Ðáñïõóßáóç ôùí ï÷çìÜôùí êáé ôïõ èåóìïý ôùí êéíçôþí áóôõíïìéêþí ìïíÜäùí ãéá ôçí áóôõíüìåõóç ôùí ðáñáìåèïñßùí ðåñéï÷þí, óôï ðñïáýëéï ôçò ðñþçí ó÷ïëÞò áîéùìáôéêþí ôçò ÅËÁÓ óôçí ÁèÞíá, ÐÝìðôç 23 Áðñéëßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Έβρος: Ποιες περιοχές θα επισκεφθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες την ερχόμενη εβδομάδα

Ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, το πρόγραμμα για την επόμενη εβδομάδα (από 25 έως και 31 Οκτωβρίου του έτους 2021), με τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το νομό Έβρου, οι περιοχές και τα χωριά που θα επισκεφθούν είναι:

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*