Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης: Γιατί απορρίφθηκαν δυο εταιρείες, για το έργο 36 εκατ. ευρώ

Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης: Γιατί απορρίφθηκαν δυο εταιρείες, για το έργο 36 εκατ. ευρώ

Δυο γνωστές κατασκευαστικές εταιρείες, η “ΤΕΡΝΑ Α.Ε.” και η «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ», έμειναν εκτός της διεκδίκησης του έργου κατασκευής του σπουδαίου έργου της  Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισµού 36.000.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%).

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 6 Αυγούστου και την υπογράφει ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμανλής, έγινε η έγκριση Πρακτικού Απόρριψης Προσφορών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στo πλαίσιo διενέργειας του ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισµού 36.000.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%).

Για το έργο αυτό που θα αλλάξει την καθημερινότητα όχι μόνο της Αλεξανδρούπολης αλλά και όλης της περιοχής, κατέθεσαν προσφορές συνολικά 6 εταιρείες και συγκεκριμένα οι:

Όμως η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε την απόρριψη των δύο εταιρειών, με το εξής αιτιολογικό:

i) «ΤΕΡΝΑ Α.Ε., αναφορικά µε τον λόγο αποκλεισµού του άρθρου 4.1 (γ) ιι) της ∆ιακήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο από 05-08-2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
ii) «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ», αναφορικά µε τον λόγο αποκλεισµού του άρθρου 4.1 (γ) ιι) της ∆ιακήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο από 05-08-2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
Την έγκριση του από 05-08-2021 συνταχθέντος Πρακτικού Απόρριψης Προσφορών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