Ορεστιάδα: Προκήρυξη 40 θέσεων παραγωγών – πωλητών, για την λαϊκή αγορά

Ορεστιάδα: Προκήρυξη 40 θέσεων παραγωγών – πωλητών, για την λαϊκή αγορά

Την προκήρυξη 40 θέσεων παραγωγών-πωλητών Λαϊκών Αγορών για την Λαϊκή Αγορά του δήμου Ορεστιάδας στην οδό Κομνηνών, περιλαμβάνει η απόφαση του δημάρχου Βασίλη Μαυρίδη, που δημοσιεύθηκε χθες στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Μεταξύ άλλων στην απόφαση αναφέρεται:
Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Τριάντα έξι (36) θέσεις για πώληση οπωροκηπευτικών ειδών (άρθρο 17 του Ν. 4497/17, κατηγορία προϊόντων Α΄)
Τέσσερις (4) θέσεις για πώληση προϊόντων μελιού (άρθρο 17 του Ν. 4497/17, κατηγορία προϊόντων Γ΄)

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΕΣΕΩΝ
Δικαιούχοι θέσεων είναι οι παραγωγοί πωλητές Λαϊκών Αγορών που είναι κάτοχοι άδειας σε ισχύ
Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την απόδοση θέσης στην παραπάνω Λαϊκή Αγορά, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός πωλητής υποβάλλει στον Δήμο Ορεστιάδας, στο αρμόδιο τμήμα (ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσης, στην οποία δηλώνει (άρθρο 33 του Ν.4497/17) :
1. Το έτος και τον μήνα έκδοσης της άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που κατέχει
2. Την ημερομηνία γέννησης του .
3. Τον αριθμό των ημερών που συμμετέχει σε λαϊκή δίχως θέση
4. Aν διατηρεί ή όχι το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του εντός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στην οποία ανήκει η λαϊκή αγορά που αιτείται θέση
5. Εάν έχει υποπέσει (και πόσες φορές) ή όχι σε παράβαση στο τελευταίο έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
6. Ότι μπορεί να βεβαιώσει με έγγραφα παραστατικά στοιχεία τα όσα αναφέρει στην αίτησή του εφόσον ζητηθεί
Εκτός από την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει:
1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο θεωρημένης (σε ισχύ) άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
3. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου (άρθρο 17 του Ν. 4497/17, κατηγορία προϊόντων Γ΄) ή βεβαίωση από το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 140/106513/2021 – ΦΕΚ 1560/Β/17-4-2021 .(μόνο για τους υποψήφιους παραγωγούς πωλητές για θέσεις πώλησης προϊόντων μελιού (άρθρο 17 του Ν. 4497/17, κατηγορία
προϊόντων Γ΄)


Δ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσης, στη Διεύθυνση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης , Γραφείο αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας,, Βασιλέως Κων/νου 9-11, Τ.Κ. 68200 Ορεστιάδα, τηλ. πληροφοριών Γιαννούδη Α. 2552350356, Μόρδαλης Γ. 2552350371. ή στα e-mail a.giannoudi@orestiada.gr και
Κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερομένου θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά και να αναγράφεται σε αυτή ο αριθμός της θέσης στη λαϊκή αγορά στην οποία επιθυμεί να τοποθετηθεί ο ενδιαφερόμενος. Αντικατάσταση της αίτησης, ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 18/11/2021 μέχρι 01/12/2021 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Λαμβάνοντας υπόψη :
-το συμφέρον του συνόλου των παραγωγών πωλητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά,
-την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων προς όφελος των πελατών της λαϊκής αγοράς
-και το περιορισμένο μέγεθος της λαϊκής αγοράς ο κάθε υποψήφιος παραγωγός πωλητής θα μπορεί να συμμετέχει με μια (1) θέση στην συγκεκριμένη λαϊκή αγορά.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*