Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÁëêéâéÜäçò ÓôåöáíÞò, ôï äéÞìåñï 13 êáé 14 Äåêåìâñßïõ 2019, ðñáãìáôïðïßçóå åðßóêåøç óôïí ¸âñï
.Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åðßóêåøÞò ôïõ óõíáíôÞèçêå ìå ôïõò ÄéïéêçôÝò ôïõ Ä´ ÓÓ, ôùí ×ÉÉ êáé ×VI Ì/Ê ÌÐ, ôïõò Áóôõíïìéêïýò ÄéåõèõíôÝò ôùí Ä.Á. Áëåîáíäñïýðïëçò êáé ÏñåóôéÜäáò êáé ôïí ÄéïéêçôÞ ôçò ËéìåíéêÞò Áñ÷Þò Áëåîáíäñïýðïëçò, áðü ôïõò ïðïßïõò åíçìåñþèçêå ãéá ôçí ðñüïäï õëïðïßçóçò ôùí äéáôáãþí ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç êáé äéá÷åßñéóç ôïõ ìåôáíáóôåõôéêïý – ðñïóöõãéêïý æçôÞìáôïò.
ÊéíÞèçêå ïäéêþò óôá ÷åñóáßá óýíïñá êáôÜ ìÞêïò ôïõ ðïôáìïý ¸âñïõ óôéò Ðåñéï÷Ýò Åõèýíçò ôçò 3çò - 7çò – 30çò - 31çò – 50çò Ì/Ê ÔÁÎ êáé ôçò ÔÄ 21ïõ Ì/Ê ÓÐ, üðïõ ðñáãìáôïðïßçóå åëÝã÷ïõò ôùí êïéíþí äñÜóåùí Óôñáôïý ÎçñÜò – ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò, ôùí Óçìåßùí ÅðéôÞñçóçò, êáèþò åðßóçò êáé ôùí áðïôñåðôéêþí åìðïäßùí.
ÅðéóêÝöèçêå ôï íåïóõóôáèÝí Åíéáßï ÊÝíôñï ÅëÝã÷ïõ – ÅðéôÞñçóçò Óõíüñùí (ÅÊÅÅÓ), óôç ÍÝá Âýóóá ÏñåóôéÜäáò, üðïõ åíçìåñþèçêå ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ êáé ôéò äõíáôüôçôåò åðéôÞñçóçò.
ÔÝëïò, ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò åðéóêÝöèçêå ôï ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò êáé Ôáõôïðïßçóçò (ÊÕÔ) ôïõ ¸âñïõ, üðïõ óõíáíôÞèçêå êáé óõíïìßëçóå ìå ôç ÄéïéêÞôñéá.

Στεφανής: Έρχεται στον Έβρο 26-27 Απριλίου – Ποιους θα συναντήσει, η επίσκεψη στον ορεινό όγκο

-Θα συναντήσει δημάρχους και Μητροπολίτες και θα περιοδεύσει σε Μεγάλο Δέρειο και όλο τον ορεινό όγκο Σουφλίου

Στον Έβρο έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής και συγκεκριμένα την Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.gr, ο κ.Στεφανής θα συναντηθεί και με τους τέσσερις δημάρχους του νομού, τον Γιάννη Ζαμπούκη της Αλεξανδρούπολης, τον Παναγιώτη Καλακίκο του Σουφλίου, τον Βασίλη Μαυρίδη της Ορεστιάδας και τον Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου του Διδυμοτείχου. Επίσης θα επισκεφθεί τους δυο Μητροπολίτες, τον Αλεξανδρουπόλεως κ.Άνθιμο και Διδυμοτείχου Ορεστιάδας και Σουφλίου κ.Δαμασκηνό.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας θα βρεθεί την Τρίτη 27 Απριλίου την περιοχή του Μεγάλου Δερείου, όπου υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με την παρουσία λαθρομεταναστών που βρίσκονται εκεί είτε περνώντας από τη Τουρκία, είτε από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Μάλιστα στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε όλο τον ορεινό όγκο του Σουφλίου και θα φτάσει ως το ύψωμα Χίλια.

Η επίσκεψη και παρουσία του Αλκιβιάδη Στεφανή στον Έβρο δεν θα έχει μόνο την τυπική παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που συνήθως γίνεται αυτές τις ημέρες του Πάσχα για ανταλλαγή ευχών με το στρατιωτικό προσωπικό, αλλά θα είναι ουσιαστική. Κι έχει άμεση σχέση με το λαθρομεταναστευτικό, αφού να θυμίσουμε ότι ο κ.Στεφανής ήταν αυτός που επέλεξε τα μικτά κλιμάκια για περιπολίες, από αστυνομικούς και στρατιωτικούς, που αποδείχθηκε αρκετά αποτελεσματική. Είναι άγνωστο πάντως αν θα επισκεφθεί το Φυλάκιο Ορεστιάδας, όπου το υπάρχον ΚΥΤ ανήκει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, άσχετα αν όλες οι ενέργειες γίνονται και αποφασίζονται από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αφήστε το σχόλιό σας