Τοψίδης-Επιμελητήριο Έβρου: Προσλαμβάνουν τα παιδιά τους και δίνουν δουλειές σε… μέλη της διοίκησης!!!

Τοψίδης-Επιμελητήριο Έβρου: Προσλαμβάνουν τα παιδιά τους και δίνουν δουλειές σε… μέλη της διοίκησης!!!

Θιασώτες του δόγματος ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό, είναι ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου Τάκης Τοψίδης και τα μέλη της διοίκησης του, όπως δείχνουν δυο πρόσφατες αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις τελευταίες ημέρες.

Από τα δυο συγκεκριμένα “χτυπητά” παραδείγματα, το ένα αφορά την πρόσληψη με σύμβαση έργου της κόρης του μέλους του Δ.Σ του Επιμελητηρίου και συγχωριανού του Προέδρου κ.Τοψίδη από τη Νέα Βύσσα Ζήση Σαρδάνη, που είναι και ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ υπογράφοντας όλες τις αποφάσεις για πληρωμές και το δεύτερο την ανάθεση στο επίσης μέλος του Δ.Σ Παρασκευά Μπιλιακάκη, για ένα έργο που αφορά το«Smart Entrepreneurship Accelerator (SEA)», του προγράμματος «Interreg V-A Greece Bulgaria» 2014-2020. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι και οι δυο συγκεκριμένες αποφάσεις δεν αποτελούν απ’ ευθείας αναθέσεις, αλλά πάρθηκαν μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μόνο που όποιος τις εξετάσεις αυτές και τις τελικές αποφάσεις, δεν μπορεί παρά να διατυπώσει κάποια ερωτηματικά για την διαδικασία.

Προσέλαβαν με σύμβαση την κόρη Σαρδάνη

για το Open Mall του δήμου Ορεστιάδας 

Ας τα πάρουμε όμως με την σειρά, γιατί ειδικά στην περίπτωση της Αγγελικής Σαρδάνη του Ζήση, κόρης του μέλους του Δ.Σ και Οικονομικού Επόπτη του Επιμελητηρίου, που προσλήφθηκε ως Οικονομολόγος, υπάρχουν κάποια… ζητήματα που πρέπει να επισημανθούν.

  • Στις 14 Απριλίου 2022, δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
    την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας» και συγκεκριμένα για την «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού» (δύο (2) συνεργάτες) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας»
  • Αφορούσε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου (i) ενός ΠΕ Οικονομολόγου και ενός ΠΕ Μηχανικού.
  • Ο χρόνος που είχαν στη διάθεση τους οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, ήταν μόλος 5 ημέρες και συγκεκριμένα έως τις 19 Απριλίου στις 14.00

Στα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ για την θέση του Οικονομολόγου, αναφέρονταν:
-Δίπλωμα ή Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ – ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού, ανάλογα για την θέση Οικονομολόγου
-Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο B2 (B2)
-Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, δ) παρουσιάσεων και ε) βάσεων δεδομένων (σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από τον ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.
Τριετή (3έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων. 

Μόλις 5 μόρια το Μεταπτυχιακό, αλλά

50 μόρια η… Συνέντευξη του υποψηφίου

Στα ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ αναφέρονται ότι η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις, θα προκύψει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης:

Όπως βλέπετε, η συνέντευξη στην Τριμελή Επιτροπή που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Τάκης Τοψίδης, έχει 50 μόρια, ενώ το Μεταπτυχιακό μόλις 5. Αν δηλαδή η Επιτροπή του διαγωνισμού έκρινε ότι ένας υποψήφιος παίρνει άριστα και του έδινε 50 μόρια, ο άλλος θα έπρεπε να έχει… 10 μεταπτυχιακά να τον φτάσει, αν στη συνέντευξη δεν κρίνονταν καλός.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

Υπάρχει Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία

αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία,

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 21 Απριλίου στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Επιμελητηρίου Έβρου, η Επιτροπή αποφάσισε την πρόσληψη της Αγγελικής Σαρδάνη του Ζήση. Η απόφαση δεν αναφέρει αν υπήρχε και άλλη υποψηφιότητα, αφού όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, γράφει:

Η επιτροπή επισημαίνει πως ο Πρόεδρός της μετέβη στο πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου Έβρου για την παραλαβή των κατατεθειμένων έντυπων φακέλων για την πλήρωση θέσης ενός Οικονομολόγου και διαπίστωσε πως υποβλήθηκε από την Σαρδάνη Αγγελική του Ζήση έντυπος φάκελος με τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο Κ.1.9 της διακήρυξης.
Η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο και διαπίστωσε ότι: (i) ο φάκελος των δικαιολογητικών ήταν πλήρης και σύμφωνος με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και (ii) όλα τα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εισηγείται θετικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύναψη σύμβασης με την Οικονομολόγο κα. Σαρδάνη Αγγελική του Ζήση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας».

