Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2022 της “Αποστολής”

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2022 της “Αποστολής”

Έναρξη του Προγράμματος Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών 2022 ανακοινώνει η ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών), σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC.

Οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών για το έτος 2021 μεταξύ €20.000-€350.000δύναται να λάβουν με τη μορφή ΔΩΡΕΑΣ εξοπλισμό παραγωγής ή/και υπηρεσίες πιστοποίησης και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Κυριακή 31 Ιουλίου 2022. Η αίτηση συνοδεύεται μόνο από τη λίστα των κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ενδιαφερόμενου και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Ηλεκτρονικές διευθύνσεις για διευκρινίσεις και υποβολή των αιτήσεων: t.galdara@mkoapostoli.gr  και  e.kiousis@mkoapostoli.gr

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ www.mkoapostoli.gr , στην ενότητα «Η Δράση μας», υποενότητα «Προγράμματα» με τον τίτλο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών».

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International OrthodoxChristianCharities – IOCC,διενεργείγια όγδοη συνεχή χρονιά πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring).Από το 2014 μέχρι σήμερα 149επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί έχουν λάβει παραγωγικό εξοπλισμό συνολικής αξίας περίπου1,9εκατομμυρίων ευρώ εκσυγχρονίζοντας την παραγωγική τους διαδικασία, δημιουργώντας ή διατηρώντας θέσεις εργασίας. Παράλληλα, τα μέλη19 αγροτικών συνεταιρισμών εκπαιδεύτηκαν στην ασφαλή διαχείριση τροφίμων, ενώ οι ιδιοκτήτες 43 μικρών επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα και των πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων ενισχύθηκαν και με επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρα μέλη – μέντορες του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε όλη την Ελλάδα. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) και να έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €20.000-€350.000, ο οποίος να προέρχεται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της επιχείρησης για την οποία αιτούνται ενίσχυσης. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες μεταποίησης παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα «Επιλέξιμοι ΚΑΔ Μεταποίησης»  στην ιστοσελίδα του οργανισμού (βλ. παρακάτω «Πληροφορίες και ανακοινώσεις»).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Κυριακή 31 Ιουλίου 2022.

Η υποψήφια επιχείρηση δύναται να λάβει δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών πιστοποίησης συνολικής αξίας έως 6.200 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και επιπλέον επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring).Επιλέξιμες είναι αποκλειστικά οι δαπάνες για παραγωγικό εξοπλισμό καθώς και για πιστοποιήσεις διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Δεν είναι επιλέξιμες οι προμήθειες εξοπλισμού πληροφορικής, τεχνικών έργων, μισθοδοσίας.

Ο ενδιαφερόμενος δύναται να αιτηθεί συνδυαστικά έως και δύο δαπάνες που αφορούν σε μηχανήματα παραγωγικού εξοπλισμού και υπηρεσίες πιστοποίησης και δεν είναι δυνατό να συγχρηματοδοτήσει τις δαπάνες.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή προμηθευτών και την αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών, διενεργούνται αποκλειστικά από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και στην περίπτωση εξοπλισμού αφορούν στην προμήθεια αποκλειστικά καινούργιου εξοπλισμού εργοστασιακής προέλευσης με CE.Η παράδοση των προμηθειών στις επωφελούμενες επιχειρήσεις πραγματοποιείται εντός του διαστήματος Οκτώβριος 2022-Μάρτιος 2023.

Οι ωφελούμενοι που κατά την ένταξή τους στο Πρόγραμμα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις, υποχρεούνται να ανταποδώσουν προϊόντα τους σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, με λιανική αξία ίση με το 10% της δωρεάς που θα λάβουν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ/IOCCτο αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού.

Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων αποτελείται από τα εξήςστάδια:

 1. Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους μόνο ηλεκτρονικά. Με την υποβολή της αίτησης αποστέλλεται μόνο ένα συνημμένο δικαιολογητικό, το οποίο είναι η κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ) με πρόσφατη εκτύπωση από την ιστοσελίδα του  ΤΑXΙS (www.gsis.gr).

