Ðáñïõóßáóç ôùí ï÷çìÜôùí êáé ôïõ èåóìïý ôùí êéíçôþí áóôõíïìéêþí ìïíÜäùí ãéá ôçí áóôõíüìåõóç ôùí ðáñáìåèïñßùí ðåñéï÷þí, óôï ðñïáýëéï ôçò ðñþçí ó÷ïëÞò áîéùìáôéêþí ôçò ÅËÁÓ óôçí ÁèÞíá, ÐÝìðôç 23 Áðñéëßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Έβρος: Τα χωριά που θα επισκεφθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες την ερχόμενη βδομάδα

Το πρόγραμμα για τα χωριά και τις περιοχές του Έβρου που θα επισκεφθούν την επόμενη εβδομάδα (από 3 έως και 9 Μαΐου του έτους 2021) οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό θα βρίσκονται στις περιοχές των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης ως εξής:

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*