Ðáñïõóßáóç ôùí ï÷çìÜôùí êáé ôïõ èåóìïý ôùí êéíçôþí áóôõíïìéêþí ìïíÜäùí ãéá ôçí áóôõíüìåõóç ôùí ðáñáìåèïñßùí ðåñéï÷þí, óôï ðñïáýëéï ôçò ðñþçí ó÷ïëÞò áîéùìáôéêþí ôçò ÅËÁÓ óôçí ÁèÞíá, ÐÝìðôç 23 Áðñéëßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Έβρος: Χωριά και περιοχές που θα επισκεφθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες

Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και αυτή που ξεκινάει από σήμερα 21 έως έως και τις 27 Φεβρουαρίου, ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο νομό Έβρου.

Συγκεκριμένα, τα χωριά και οι περιοχές που θα επισκεφθούν, προκειμένου να εξυπηρετήσουν επιτόπου τους κατοίκους για θέματα που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία και όχι όπως λανθασμένα πιστεύουν κάποιοι στο πλαίσιο μέτρων ασφαλείας, είναι:

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*