 • Τρόπος υποβολής αίτησης:
 • Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα και υπογράφεται και σφραγίζεται από το νόμιμο εκπρόσωπο. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. ΔΕΝ υπάρχουν προαιρετικά πεδία. Επισημαίνεται, ότι είναι αναγκαία η αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών του επιθυμητού εξοπλισμού. Την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να την κατεβάσετε από τη σελίδα www.mkoapostoli.gr
 • Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΔ) της επιχείρησης αποστέλλονται ηλεκτρονικά και ταυτόχρονα και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις: t.galdara@mkoapostoli.gr και e.kiousis@mkoapostoli.grμε την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ–ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2022-2023. Προσοχή: η αίτηση πρέπει να αποσταλεί από την επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης.
 • Η υποβολή αίτησης είναι έγκυρη, μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος λάβει εντός δύο ημερών από την ημερομηνία υποβολής, απάντηση με τον αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης πεδίων η αίτηση θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά δε θα γίνεται αποδεκτή.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή 31 Ιουλίου 2022.

 1. Αξιολόγηση αίτησης
  • Πρώτο στάδιο αξιολόγησης αιτήσεων

Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις αξιολογούνται αρχικά βάσει των Κριτηρίων Συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση υποβολής.

Οι υποψήφιοι που απορρίπτονται επειδή δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής βάσει του Παραρτήματος Α’ , ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Για τις αιτήσεις που πληρούν όλα τα Κριτήρια Συμμετοχής, πραγματοποιείται μια συναξιολόγηση με βάση τα κριτήρια που παρουσιάζονται στο «Πλαίσιο Αξιολόγησης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).

 • Δεύτερο στάδιο αξιολόγησης αιτήσεων

Οι αιτήσεις αξιολογούνται και βαθμολογούνται από ομάδα εξωτερικών αξιολογητών για λόγους διαφάνειας κα αμεροληψίας με τα κριτήρια που περιγράφονται στα «Κριτήρια Αξιολόγησης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’).

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τα αποτελέσματα αξιολόγησης του δεύτερου σταδίου, είτε απορρίπτονται, είτε περνούν στο τελικό στάδιο.

 • Τρίτο (τελικό) στάδιο αξιολόγησης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών

Οι υποψήφιοι που έχουν περάσει στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης θα επικοινωνήσουν με μέλη της ομάδας αξιολόγησης μέσω τηλεδιάσκεψης από την έδρα τους, με τέτοιο τρόπο που να είναι ορατές οι εγκαταστάσεις τους. Κατά το στάδιο αυτό οριστικοποιείται η βαθμολογία και επιλέγονται οι ωφελούμενες επιχειρήσεις.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τα αποτελέσματα αξιολόγησης του τρίτου και τελικού σταδίου. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ενημερώνονται επιπλέον για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία τεκμηριώνουν τα στοιχεία που έχουν υποβάλλει κατά την αίτηση τους. Σε περίπτωση μη υποβολής ή ελλιπούς υποβολής δικαιολογητικών η αίτηση απορρίπτεται.

Τα τελικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Πληροφορίες και ανακοινώσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στην ιστοσελίδα του οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ www.mkoapostoli.gr στην ενότητα «Η Δράση μας», στην υποενότητα «Προγράμματα» με τον τίτλο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων». Στην ίδια ενότητα υπάρχει σχετική ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη σχετική Ενημέρωση, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την ανάρτηση αυτών στον ιστότοπο www.mkoapostoli.gr. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά, για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όταν δίνετε με την αίτησή σας στον Οργανισμό τα στοιχεία τρίτων προσώπων, θα πρέπει να ενημερώνετε τα πρόσωπα αυτά για τη γνωστοποίηση των στοιχείων τους στον Οργανισμό και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση του Οργανισμού, που είναι αναρτημένη στο www.mkoapostoli.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια προκειμένου να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται έστω και ένα από αυτά η αίτηση απορρίπτεται κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.

