Επιμελητήριο Έβρου: Μεγάλο ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό ενοικίασης του ακινήτου-φιλέτο στο ισόγειο του

Επιμελητήριο Έβρου: Μεγάλο ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό ενοικίασης του ακινήτου-φιλέτο στο ισόγειο του

Αν και δημοσιεύθηκε επίσημα μόλις χθες, 27 Απριλίου 2022 στην επίσημη σελίδα του Επιμελητηρίου Έβρου ο δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικό διαγωνισμός για την ενοικίαση του ακινήτου-φιλέτο στο ισόγειο του και επί της κεντρικότατης οδού Λεωφόρου Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, ήδη υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για υποβολή προσφορών. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην σελίδα του Επιμελητηρίου Έβρου:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΗΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ

 ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ

προκηρύσσει

δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση για πέντε έτη του ισογείου καταστήματος με αριθμό 2, εκτάσεως πενήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και τριάντα ενός εκατοστών (55,31 τμ), επί της οδού Λεωφόρου Δημοκρατίας αριθμός 307 στην Αλεξανδρούπολη, κυριότητας κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΈΒΡΟΥ» και κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή.

Η προκήρυξη γίνεται μετά την από  51.3/28-2-2022  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Έβρου. Να θυμίσουμε ότι τελειώνει η 12ετής εκμίσθωση που υπήρχε από την εταιρεία Real Estate της Ματούλας Χατζημιχαήλ και γι’ αυτό πραγματοποιείται ο διαγωνισμός για νέο ενοικιαστή. Προκαλεί σίγουρα αίσθηση ο όρος που περιλαμβάνει η νέα διακήρυξη, αφού ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ όχι μόνο την έως τώρα ενοικιάστρια να υποβάλλει εκ νέου προσφορά, αλλά και τους συγγενείς της μέχρι Β’ βαθμού, αφού συγκεκριμένα αναφέρει:

Απαγορεύεται ρητώς, με ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στον διαγωνισμό κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου καθώς και των συγγενικών έως β΄ βαθμού προσώπων αυτού καθώς και των νομικών προσώπων που αυτό συμμετέχει, εφόσον βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με το Επιμελητήριο Έβρου.

Φαίνεται ότι ο Πρόεδρος Τάκης Τοψίδης και η διοίκηση του Επιμελητηρίου δεν… συγχωρούν στην κ.Χατζημιχαήλ το γεγονός ότι δικαιώθηκε σε πολλές από τις νομικές ενέργειες που έκαναν εναντίον της και έτσι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ακόμα και τους συγγενείς της β’ βαθμού να υποβάλλουν προσφορές!!!

Πάντως υπάρχει ήδη ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ από επαγγελματίες για να ενοικιάσουν το συγκεκριμένο ακίνητο-φιλέτο, γιατί βρίσκεται σε πολύ προνομιακή θέση στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Έτσι μέχρι τις 19 Μαίου που λήγει η προθεσμία των προσφορών, αναμένεται να υπάρχουν πάρα πολλές συμμετοχές.

  1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Αλεξανδρούπολη την 20η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 πμ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στα γραφεία του Επιμελητηρίου Έβρου στην Αλεξανδρούπολη επί της οδού Λ. Δημοκρατίας αριθμός 307 (2ος όροφος).

  1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η εκμίσθωση για επαγγελματική χρήση, του ως άνω περιγραφόμενου ισογείου καταστήματος με αριθμό 2, εκτάσεως πενήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και τριάντα ενός εκατοστών (55,31 τμ), επί της οδού Λ. Δημοκρατίας αριθμός 307 στην Αλεξανδρούπολη, με είσοδο εντός της στοάς.

Αποκλείεται η χρήση του μίσθιου ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης απαγορεύεται η λειτουργία παντός τυχερού ή μηχανικού παιχνιδιού, η παροχή παιγνιοχάρτων, του γραφείου τελετών, οίκου ανοχής. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων θα γίνεται αποκλειστικά εντός του καταστήματος και όχι σε εξωτερικούς χώρους (πεζοδρόμιο, στοά). Σε ότι αφορά τις πινακίδες ή άλλη εξωτερική σήμανση αυτά θα τύχουν της εγγράφου έγκρισης της Διοικητικής Επιτροπής, ώστε να συνάδουν με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτιρίου. Η χρήση πινακίδων χωρίς την έγγραφη έγκριση της Διοικητικής Επιτροπής, αποτελεί ειδικό λόγο λύσης της σύμβασης μίσθωσης .

  1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι νόμιμα εγκατεστημένα στην Ελλάδα και είναι μέλη του Επιμελητηρίου Έβρου.

Απαγορεύεται ρητώς, με ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στον διαγωνισμό κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου καθώς και των συγγενικών έως β΄ βαθμού προσώπων αυτού καθώς και των νομικών προσώπων που αυτό συμμετέχει, εφόσον βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με το Επιμελητήριο Έβρου.

  1. Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα

Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα που πρέπει να προσφέρουν οι συμμετέχοντες για να είναι νόμιμη η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, των χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) Ευρώ, μηνιαίως με σκοπό την ελάχιστη κάλυψη των ανταποδοτικών τελών, μη συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου 3,6% με πενταετή ισχύ, ενώ από 1/6/2023 δηλαδή μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ορίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε, επί του καταβαλλόμενου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου δωδεκαμήνου.

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα μη συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου.

  1. Τρόπος, Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές όσων μετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν εγγράφως, στην Γραμματεία (Πρωτόκολλο) του Επιμελητηρίου Έβρου (Λ. Δημοκρατίας 307, Αλεξανδρούπολη, τηλ. 25510-26223) κατά τις εργάσιμες ώρες μέχρι την 19η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. Αποκλείεται η δια προφορικών προσφορών συνέχιση του διαγωνισμού. Στις προσφορές είναι απαραίτητο να αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως του διαγωνισμού, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για ποσό ίσο προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο μισθώματος, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται μέσα σε φάκελο.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΦΙΛΕΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*