Óôéò 01 êáé 02 Áðñéëßïõ 2021, ôçñþíôáò üëá ôá áðáñáßôçôá õãåéïíïìéêÜ
ðñùôüêïëëá ãéá ôçí ðñüëçøç ôçò ìåôÜäïóçò êáé äéáóðïñÜò ôïõ íÝïõ
êïñùíïúïý, ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ïé ôåëåôÝò ïñêùìïóßáò ôùí Íåïóýëëåêôùí
Ïðëéôþí Èçôåßáò ôçò 2021 ´ÅÓÓÏ.

Ôéò ôåëåôÝò ïñêùìïóßáò óôï 586 Ìç÷áíïðïéçìÝíï ÔÜãìá Ðåæéêïý (Ì/Ð ÔÐ)
êáé óôï ÊÝíôñï Åêðáßäåõóçò Ðõñïâïëéêïý (ÊÅÐÂ), ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá
ôïõò ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò êýñéïò ÁëêéâéÜäçò ÓôåöáíÞò êáé ï
Áñ÷çãüò ôïõ Ãåíéêïý Åðéôåëåßïõ Óôñáôïý ÁíôéóôñÜôçãïò ×áñÜëáìðïò Ëáëïýóçò
áíôßóôïé÷á, ïé ïðïßïé êáé áðçýèõíáí ÷áéñåôéóìü óôïõò Íåïóýëëåêôïõò
Ïðëßôåò.

Κατάταξη της 2021 Γ’ ΕΣΣΟ στον Στρατό Ξηράς με μοριακό τεστ κορονοϊού – Τι προβλέπεται

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η εγκύκλιος διαταγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την οποία καλούνται να καταταγούν στον Στρατό Ξηράς με την 2021 Γ’ ΕΣΣΟ κατηγορίες στρατευσίμων, οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Στο σημείο αυτό, τονίζεται ότι βάσει προηγούμενης απόφασης του ΥΠΕΘΑ υπόχρεοι για κατάταξη με τη 2021 Γ΄ ΕΣΣΟ του Στρατού Ξηράς υποβάλλονται υποχρεωτικά, σε μοριακό έλεγχο ανίχνευσης (τεστ PCR) του κορονοϊού, 48-72 ώρες, πριν από την ημερομηνία κατάταξής τους.

Ειδικότερα, ιι καλούμενοι από αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, καθώς και οι στρατεύσιμοι άλλων κατηγοριών και ανυπότακτοι οι οποίοι οποτεδήποτε έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) από 10 έως 13 Μαΐου 2021, ενώ οι λοιποί καλούμενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα ΣΥΠΟ από 17 έως 20 Μαΐου 2021, ανάλογα με την επιλογή τους.

Κατά την κατάταξη τους οι καλούμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα µοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) του κορονοϊού COVID-19, το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σαράντα οχτώ έως εβδομήντα δύο ώρες πριν την ημερομηνία κατάταξής.

Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας, σε καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, µε την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 4790/2021 (Α΄ 48), αναφέρει η εγκύκλιος διαταγή.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ – ΜΠΕ