 1. Νομικήμορφή:

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να είναι εγκατεστημένοι (έδρα και παραγωγή) στην Ελλάδα και ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα (που βεβαιώνεται από τον δηλωθέντα κωδικό δραστηριότητας-ΚΑΔ), να έχουν μια από τις κάτωθι νομικές μορφές ανάλογα με τον παραγωγικό τομέα στον οποίο ανήκουν:

 • Πρωτογενής τομέας (καλλιέργειες): δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι Συνεταιρισμοί/ΚΟΙΝΣΕΠ.
 • Δευτερογενής τομέας (επεξεργασία και μεταποίηση):δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι με τις ακόλουθες νομικές μορφές: Συνεταιρισμός, Ατομική Επιχείρηση, Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Οικοτεχνία.

Οι Οικοτεχνίες δεν απαιτείται να έχουν δηλώσει ΚΑΔ μεταποίησης, αλλά να δραστηριοποιούνται στους τομείς του Προγράμματος. Επιπλέον, περιλαμβάνονται μεμονωμένοι αγρότες που ασκούν και μεταποιητική δραστηριότητα.

 • Μη επιλέξιμες νομικές μορφές:Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επιχειρήσεις με αμιγώς εμπορική δραστηριότητα, κάθε μορφής δημόσια-δημοτική επιχείρηση, ιδρύματα, επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα και επιχειρήσεις τύπου franchising, μεμονωμένοι αγρότες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην πρωτογενή παραγωγή και όχι στη μεταποίηση.
 1. Ετήσιος κύκλος εργασιών: μεταξύ20.000€ -350.000€.
 2. Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας: δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικάυφιστάμενεςεπιχειρήσειςμε τουλάχιστο δύο κλεισμένες διαχειριστικέςχρήσεις.
 3. Παραγωγική λειτουργία: τουλάχιστον ενός έτους (δηλ. να υπάρχει παραγωγή για τη μια τουλάχιστον εκ των δύο διαχειριστικών χρήσεων).
 4. Επιχειρηματική δραστηριότητα: Οι ιδιοκτήτες/μέτοχοι/μέλη/εταίροι των επιχειρήσεων και συνεταιρισμών πρέπει να έχουν ως αποκλειστικήεπιχειρηματική δραστηριότητα αυτή για την οποία αιτούνται ενίσχυσης. Η συμμετοχή τους στο εταιρικό σχήμα να αποτελεί την κύρια απασχόληση τους και δε δύναται να είναι Ιδρύματα/Οργανώσεις.
 5. Επιλεξιμότητα αιτούμενου εξοπλισμού: το αίτημα ενίσχυσης πρέπει να αφορά αποκλειστικά σε:
  1. παραγωγικό εξοπλισμό σχετικό με τη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. αποκλείονται λειτουργικά έξοδα, μισθοδοσία, αμοιβές τρίτων για παροχή υπηρεσιών, κλπ).Οι υποψήφιοι που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα δύναται να αιτηθούν καλλιεργητικό εξοπλισμό. Σχετικά με τον καλλιεργητικό εξοπλισμό, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της απόκτησής του και να είναι προσαρμοσμένος στο μέγεθος και τις λειτουργικές ανάγκες της εκμετάλλευσης.
  2. υπηρεσίες πιστοποίησης (π.χ. ISO 9001, ISO 22000). Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν η αμοιβή συμβούλου και η αμοιβή του φορέα πιστοποίησης.
 6. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα: ο υποψήφιος πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ή να έχει ενταχθεί σε διακανονισμό/ ρύθμιση.
 7. Έγγραφα τεκμηρίωσης: Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αρχικά με την αίτηση τους μόνο το έγγραφο «Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ)», το οποίο εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του ΤΑXΙS (www.gsis.gr). Εφόσον οι αιτήσεις αξιολογηθούν θετικά κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται για να υποβάλλουν τα λοιπά έντυπα τεκμηρίωσης, όπως αυτά αναρτώνται στο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων» (βλ. Πρόσκληση «Πληροφορίες και Ανακοινώσεις»). Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή των ζητούμενων εγγράφων ή η υποβολή τους είναι ελλιπής, η αίτηση απορρίπτεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εφόσον πληρούνται τα «Κριτήρια Αξιολόγησης» (Παράρτημα Α’), κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης της αίτησης, αξιολογούνται στη συνέχεια τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Ποιότητα αίτησης: αξιολογείται θετικά η πληρότητα των περιγραφών και η αιτιολόγηση.
 2. Ετήσιος Κύκλος Εργασιών: αξιολογείται θετικά ο χαμηλός κύκλος εργασιών, δίνοντας προτεραιότητα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 3. Είδος προϊόντος και καλλιέργειας: ενθαρρύνεται και αξιολογείται η διαφορετικότητα των προϊόντων μεταξύ των υποψηφίων (δηλαδή, είναι επιθυμητό να επιλεχθούν επιχειρήσειςμε διαφορετικά προϊόντα, ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των λαμβανόμενων αιτήσεων), καθώς και η καλλιέργεια τοπικής ποικιλίας/ ειδική καλλιέργεια.
 4. Ύπαρξη συνάφειαςμεταξύ αιτούμενου εξοπλισμού και υπαρχουσών δραστηριοτήτων και υποδομών: αξιολογείται θετικά.
 5. Δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής ή νέου προϊόντος: αξιολογείται θετικά.
 6. Εφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου ή/και θέσπιση στόχων με προσδοκώμενα ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα και δυνατότητα επίτευξης αυτών: αξιολογείται θετικά.
 7. Εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων: αξιολογείται θετικά η χαμηλή δανειοδότηση ή η απουσία δανείου.
 8. Εκκρεμή θέματα πρέπει να έχουν επιλυθεί πριν την υποβολή της αίτησης (π.χ. εγκαταστάσεων, αδειοδοτήσεων, κλπ): αξιολογούνται αρνητικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης στελέχη του Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ, καθώς και εξωτερικοί έμπειροι συνεργάτες βαθμολογούν τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης (κλίμακα 1-5):

