Ðáñïõóßáóç ôùí ï÷çìÜôùí êáé ôïõ èåóìïý ôùí êéíçôþí áóôõíïìéêþí ìïíÜäùí ãéá ôçí áóôõíüìåõóç ôùí ðáñáìåèïñßùí ðåñéï÷þí, óôï ðñïáýëéï ôçò ðñþçí ó÷ïëÞò áîéùìáôéêþí ôçò ÅËÁÓ óôçí ÁèÞíá, ÐÝìðôç 23 Áðñéëßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Έβρος: Ποιες περιοχές θα επισκεφθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες την ερχόμενη βδομάδα

Το πρόγραμμα των επισκέψεων των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων σε χωριά και περιοχές του νομού Έβρου την επόμενη εβδομάδα (από 27 Ιουλίου έως και 2 Αυγούστου), ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*