Όπως αναφέρεται ξεκάθαρα στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει Τριετή (3έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων. Επειδή δεν γνωρίζουμε την συγκεκριμένη κοπέλα, ούτε σε ποιο ΑΕΙ σπούδασε Οικονομολόγος. Μπορεί να είναι πραγματικά κορυφαία ή να έχει πτυχίο, που επίσης είναι στα απαιτούμενα προσόντα, από το Χάρβαντ ή το ΜΙΤ, αλλά όπως πληροφορηθήκαμε από την Ορεστιάδα που την γνωρίζουν, είναι μικρή σε ηλικία. Δεν ξεπερνάει τα 25 χρόνια δηλαδή. Οπότε το ερώτημα είναι, αν στα 22 της τελείωσε το Πανεπιστήμιο, πότε πρόλαβε και έχει ΤΡΙΕΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ επαγγελματική εμπειρία γι’ αυτό που προβλέπεται;

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΡΗΣ ΣΑΡΔΑΝΗ

Αυτά λοιπόν για την πρόσληψη της Αγγελικής Σαρδάνη, κόρης του μέλους της διοίκησης και Οικονομικού Επόπτη του Επιμελητηρίου Έβρου, η οποία θα εισπράξει 8.372,00 ευρώ για αυτή την σύμβαση έργου.

Το μέλος του Δ.Σ. Παρασκευάς Μπιλιακάκης

ένας απ’ τους 3 που προσκλήθηκαν για το ΒΙΝΤΕΟ

Η δεύτερη απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 27 Απριλίου 2022, αφορά το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Επιμελητήριο Έβρου και Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Διδυμοτείχου Παρασκευά Μπιλιακάκη. Να επισημάνουμε ότι πρόκειται για άριστο επαγγελματία, που γνωρίζει πολύ καλά την συγκεκριμένη δουλειά και έχει πολυετή εμπειρία. Άλλο όμως και διαφορετικό θέμα αυτό που ασχολούμαστε.  Αφορά την ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας ανάπτυξης των βίντεο προώθησης του έργου SEA, προϋπολογισμού 4.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Smart Entrepreneurship Accelerator και ακρωνύμιο SEA του προγράμματος INTERREG V-ACBC PROGRAM GREECE – BULGARIA 2014 – 2020.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 14 Απριλίου 2022 και την υπογράφει ο Πρόεδρος Τάκης Τοψίδης, απευθύνθηκε σε 3 επαγγελματίες φωτογράφους, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τις απαιτήσεις του έργου για την παραγωγή ΒΙΝΤΕΟ. Έχει το δικαίωμα να επιλέξει την συγκεκριμένη διαδικασία το Επιμελητήριο, αλλά τον πρώτο που κάλεσε για κατάθεση προσφοράς ήταν το μέλος του Δ.Σ, φίλος του κ.Τοψίδη που τον βοήθησε μάλιστα και στις περιφερειακές εκλογές του 2019, ο Παρασκευάς Μπιλιακάκης. Αυτός και επιλέχθηκε τελικά, αφού ο ένας εκ των τριών προσκληθέντων δεν κατέθεσε προσφορά, ενώ η οικονομική προσφορά του κ.Μπιλιακάκη που ήταν: 3.906,00 (3.150+φπα), έναντι 4.000 ακριβώς του υποψήφιου ανάδοχου Ορδουμποζάνη Κωσταντίνου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΠΙΛΙΑΚΑΚΗ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Επαναλαμβάνουμε, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΩΛΥΜΜΑ ούτε ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ από το νόμο, τόσο να παίρνουν έργα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου Έβρου, αλλά και να διορίζονται παιδιά τους σε διάφορες θέσεις που η διαδικασία γίνεται από την διοίκηση του Τάκη Τοψίδη. Κάποιος θα μπορούσε να επικαλεστεί βέβαια την ηθική πλευρά, αφού τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, αλλά σε αυτά δεν ισχύει το ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ που υπάρχει για δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους. Εκεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να πάρει κάποιος εξ αυτών έργο οποιασδήποτε μορφής, γιατί αυτόματα εκπίπτει του αξιώματος του και παράλληλα δεν μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος. Ο κ.Τοψίδης για παράδειγμα, δεν μπορεί να αναλάβει έργα πάνω από 5.000 ευρώ από την Περιφέρεια ΑΜΘ όπου είναι περιφερειακός σύμβουλος.

