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διαβιβάσθηκαν τα αιτήματα των φορέων
3. Με το με αρ.πρωτ. 68110/27.6.2019 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διαβιβάστηκαν εκατόν τρεις (103) εμπρόθεσμες αιτήσεις των ενδιαφερομένων προς μετάταξη εργαζομένων στην ΕΒΖ.
4 Συναπεστάλησαν οι σχετικές βεβαιώσεις ότι έχει πραγματοποιηθεί ο έλεγχος γνησιότητας των σχετικών απαιτούμενων τυπικών προσόντων των υπαλλήλων
5. Καταρτίστηκε ο από 4.7.2019 Οριστικός Πίνακας Διάθεσης μεταφοράς των αιτούντων, που αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του τέως Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
6. Καταρτίστηκαν όλα τα προβλεπόμενα σχέδια ΚΥΑ που αφορούν στη μετάταξη των εν λόγω εργαζομένων. Οι εν λόγω ΚΥΑ και δεδομένου ότι απαιτείται η συνυπογραφή τεσσάρων Υπουργών, έχει αποσταλεί από την Υπηρεσία μας στους συναρμόδιους Υπουργούς. Ωστόσο από την έναρξη της σχετικής διαδικασίας μέχρι σήμερα, έχουν τεθεί
σε ισχύ διατάξεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις απαιτούν την εκ νέου υπογραφή των σχετικών κοινών αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα- Υπηρεσιακούς Γραμματείς ή Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης κατά περίπτωση- σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 37 και 109 του ν. 4622/2019.


7. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός της προαπαιτούμενης σε κάθε περίπτωση εξασφάλισης των πιστώσεων, διαδικασία κρίσιμη για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να διασφαλιστούν όλοι οι εργαζόμενοι εν προκειμένω της ΕΒΖ, με τις πρόσφατες ρυθμίσεις του ν.4674/2020, και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 66 προβλέπονται τα εξής:
«Άρθρο 66, Μεταφορά προσωπικού
1. Προσωπικό των φορέων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 4440/2016 και στο άρθρο 23 του ν. 4587/2018, το οποίο δεν δύναται να μεταφερθεί λόγω έλλειψης των απαιτούμενων τυπικών προσόντων σύμφωνα με το π.δ. 50/2001, επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, να μεταφερθεί σε θέσεις φορέων υγείας κατηγορίας ΥΕ, εφόσον διαθέτει
απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί έπειτα από αίτηση που υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται για τη μεταφορά του προσωπικού που
υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4440/2016 και του άρθρου 23 του ν. 4587/2018.
2. Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 του ν. 4404/2016 (Α` 126) περιλαμβάνονται και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.) και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.)».
Ως εκ των ανωτέρω έχει ληφθεί κάθε μέριμνα και έχει γίνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς, ενώ οποιαδήποτε φερόμενη ως καθυστέρηση ανάγεται σε λόγους αντικειμενικούς λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί συνεπεία του κορωνοϊού
Ο Υπουργός
Παναγιώτης Θεοδωρικάκος