Σαμοθράκη: Επιλέχθηκε η εταιρεία που θα εκπονήσει το MASTER PLAN διαχείρισης υδάτων και ιεράρχησης αντιπλημμυρικών έργων

Σαμοθράκη: Επιλέχθηκε η εταιρεία που θα εκπονήσει το MASTER PLAN διαχείρισης υδάτων και ιεράρχησης αντιπλημμυρικών έργων

Την κατακύρωση της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTERPLAN) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ», ενέκρινε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Στην απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Γιώργος Καραγιάννης, με τον οποίο συναντήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα και ο δήμαρχος του νησιού Νίκος Γαλατούμος, προβλέπει ότι:

Κατακυρώνεται στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία: 1. «ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε» με δ. τ. «ADENS A.E», 2. «XΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
Διακήρυξης και προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Πιο συγκεκριμένα, Συνολική Προσφερόμενη Τιμή: πενήντα επτά πεντακοσίων ευρώ (57.500,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής Ογδόντα πέντε και ογδόντα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (85,88%).

Το υποβληθέν Τεύχος Αιτιολόγησης, με τις διευκρινήσεις του, για την προσφερθείσα οικονομική προσφορά του, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης σε ό,τι αφορά το οικονομικό της σκέλος και θα δεσμεύουν αποκλειστικά τον ανάδοχο της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.
2. Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της ως άνω σύμβασης, όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού και υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή.

Στον διαγωνισμό πήραν μέρος συνολικά 8 εταιρείες που ήθελαν να αναλάβουν την συγκεκριμένη εργασία.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Master plan ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*