Έβρος: Δόθηκε χρονική παράταση υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

Έβρος: Δόθηκε χρονική παράταση υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

Παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες, δόθηκε με χθεσινή απόφαση του Διευθυντή Δασών του νομού Έβρου, σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους έως τις 10 Δεκεμβρίου 2021, ενώ όσοι μένουν στο εξωτερικό μπορούν να το κάνουν ως το τέλος του χρόνου, δηλαδή καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Δεκεμβρίου 2021.

Όπως αναφέρει η συγκεκριμένη απόφαση:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2601/12-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΡ0ΟΡ1Υ-0Β4) απόφασής μας, αποκλειστικά και μόνο ως προς το τμήμα της παραγράφου Β αυτής που αναφέρεται στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη της Π.Ε. Έβρου.
Το εν λόγω τμήμα, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 39 του Ν. 4801/2021, τροποποιείται ως εξής:
«Η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 10η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 30η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