Μέτιος: Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις για την μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυσης επιχειρήσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ

Μέτιος: Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις για την μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυσης επιχειρήσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ

Τον κατάλογο των συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για την πρόσκληση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (Δράση 3δ.5-6.2) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020, ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος.

Το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 22 Οκτωβρίου και υπογράφει ο κ.Μέτιος, παρέχει αναγκαίες διευκρινήσεις – απαντήσεις σε ζητήματα που τέθηκαν, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι λήπτες των ενισχύσεων.

Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις της Δράσης
«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη» (Δράση 3δ.5-6.2) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020


Ερώτηση 1: Οι εντάξεις θα γίνουν κατά προτεραιότητα;
Απάντηση 1: Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ακολουθεί την άμεση διαδικασία και γίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ μέσω του ΠΣΚΕ κατά τη σειρά υποβολής τους στο σύστημα (άμεση
αξιολόγηση).
Ερώτηση 2: Σε περίπτωση απόρριψης εξαιτίας μη προσκόμισης των δικαιολογητικών υπάρχει δυνατότητα εκ νέου υποβολής;
Απάντηση 2: Ναι υπάρχει δυνατότητα εκ νέου υποβολής με την προϋπόθεση ότι η πρόσκληση είναι ακόμη ανοικτή. Σημειώνεται ότι πρόταση επανυποβάλλεται και λαμβάνει νέα σειρά προτεραιότητας όπως ισχύει κατά την ημέρα της νέας υποβολής. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων του Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της αναλυτικής πρόσκλησης, σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί. Ελλιπής ή λανθασμένη συμπλήρωση μπορεί να οδηγήσει στην μη αποδοχή της αίτησης χρηματοδότησης.
Ερώτηση 3: Σε περίπτωση που η επιχείρηση είχε στις 19-3-2020, 51 εργαζομένους και τηρεί τους όρους της δράσης ως προς το μέγεθος (πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση) πόσο είναι το ύψος της επιχορήγησης;
Απάντηση 3: Το ύψος της επιχορήγησης είναι 15.000 ευρώ εφόσον είχε των ίδιο αριθμό εργαζομένων την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής της ενίσχυσης για τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ όπου απασχολείται προσωπικό με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων της πρόσκλησης.
Ερώτηση 4: Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 αναφέρεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό υποβολής το κάτωθι: i) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών και ii) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.
Η χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα κατά τόπο αρμόδια πρωτοδικεία;
Σας παρακαλώ να διευκρινίσετε ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την υποβολή της
πρότασης στο εν λόγω πρόγραμμα. Το Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ καλύπτει την απαίτηση ή απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο;
Απάντηση 4: Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το ΓΕΜΗ, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων πιστοποιητικών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Σε περίπτωση που προσκομισθούν δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από το Πρωτοδικείο τότε απαιτείται να προσκομιστούν και το (α) δηλαδή πιστοποιητικό που να
βεβαιώνει την περί μη κήρυξης σε πτώχευση, περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, περί μη θέσης σε συνδιαλλαγή-εξυγίανση (Άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα) και το (β) δηλαδή πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης δήλωση παύσης πληρωμών, περί μη κατάθεσης αίτησης αναγκαστικής διαχείρισης, περί μη κατάθεσης αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης (Άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα).


Ερώτηση 5: Αναφορικά με την προϋπόθεση συμμετοχής «Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.», θα πρέπει η έδρα της επιχείρησης να βρίσκεται εντός ΑΜΘ;
Απάντηση 5: ΟΧΙ. Επιλέξιμες είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποκατάστημα εντός ΑΜΘ με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι της πρόσκλησης για το υποκατάστημα και συνολικά της επιχείρησης ως προς το μέγεθος. Το ύψος της επιχορήγησης που προκύπτει συναρτήσει των εργαζομένων θα αφορά αποκλειστικά το υποκατάστημα που δραστηριοποιείται στην ΑΜΘ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Μέτιος: Τίναξε την μπάνκα, ανακοινώνοντας 90 εκατ. ευρώ μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων της Περιφέρειας (ΒΙΝΤΕΟ)

