Βουλή: Τροπολογία για μοριοδότηση προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ νοσηλευτικού προσωπικού νοσοκομείων, που εργάζεται εποχές κορονοϊού

Την μοριοδότηση στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού, για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, το «Παπαγεωργίου» και το ΕΚΑΒ προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Υγείας, για όσους εργάζονται την εποχή του κορονοϊού.

Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνεται η σύμβαση δωρεάς του Ιδρύματος Νιάρχου για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, για τις τρεις αμέσως επόμενες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, για επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, και ειδικά για την πρόσληψη νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» και το ΕΚΑΒ, «κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4551/2018 (Α’ 116), περί της διενέργειας διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. για κάλυψη θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, για τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), και της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4765/2021, περί των κριτηρίων επιλογής με σειρά προτεραιότητας, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης μοριοδοτείται με:

Είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από τις 25.2.2020 έως τη δημοσίευση των ανωτέρω κατά περίπτωση προκηρύξεων, για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων και με επτά (7) μονάδες ανά μήνα έως τη συμπλήρωση ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, εφόσον έχει αποκτηθεί από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό, λόγω της συμβολής του στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης.

Τι προβλέπεται στην τροπολογία
Προβλέπονται παράλληλα, ειδικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για το προσωπικό που θα προσληφθεί με την περιγραφόμενη ειδική διαδικασία.

Με την ίδια τροπολογία, προβλέπονται επίσης, τα εξής:

Παρέχεται εξουσιοδότηση για παραχώρηση, με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστημα έως την 31η.03.2022 των εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) άνευ αντιτίμου στο Δημόσιο και προβλέπεται στην περίπτωση αυτή η καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή του προσωπικού των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


Παρατείνεται εκ νέου, μέχρι και την 31η.03.2022, η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους.
Παρατείνεται εκ νέου έως την 31η.03.2022 (έληξε 31.12.2021) η διενέργεια εμβολιασμών κατ’ οίκον ή και στο ιατρείο ή άλλη εγκατάσταση των οριζόμενων φορέων και παρέχεται η δυνατότητα σε αυτούς να εμβολιάζουν με διαφορετικούς τύπους εμβολίων.
Προστίθεται η περίπτωση των νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής, στους φορείς (νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.) προς τους οποίους ιδιώτες ιατροί ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας, πνευμονολογίας-φυματιολογίας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για το οριζόμενο χρονικό διάστημα.
Τροποποιούνται-συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου δέκατου ένατου της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 μέσω ψηφιακών υποδομών. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:
α) Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής, για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31η.03.2022 από τους μνημονευόμενους ιατρούς [συμβεβλημένους με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οικογενειακούς ιατρούς των μονάδων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) και ιδιώτες μη συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ελεύθεροι επαγγελματίες)], υπηρεσιών συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασφαλισμένων ή ανασφάλιστων ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με κορωνοϊό COVID -19 και παραμένουν στην οικία τους και των συνοίκων τους, για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησής τους υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Οι ως άνω υπηρεσίες παρέχονται από τους οικογενειακούς ιατρούς των μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ. εκτός του τακτικού ωραρίου τους.

β) Με κ.υ.α. ρυθμίζονται μεταξύ άλλων οι ειδικότητες των ιατρών καθώς και το ύψος, ο τρόπος και ο φορέας της αποζημίωσης των ιατρών.

Καθορίζεται στο ποσό των τριών (3,00) ευρώ μετά από επιβεβαίωση διενέργειας της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού, αρχής γενομένης από την 14η Σεπτεμβρίου 2021, η αμοιβή των φαρμακοποιών και ιατρών για τη συμμετοχή τους στον προγραμματισμό της αναμνηστικής (τρίτης) δόσης εμβολιασμού και παρέχεται η εξουσιοδότηση με κοινή υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης.
Παρέχεται η δυνατότητα σε ειδικευόμενους νοσηλευτές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής να παρατείνουν την παραμονή τους στις αναφερόμενες ειδικότητες για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, για χρονικό διάστημα από τη λήξη τους έως τις 31.12.2022:
α) σε συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Γ. Παπαγεωργίου”, των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., καθώς και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) σε συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), διαφόρων ειδικοτήτων, με τους ίδιους όρους, προκειμένου να συνεπικουρούν το έργο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Ε.Ο.Φ.

Πηγή: iefimerida.gr