 1. Ιδιαίτερο προϊόν και καινοτομία.
 2. Κέρδη/ζημίες επί του κύκλου εργασιών.
 3. Επιχειρηματική ομάδα (γνώσεις, εμπειρία, σύνθεση ομάδας).
 4. Αξιολόγηση υπαρχουσών υποδομών και εξοπλισμού/ πραγματοποιηθείσες επενδύσεις.
 5. Ρυθμός ανάπτυξης (compoundrate).
 6. Έδρα σε απομακρυσμένη περιοχή, παραμεθόριες περιοχές ή περιοχές μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα με δύσκολη πρόσβαση.
 7. Αριθμός μελών και εργαζομένων: για επιχειρήσεις αξιολογούνται θετικά ο αριθμός εργαζομένων, η πρόβλεψη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ή διατήρηση υφισταμένων θέσεων, ενώ για συνεταιρισμούς ο αριθμός των μελών.
 8. Ύπαρξη πιστοποιημένων παραγωγικών διαδικασιών (π.χ. HACCP, ISO, BIO, ΠΟΠ), βραβείων και πραγματοποιθεισών επενδύσεων.
 9. Προηγούμενη ενίσχυση από το ίδιο πρόγραμμα ή άλλες επιχορηγήσεις.
 10. Εμπορικές δυνατότητες και θέση προϊόντων στην αγορά.
 11. Συμβολή του νέου εξοπλισμού στην ποιοτικήαναβάθμισητων προϊόντων.
 12. Συμβολή του νέου εξοπλισμού στην προώθηση των προϊόντων (π.χ. βελτίωση συσκευασίας – marketing).
 13. Συμβολή του νέου εξοπλισμού στην αύξηση δυναμικότητας παραγωγήςκαι στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2022

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*