Ðáñïõóßáóç ôùí ï÷çìÜôùí êáé ôïõ èåóìïý ôùí êéíçôþí áóôõíïìéêþí ìïíÜäùí ãéá ôçí áóôõíüìåõóç ôùí ðáñáìåèïñßùí ðåñéï÷þí, óôï ðñïáýëéï ôçò ðñþçí ó÷ïëÞò áîéùìáôéêþí ôçò ÅËÁÓ óôçí ÁèÞíá, ÐÝìðôç 23 Áðñéëßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Έβρος: Ποια χωριά θα επισκεφθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες την ερχόμενη εβδομάδα

Το πρόγραμμα για την επόμενη εβδομάδα, από αύριο 22 έως και 28 Νοεμβρίου, με τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανακοινώθηκε για το νομό Έβρου.

Συγκεκριμένα, στις δυο Αστυνομικές Διευθύνσεις Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, τα χωριά και οι περιοχές που θα επισκεφθούν, είναι:

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*