Ερώτηση 6: Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 αναφέρεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό υποβολής το κάτωθι: Πίνακας Προσωπικού (Ε4) από την ΕΡΓΑΝΗ την 19-03-2020 για όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου απασχολείται προσωπικό. Ο Πίνακας θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία κατάθεσης. Για την περίπτωση επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό (π.χ. αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, κ.λπ.) βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν απασχολούν προσωπικό ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής;
Ο Πίνακας Προσωπικού από την ΕΡΓΑΝΗ είναι ετήσιος ποιον πίνακα θα αναρτήσουμε;
Απάντηση 6: Σε συνεργασία με την Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων προετοιμάζεται ειδική αναφορά για τον αριθμό των εργαζομένων την 19-03-2020 μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
Ερώτηση 7: Ζητείται να προσκομιστεί Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. Θα πρέπει να προσκομιστεί Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου ή κάποια άλλη;


Απάντηση 7: Θα πρέπει να προσκομιστεί Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου η οποία δεν αναφέρει παρακράτηση και η οποία μπορεί να εκδοθεί και μέσω διαδικτύου.
Ερώτηση 8: Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της επιχείρησης, ζητείται η προσκόμιση Υπεύθυνης δήλωσης ΜΜΕ, αλλά δεν γίνεται λόγος για προσκόμιση δικαιολογητικών συνεργαζόμενων / συνδεδεμένων. Αρκεί η Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ ή θα πρέπει να προσκομιστούν και δικαιολογητικά για τυχόν συνεργαζόμενες / συνδεδεμένες (π.χ. οικονομικά στοιχεία, στοιχεία προσωπικού);
Απάντηση 8: Αρκεί η Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ στο στάδιο της αίτησης. Κατά τον έλεγχο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων θα γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος, στο δείγμα του οποίου θα ζητηθούν δικαιολογητικά για τυχόν συνεργαζόμενες / συνδεδεμένες (π.χ. οικονομικά στοιχεία, στοιχεία προσωπικού).
Ερώτηση 9: Δυο συνδεδεμένες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αμφότερες αίτημα για το πρόγραμμα ή είναι ένα αίτημα ανά ενιαία – δεδομένη επιχείρηση;
Απάντηση 9: Μπορούν να υποβάλλουν και οι δύο αίτηση, αρκεί να ικανοποιούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής οι οποίες υπαγορεύουν (να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή) και να έχουν διαφορετικό ΑΦΜ.
Ερώτηση 10: Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών καταβολής ενίσχυσης θα ζητηθούν από τους υποψήφιους δικαιούχους αποδεικτικά υποδομών ΑμεΑ (π.χ. ιστοσελίδα, ράμπες εισόδου κλπ) ως προϋπόθεση για την πληρωμή των (καταβολή ενίσχυσης);
Απάντηση 10: Τα δικαιολογητικά για την καταβολή της ενίσχυσης δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 της αναλυτικής πρόσκλησης. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται η δέσμευση του λήπτη της ενίσχυσης μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6 και η υποχρέωση συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων του Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της αναλυτικής πρόσκλησης.


