Ðáñïõóßáóç ôùí ï÷çìÜôùí êáé ôïõ èåóìïý ôùí êéíçôþí áóôõíïìéêþí ìïíÜäùí ãéá ôçí áóôõíüìåõóç ôùí ðáñáìåèïñßùí ðåñéï÷þí, óôï ðñïáýëéï ôçò ðñþçí ó÷ïëÞò áîéùìáôéêþí ôçò ÅËÁÓ óôçí ÁèÞíá, ÐÝìðôç 23 Áðñéëßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Έβρος: Ποια χωριά και περιοχές, θα επισκεφθούν την επόμενη βδομάδα οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες

Τα χωριά και τις περιοχές που θα επισκεφθούν την επόμενη εβδομάδα (από 29 Νοεμβρίου έως και 5 Δεκεμβρίου) οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο νομό Έβρου, ανακοινώθηκαν όπως πάντα.

Τα δρομολόγια στις δυο Αστυνομικές Διευθύνσεις του Έβρου είναι:

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*