Προχωράει η νέα διασυνοριακή γέφυρα Ελλάδας-Τουρκίας στους Κήπους – Ανάθεση της μελέτης σε ανάδοχο

Προχωράει η νέα διασυνοριακή γέφυρα Ελλάδας-Τουρκίας στους Κήπους – Ανάθεση της μελέτης σε ανάδοχο

Προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή της νέας διασυνοριακής γέφυρας Ελλάδας-Τουρκίας στους Κήπους του Έβρου, από την Εγνατία Οδό που την έχει αναλάβει.

Συγκεκριμένα, στην συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου στις 3 Μαρτίου 2022, αυτό προχώρησε στην “Έγκριση Πρακτικού ΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού με αντικείμενο «Εκπόνηση οριστικής
μελέτης της 2ης διασυνοριακής οδικής γέφυρας στην περιοχή της συνοριακής διόδου “Κήποι – Ύψαλα”
(τμήμα R15.02) – Κωδικός Αναφοράς 5973», προϋπολογισμού 2.239.829,00€ πλέον Φ.Π.Α και συνέχιση της διαδικασίας στο επόμενο στάδιο

Το Δ.Σ της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε” αποφάσισε να εγκρίνει την ανάθεση της μελέτης στην «Ένωση Οικονομικών Φορέων : «Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Α.Ε. – EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT SAS», ο οποίος υπέβαλε την «πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με ποσό προσφοράς
946.450,00€ (πλέον ΦΠΑ).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μελέτη διασυνοριακής γέφυρας Κήποι-Ύψαλα