Ερώτηση 11: Στην σελίδα 22 της πρόσκλησης αναφέρεται ότι: «Επιβεβαιώνει με βάση το δικαιολογητικό α/α (3) «Πίνακας Προσωπικού (Ε4) από την ΕΡΓΑΝΗ την 31-12-2020 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» και του δικαιολογητικού με α/α (6) «Πίνακας Προσωπικού (Ε4) από την ΕΡΓΑΝΗ την 19-03-2020» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 5 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» ότι η επιχείρηση απασχολεί κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε στις 19-03-2020».
Τι ισχύει ο Πίνακας Προσωπικού (Ε4) από την ΕΡΓΑΝΗ είναι την 31-12-2020 ή Πίνακας Προσωπικού (Ε4) από την ΕΡΓΑΝΗ για την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής της ενίσχυσης για όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου απασχολείται προσωπικό;
Απάντηση 11: Ο Πίνακας Προσωπικού (Ε4) από την ΕΡΓΑΝΗ για την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής της ενίσχυσης για όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου απασχολείται προσωπικό.
Ερώτηση 12: Σε περίπτωση πολλών υποκαταστημάτων στην περιφέρεια ΑΜΘ ένα εκ των οποίων βρίσκεται στην Ξάνθη πως υπολογίζεται το ύψος της επιχορήγησης;
Απάντηση 12: Γίνεται προσαύξηση στο ύψος επιχορήγησης με βάση τους εργαζομένους στο υποκατάστημα Ξάνθης. π.χ το υποκατάστημα Ξάνθης έχει 5 εργαζόμενους το υποκατάστημα στην Καβάλα 1 και το κατάστημα στη Δράμα 1. Το ύψος επιχορήγησης είναι ύψος επιχορήγησης = 3.500×0,2+6.500 = 7.200ευρώ.
Ερώτηση 13: Σε περίπτωση επιχειρήσεων με συστέγαση μπορούν να συμμετέχουν στην δράση;
Απάντηση 13: Ναι είναι δυνατόν να επιχορηγηθούν.
Ερώτηση 14: Τι ισχύει σε σχέση με της υποχρεώσεις δημοσιότητας;
Απάντηση 14: Σύμφωνα με την πρόσκληση ισχύει:
Κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου για την τοποθέτηση τουλάχιστον μίας αφίσας (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.
Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και εντός τριμήνου το αργότερο για την ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πινακίδα σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό. Στην αναμνηστική πινακίδα αναγράφονται η ονομασία της πράξης και ο κύριος στόχος της δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οικείο Ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας. Να παρέχει στον διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.
Θα αναρτηθεί σχετικό υπόδειγμα.


Ερώτηση 15: Στις 19/3/2020 επιχείρηση είχε 6 εργαζομένους με μερική απασχόληση και 1 με πλήρη απασχόληση με συνολικά ΕΜΕ 1,50, υποβάλει αίτημα για την καταβολή της ενίσχυσης στις 05-02-2021, και έχει στις 31-01-2021 συνολικά 7 εργαζομένους με μερική απασχόληση και ΕΜΕ 1,00. Ποιο είναι το ύψος της επιχορήγησης;
Απάντηση 15: Σύμφωνα με την πρόκληση το ύψος της επιχορήγησης υπολογίζεται με βάση των αριθμό των εργαζομένων την 19-03-2020 και όχι με τον αριθμό των ΕΜΕ. Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης δίνεται στον πίνακα της σελ.19/69 της αναλυτικής πρόσκλησης.
Ερώτηση 16: Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης;
Απάντηση 16: Τα δικαιολογητικά για την καταβολή της ενίσχυσης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 7 της αναλυτικής πρόσκλησης. Επιπλέον απαιτείται η υποβολή αντιγράφων παραστατικών δαπανών, αποδεικτικά στοιχεία εξοφλήσεων τους, αντίστοιχα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού/extrait τους, λογιστικές εγγραφές και καταχωρήσεις τους τα οποία να καλύπτουν τουλάχιστον το ποσό της ενίσχυσης και έχουν εκδοθεί μετά την 19-03-2020. Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για Κεφάλαιο Κίνησης οι δαπάνες μπορεί να αφορούν μία ή περισσότερες κατηγορίες δαπανών χωρίς περιορισμό: π.χ. κάλυψη ενοικίων, μισθολογικού κόστους, κάλυψης φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων εισφορών, προμήθειας εξοπλισμού και αναλωσίμων, ειδικά με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ασφάλειας και υγιεινής εργαζομένων και καταναλωτών, π.χ. ατομικά μέτρα προστασίας προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ. Μπορεί επίσης να αφορά αγορά εμπορευμάτων ή πρώτων υλών σχετικών με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, άλλα λειτουργικά έξοδα όπως φωτισμός, τηλεπικοινωνίες, θέρμανση, φύλαξη κα. Επισημαίνεται ότι σε σχέση με την προμήθεια εξοπλισμού ότι δεν μπορεί να αφορά σε αγορά επενδυτικού εξοπλισμού με χρόνο απόσβεσης μεγαλύτερο του έτους, εκτός εάν αυτός αφορά σε προστατευτικό εξοπλισμό ή σε εξοπλισμό απαραίτητο για την προσαρμογή των μεθόδων εργασίας προκειμένου για την αντιμετώπιση των συνθηκών υγειονομικής κρίσης.
Ερώτηση 17: Επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε επιλέξιμο και μη Κωδικό Δραστηριότητας μπορεί να υποβάλει αίτηση;
Απάντηση 17: Μπορεί υπό την προϋπόθεση, όπως αναφέρεται στις σελίδες 18&19/69 της αναλυτικής πρόσκλησης, ότι υπάρχει λογιστικά, σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) δεν τυγχάνουν ενίσχυσης που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).
Επισημαίνονται ακόμη οι κάτωθι τυπογραφικές διορθώσεις που θα συμπεριληφθούν στην επόμενη τροποποίηση της πρόσκλησης.
1. Στον Πίνακα της σελ. 19/69 της αναλυτικής πρόσκλησης, το άνω όριο των 49 εργαζομένων αφορά σε ΕΜΕ. Τα λοιπά όρια αφορούν σε εργαζόμενους.
2. Στον Πίνακα της σελ. 19/69 της αναλυτικής πρόσκλησης, η αναφορά στο δικαιολογητικό με α/α (7) γίνεται με α/α (6) ως προς το ορθό.