Στο Επιμελητήριο Έβρου όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Άλλωστε και ο Αντιπρόεδρος του Νίκος Ραδιόγλου χρόνια τώρα  παίρνει, μέσω διαγωνισμού να το επισημάνουμε, την καθαριότητα του κτιρίου του Επιμελητηρίου Έβρου. Οπότε, γι’ αυτό και το μέλος του Δ.Σ Παρασκευάς Μπιλιακάκης κλήθηκε πρώτος από τους 3 για να καταθέσει προσφορά για το προαναφερόμενο έργο και τελικά το πήρε. Πως μετά να μην… στηρίξει και πάλι τον Τάκη Τοψίδη στις επόμενες περιφερειακές εκλογές, αν τελικά είναι υποψήφιος. Εδώ ήδη… τρέχει μαζί του για να βρουν υποψήφιους, αφού ο ένας μετά τον άλλον, εκλεγμένοι και μη, εγκαταλείπουν την παράταξη του “Περιφερειακή… Αποσύνθεση” (έτσι όπως κατάντησε).

Αποκλείει συγγενείς δευτέρου βαθμού από την ενοικίαση

ακινήτου, αλλά διοικούντες και συγγενείς τους επιτρέπονται

Κάτι τελευταίο. Όπως γράψαμε πρόσφατα, το Επιμελητήριο Έβρου ετοιμάζεται να ενοικιάσει ακίνητο-φιλέτο στο ισόγειο του επί της οδού Λεωφόρος Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη. Στον δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση για πέντε έτη του ακινήτου, σύμφωνα με όσα δημοσιεύθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αναφέρεται ότι:

Απαγορεύεται ρητώς, με ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στον διαγωνισμό κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου καθώς και των συγγενικών έως β΄ βαθμού προσώπων αυτού καθώς και των νομικών προσώπων που αυτό συμμετέχει, εφόσον βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με το Επιμελητήριο Έβρου.

Αυτό γίνεται προκειμένου να μην επιτραπεί να πάρει μέρος όχι μόνο η ίδια η νυν ενοικιάστρια Ματούλα Χατζημιχαήλ, του γνωστού γραφείου REAL ESTAΤΕ, αλλά και κανένα μέλος της οικογένειας της και συγγενής της έως β’ βαθμού. Κι αυτό γιατί δικαιώθηκε σε δικαστικές διαμάχες που είχε και ακόμα έχει με την διοίκηση του Επιμελητηρίου, τόσο για το μηνιαίο ενοίκιο όσο και τον χρόνο ενοικίασης του ακινήτου.

Την ίδια στιγμή όμως, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου ή σε συγγενείς τους και α’ βαθμού, να πάρουν μέρος στον συγκεκριμένο δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου0-φιλέτου. Εξάλλου είναι γνωστό, ότι επίσης στο ισόγειο νοικιάζει κατάστημα η Νίκη Μουχταρίδου, σύζυγος του Προέδρου Τάκη Τοψίδη και εκεί στεγάζεται η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας WATT+VOLT. Σε αυτή μάλιστα φρόντισε να μεταφέρει, λίγο καιρό μετά την έναρξη λειτουργίας της στην Αλεξανδρούπολη, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος του Επιμελητηρίου από την ΔΕΗ, η διοίκηση του Τάκη Τοψίδη.

Τα γράφουμε όλα αυτά και δεν θα σταματήσουμε να τα παρουσιάζουμε, χρησιμοποιώντας τα επίσημα έγγραφα από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όσες ΜΗΝΥΣΕΙΣ και ΑΓΩΓΕΣ και να ετοιμάζει εναντίον μας, μετά τις ήδη 3 μηνύσεις και μια αγωγή που κατέθεσε ήδη εναντίον μας ο κ.Τοψίδης. Για να βλέπει ο κόσμος, ποιος ήθελε το 2019 και ποιος ελπίζει να διεκδικήσει και πάλι, την εκλογή του ως Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ποια είναι η νοοτροπία, η αντίληψη και ο τρόπος που λειτουργεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ των πραγμάτων δεν του λέει τίποτα. Αρκεί τα… ΚΑΤΟΥΣΤΑΡΚΑ (όπως είναι γνωστό και από δημόσιες τοποθετήσεις του ότι αποκαλεί τα ευρώ) να βγαίνουν. Πως λέει η γνωστή ταινία του Γιάννη Σμαραγδή: ) Θ Θεός αγαπάει το χαβιάρι”, έτσι αποδείχθηκε τον Ιούνιο του 2019 ότι… Ο Θεός αγαπάει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους πολίτες της. Γιατί αν γινόταν η… στραβή και εκλεγόταν ο Τάκης Τοψίδης, αυτά που συμβαίνουν και κάνει στο Επιμελητήριο Έβρου, μάλλον θα ήταν… πταίσματα.

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*