(ÎÝíç äçìïóßåõóç) Ìå áöïñìÞ ôçí áíÜðôõîç ôùí äõíÜìåùí ôïõ FRONTEX óôïí ¸âñï ï õðïõñãüò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç Ìé÷Üëçò ×ñõóï÷ïÀäçò åðéóêÝöèçêå ôçí ðåñéï÷Þ, óõíïäåõüìåíïò áðü ôïí Åêôåëåóôéêü ÄéåõèõíôÞ ôïõ FRONTEX Fabrice Leggeri êáé ôç Äéåõèýíôñéá ôçò ÌïíÜäáò Åðé÷åéñçóéáêÞò Áíôáðüêñéóçò ôïõ FRONTEX Ana Cristina Jorge, ôçí ÐÝìðôç 12 Ìáñôßïõ 2020. Áñ÷éêÜ ìåôÝâçóáí óôï ÖõëÜêéï óôéò ÊáóôáíéÝò ¸âñïõ, üðïõ åíçìåñþèçêáí óå åðé÷åéñçóéáêü åðßðåäï, áðü Áîéùìáôéêïýò ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò êáé ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí, ãéá ôçí êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óôç óõíïñéïãñáììÞ. Óôç óõíÝ÷åéá ìåôÝâçóáí óôï Ðïëéôéóôéêü Ðïëýêåíôñï ÏñåóôéÜäáò, üðïõ ï Õðïõñãüò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç êáé ï Åêôåëåóôéêüò ÄéåõèõíôÞò ôïõ FRONTEX áðçýèõíáí ïìéëßåò óôï ðñïóùðéêü ðïõ äéÝèåóáí ôá ÊñÜôç – ÌÝëç ãéá ôçí åðé÷åßñçóç RABIT ôïõ FRONTEX, ðïõ âñßóêåôáé óå åîÝëéîç. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ/STR

Frontex: Στέλνουν «ενισχύσεις» σε Έβρο και Αιγαίο οι Γάλλοι

Ενίσχυση της Frontex στον Έβρο και το Αιγαίο, προανήγγειλε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Ντερμανέν σε συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη.

Ο Γάλλος υπουργός σημείωσε ότι το Παρίσι θεωρεί πως τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά  και επεσήμανε: “Συζητήσαμε για τα μέσα που παρέχουμε μέσω της Frontex, τα οποία σίγουρα θα αυξηθούν στο πλαίσιο της Προεδρίας της Γαλλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά τον Ιανουάριο του 2022”, σημείωσε.

Τόνισε ακόμα πως “για ακόμα μία φορά είδαμε την εμβάθυνση της φιλίας των δύο χωρών μας, όπως εκφράστηκε από το πρόσφατο Σύμφωνο για την εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας”.