3. Στη σελ. 22/59 της αναλυτικής πρόσκλησης η αναφορά:
1. Επιβεβαιώνει με βάση το δικαιολογητικό α/α (3) «Πίνακας Προσωπικού (Ε4) από την ΕΡΓΑΝΗ
την 31-12-2020 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» και του δικαιολογητικού με α/α (6) «Πίνακας Προσωπικού (Ε4) από την ΕΡΓΑΝΗ την 19-03-2020» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 5 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» ότι η επιχείρηση απασχολεί κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε στις 19-03-2020.
Γίνεται:
1. Επιβεβαιώνει με βάση το δικαιολογητικό α/α (3) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» και του δικαιολογητικού με α/α (6) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 5 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» ότι η επιχείρηση απασχολεί κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε στις 19-03-2020.
Διευκρινίζονται επίσης τα ακόλουθα:
1Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα
Η ακριβής διατύπωση όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 7 «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» της αναλυτικής Πρόσκλησης είναι:
Πρωτότυπη Φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων σε ισχύ και Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και στην περίπτωση αυτή γίνεται και η παρακράτηση του ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ265). Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται οι ενημερότητες να διατηρούν την ισχύ τους για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης τους.
Αυτό σημαίνει ότι αν για παράδειγμα μια επιχείρηση καταθέσει Βεβαίωση Οφειλής, από την οποία προκύπτει ότι οφείλει στην Εφορία π.χ. 15.000 € και αν είναι να εισπράξει από το πρόγραμμα 10.000 €, θα αποδοθούν στην Εφορία οι 3.000 € (μέγιστο το 30% της Πληρωμής) για λογαριασμό της επιχείρησης και θα εισπράξει το υπόλοιπο, ήτοι 7.000 €. (βλ. άρθρο 63 του Ν.4712/Α/146/29-07-2020 και ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (5266/B2/782/30-09-2020) και ΕΦΕΠΑΕ (2617/02-10-2020.)
2. Διατήρηση θέσεων απασχόλησης
Η ακριβής διατύπωση όπως αναφέρεται στη σελ. 7/69 της αναλυτικής Πρόσκλησης είναι:
Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε στις 19-03-2020. Ο τρόπος εξέτασης πλήρωσης αυτής της υποχρέωσης αναλύεται στο σημείο (α) του Κεφαλαίου 13 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» και του Κεφαλαίου 11 «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» της παρούσας πρόσκλησης. Διευκρινίζεται ότι η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.
Αυτό σημαίνει για παράδειγμα μια επιχείρηση που κατά την έναρξη της υγειονομικής κρίσης απασχολούσε 3 εργαζόμενους και υποβάλει το αίτημα για την καταβολή της ενίσχυσης στις 18-01-2021, οφείλει στις 31-12-2020 να απασχολεί τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, ακόμη και αν στο μεσοδιάστημα αναγκάστηκε λόγω της κρίσης να απολύσει κάποιον εργαζόμενο. Σημειώνεται αν ο εργαζόμενος αυτός τέθηκε σε αναστολή σύμβασης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, η επιχείρηση πληροί τους όρους της ενίσχυσης.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής
της αίτησης χρηματοδότησης:
 η οικειοθελής αποχώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017,
 η καταγγελία σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης,
 η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),
 η φυλάκιση και ο θάνατος,
 η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
 η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.
Στις περιπτώσεις στράτευσης, ασθένειας, αναίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας- λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά το υφιστάμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι ο Δικαιούχος θα προσκομίσει στον ΕΦΕΠΑΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
