Σουφλί: Διαγωνισμός για τη Μελέτη Κατασκευής της νέας γέφυρας Μικρού Δερείου απ’ την Περιφέρεια ΑΜΘ

Σουφλί: Διαγωνισμός για τη Μελέτη Κατασκευής της νέας γέφυρας Μικρού Δερείου απ’ την Περιφέρεια ΑΜΘ

Στον “αέρα” βρίσκεται ήδη από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο διαγωνισμός για την ” ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ της νέας ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ”, ύψους 449.727 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ η οποία και έλαβε την απόφαση, οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 13 – 05 -2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15 : 00 μμ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Αυτό δείχνει ότι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την κατασκευή νέας γέφυρας στην περιοχή του Μικρού Δερείου, στη θέση της υπάρχουσας σιδερένιας στρατιωτικής, η οποία παρουσιάζει εδώ και χρόνια πολλά προβλήματα, που παραμένουν παρά τις βελτιωτικές επεμβάσεις κατά καιρούς.

Η κατασκευή νέας, σύγχρονης γέφυρας που θα συνδέει τα χωριά του ορεινού όγκου με την υπόλοιπη περιοχή αποτελούσε χρόνιο και πάγιο αίτημα των κατοίκων, στο οποίο φαίνεται να δίνει λύση η δημοτική αρχή του Παναγιώτη Καλακίκου. Με συνεχείς πιέσεις και συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο, το πρώτο “βήμα” γίνεται με τον διαγωνισμό για την Μελέτη Κατασκευής.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ αναφέρει ότι:

“Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. βάσει της αρ. 144 /2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, διακηρύσσει, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία, για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, της μελέτης ” ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ” χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ, ΣΑΜΠ 931, ΚΑΕ 2019ΜΠ93100000, με προεκτιμώμενη αμοιβή 362.683,23 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και αναλύεται σε: Δαπάνη 315.376,72 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης) 47.306,51€ και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ 24%) 87.043,98€.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*