Σύμφωνο συνεργασίας των δήμων Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου, για ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

Κοινή πρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (κυρίως σχολείων) του βορείου Έβρου αποφάσισαν να υποβάλλουν οι δήμοι Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου, οι οποίοι προχώρησαν μάλιστα στην σύναψη προγραμματικής συμφωνίας/συμφώνου συνεργασίας.

Ήδη και οι τρεις Οικονομικές Επιτροπές των συγκεκριμένων δήμων ενέκριναν την συνεργασία αυτή ποπυ προβλέπει την υποβολή της κοινής πρότασης με τίτλο: «Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Βορείου Έβρου» στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / “GR Energy”), στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ.: 1097/ΚΑΠΕ/22.7.2020 Πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης 3740) του Κ.Α.Π.Ε.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό του 1.250.000,00 Ευρώ εκ του οποίου ποσοστό 75% της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης και έως του ποσού των 937.500,00 Ευρώ θα καταβληθεί από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 25% της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης και έως του ποσού των 312.500,00 Ευρώ θα καταβληθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Στις 10 Νοεμβρίου και η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Διδυμοτείχου προχώρησε στην έγκριση της συγκεκριμένης σημαντικής συνεργασίας με τους όμορους δήμους Ορεστιάδας και Σουφλίου και όρισε τον εκπρόσωπο της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Παρασκευά Μπιλιακάκη. Μεταξύ άλλων η συνεργασία αυτή προβλέπει:

Κοινή πρόταση των Δήμων Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου με τίτλο: “Επιδεικτικάέργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Βορείου Έβρου” , η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε υποέργα:
1. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοπλισμός μετρήσεων και παρακολούθησης δημοτικών κτιρίων Ορεστιάδας, με υπεύθυνο τον Δήμο Ορεστιάδας, ο οποίος λειτουργεί στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των τριών Δήμων ως Φορέας Υλοποίησης της Πράξης – Επικεφαλής Εταίρος.
2. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοπλισμός μετρήσεων και παρακολούθησης δημοτικών κτιρίων Διδυμοτείχου, με υπεύθυνο τον Δήμο Διδυμοτείχου (Εταίρος 1).


3. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοπλισμός μετρήσεων και παρακολούθησης δημοτικών κτιρίων Σουφλίου, με υπεύθυνο τον Δήμο Σουφλίου (Εταίρος 2)
4. Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας της πράξης «Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του Βορείου Έβρου» με υπεύθυνο τον Δήμο Ορεστιάδας.
5. Τεχνικός σύμβουλος της πράξης «Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του Βορείου Έβρου» με υπεύθυνο τον Δήμο Ορεστιάδας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