3. Πληττόμενοι ΚΑΔ
Οι Κωδικοί Δραστηριότητας που έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα 9 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» είναι όσων επιχειρήσεων πλήττονται σύμφωνα με την Α/1075/02-04-2020 (ΦΕΚ 1160/Β/03-04-2020) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και αφού αφαιρέθηκαν οι ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) η οποία και ενέκρινε με το με α.π. 99944/ΕΥΚΕ1489/24-09-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ την αναλυτική πρόσκληση.
Σε αυτούς δεν περιλαμβάνονται μη – πληττόμενες επιχειρήσεις όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται:
53.20.12 Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)
47.73 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)
47.21 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.22 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.91.2 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου
35.11.10.09 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα
Αιτήματα που αφορούν στην προσθήκη ΚΑΔ όπως π.χ.:
35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
35.12.1 Υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος
11.06 Παραγωγή βύνης
01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών
47.26.27 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού
03.11 Θαλάσσια αλιεία
Δεν μπορούν να ικανοποιηθούν καθώς είτε δεν είναι επιλέξιμα είτε δεν περιλαμβάνονται στην με Α/1075/02-04-2020 (ΦΕΚ 1160/Β/03-04-2020) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους πληττόμενους ΚΑΔ.
4. Χρόνος υποβολής και αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η παρέλευση της 18-03-2021 για την έκδοση αποφάσεων ένταξης. Η πραγματική ροή των εντάξεων θα εξαρτηθεί απτο ρυθμό των υποβολών, την ανταπόκριση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό.
5. Χρήση καθεστώτος de minimis αντί για προσωρινό COVID-19
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων γι’ αυτό άλλωστε δεν περιλαμβάνονται οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και έχουν συμπεριληφθεί οι αυτοαπασχολούμενοι. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα καλύπτουν την απαίτηση του de minimis (ενίσχυση έως 200.000 € την τριετία). Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι
α) επιχείρηση που έχει κάνει χρήση του προσωρινού πλαισίου COVID από εθνικά προγράμματα, δεν σωρεύει με το de minimis, β) στη νέα επιστρεπτέα προκαταβολή 3 υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από την επιχείρηση άλλου καθεστώτος (π.χ. του προσωρινού COVID) εκτός του de minimis, και γ) η επέκταση της πρόσκλησης εντός του 2021 εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει το μεγαλύτερο  μέρος των επιλέξιμων επιχειρήσεων καθόσον η σώρευση του Κανονισμού de minimis ελέγχεται με βάση το έτος χορήγησης της ενίσχυσης και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη. Για παράδειγμα εάν μία ενίσχυση χορηγηθεί το 2021 τότε ελέγχονται οι ενισχύσεις de minimis που έχουν χορηγηθεί
για τα έτη 2020 και 2019 στην ενιαία επιχείρηση για την μη υπέρβαση του σχετικού ορίου.
Κρίνεται επίσης σκόπιμο να αναφερθεί ότι για τη στήριξη όλων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων) κατευθύνονται (υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα εκτός της παρούσας δράσης COVID) περισσότερα από 70 εκατ. € και αφορούν την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων, την ίδρυση νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, την υποστήριξη μέσω του ΤΕΠΙΧΙΙ αλλά και τις επενδύσεις επιχειρήσεων σε έρευνα και ανάπτυξη.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΕΤΙΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*