Προσλήψεις: Προσωπικό για την Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Προσλήψεις: Προσωπικό για την Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών Διδυμοτείχου της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου,  προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του.

Καλούνται όσοι επιθυμούν να διδάξουν στους εκπαιδευόμενους Ειδικούς Φρουρούς – οι οποίοι αποτελούν μέρος του διαγωνισμού 2019 – κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022, με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης σαράντα πέντε (45) ημέρες.

Η Σχολή Αστυφυλάκων / Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών Διδυμοτείχου   προκηρύσσει προς κάλυψη, τις κατωτέρω θέσεις διδακτικού προσωπικού (τακτικών – αναπληρωματικών) στα ακόλουθα μαθήματα:

screenshot_2.jpg

Η εκπαίδευση στην Σχολή διεξάγεται, κατά κύριο λόγο, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 06:00-23:00. Είναι ενδεχόμενο όμως να πραγματοποιηθεί και εκτός των ανωτέρω αναφερομένων ημερών και ωρών (Σάββατο, Κυριακή, αργίες), για αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών της Σχολής, για τις οποίες θα οι διδάσκοντες θα ενημερώνονται το ταχύτερο δυνατό. Για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά τα τελευταία χρονικά διαστήματα, θα αποζημιωθούν με την προβλεπόμενη ωριαία αποζημίωση.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 14:30 ώρα της Δευτέρας 18ης Οκτωβρίου 2021, προσωπικά από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.