Σαμοθράκη : Δημοπρασία απ’ τον δήμο για αγορά οικοπέδου, προκειμένου ν’ ανεγερθεί νέο Νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας

Σε μια ακόμα σημαντική κίνηση προβαίνει η δημοτική αρχή του Νίκου Γαλατούμου στην Σαμοθράκη, με στόχο την ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου στην Καμαριώτισσα.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η διακήρυξη δημοπρασίας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την αγορά οικοπέδου από το Δήμο, για ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου Καμαριώτισσας, Με αυτήν μάλιστα καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Όπως αναφέρει η απόφαση του δημάρχου Σαμοθράκης κ.Γαλατούμου:

Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου χωρίς την αξία του.

1) Περιγραφή του ακινήτου

Το οικόπεδο όπου θα ανεγερθεί νέο Νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας θα  πρέπει να έχει κατά προτίμηση έκταση 1.200 τ.μ. ενώ γίνονται αποδεκτοί χώροι και με μικρότερη επιφάνεια, εφόσον τα λοιπά χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν την δυνατότητα ανέγερσης του απαιτουμένου διδακτηρίου.

Η μέγιστη διανυόμενη απόσταση των νηπίων με αφετηρία μέτρησης το γεωμετρικό κέντρο του οικοπέδου είναι τα 400-500 μέτρα, ενώ σε περίπτωση που δεν βρεθεί οικόπεδο με την άνω απόσταση σε κάθε περίπτωση  αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη από τα 800 μέτρα.

Το οικόπεδο να έχει κανονικό σχήμα, επίπεδα χωρίς έντονες κλίσεις και να είναι ελεύθερο κτισμάτων ή άλλων  εγκαταστάσεων και γενικότερα  να πληρεί τις προϋποθέσεις της αρίθμ. 37237/ΣΤ1 (ΦΕΚ 635/27.04.2007 τεύχος Β’) απόφαση της Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων   με την οποία καθορίζονται  τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων, καταλλήλων για στέγαση σχολικής μονάδας.

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία χωρίζεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α: Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σαμοθράκης  και εν συνεχεία η Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή  καταλληλότητας και επιλογής χώρων και χώρων μετά κτιρίων για την στέγαση σχολικών μονάδων που ορίστηκε με την αρίθμ.  πρωτ.: 5508/351/3-11-2021 (ΑΔΑ: 6Ε11Ω1Λ-ΡΧ9) απόφαση του Δημάρχου η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Η έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε ένα που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της Α’ φάσης.

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 συντάσσονται πρακτικά, τα οποία μετά τη λήψη δημοπρασίας υπογράφονται από τον μειοδότη και τον εγγυητή του.

3) Εγγυητής

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Διαβάστε ακόμη  Σάλος από τις συγχωνεύσεις τμημάτων και στο 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης: Παραίτηση διευθυντή και διαμαρτυρίες

4) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

5) Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

6) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www.samothraki.gr).

7) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον  δημάρχου εάν δεν παρουσιάσθηκε μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας απόφασης της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός να υπογράψει τη σύμβαση.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή του ως όριο δε πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατοχυρώθηκε στο όνομά του, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

9) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σαμοθράκης, τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες,

Τηλέφωνο: 2551042195, Εmail: s.kapetanidou@samothraki.gr

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από

αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 15/12/2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γαλατούμος Νικόλαος

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