Σουφλί: Απορρίφθηκε και από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 η προσφυγή Δαβή

Σουφλί: Απορρίφθηκε και από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 η προσφυγή Δαβή

Απορρίφθηκε και από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η προσφυγή του δημοτικού συμβούλου Σουφλίου Απόστολου Δαβή, κατά της υπ. αρίθμ.120139/21-04-2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Ιωάννη Σάββα.

Ο κ.Σάββας είχε επίσης απορρίψει πρώτος με απόφαση του στις 21 Απριλίου 2022, την προσφυγή που είχε κάνει ο συγκεκριμένος ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος στις 21 Μαρτίου 2022, κατά της  σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου, βάσει της οποίας εγκρίθηκαν πληρωμές για οφειλές του Δήμου. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ενώπιον της Επιτροπής, εμφανίστηκαν ο Απόστολος Δαβής, ο Παναγιώτης Καλακίκος Δήμαρχος Σουφλίου και ο Δημήτριος Σταυρινού δικηγόρος του Δήμου Σουφλίου οι οποίοι, αφού ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους , αποχώρησαν.

Στο σκεπτικό της απόφασης τώρα, ουσιαστικά από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, επισημαίνεται ότι ο κ.Δαβής δεν γνώριζε και τις δυο φορές που προσέφυγε, την διαδικασία και τις χρονικές προθεσμίες που πρέπει να ακολουθήσει. Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων:

-“Η σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 09.02.2022 ενώ ο προσφεύγων υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 82077/ 21.03.2022 ειδική διοικητική προσφυγή (αναφορά), ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, κατ΄ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, ήτοι μετά την παρέλευση της δεκαπενθήμερης προθεσμίας του άρθρου 227 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
-Με βάση τα προαναφερόμενα, προκύπτει ότι ορθά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 120139/21.04.2022
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 82077/21.03.2022 προσφυγή του Απόστολου Δαβή κατά του 5ου θέματος της σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου, βάσει της οποίας εγκρίθηκαν οφειλές του Δήμου και συγκεκριμένα το υπ’ αριθμ. 02/08.12.2021 παραστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΑΜΙΤΑΣ Ο.Ε.Ε» λόγω μη τήρησης της προθεσμίας του άρθρου 227 παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010. Ο δε ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί τρίμηνης προθεσμίας δυνάμει του άρθρου 150 παρ. 1β ν. 3463/2006 κρίνεται αβάσιμος λόγω της ύπαρξης ειδικής διάταξης του άρθρου 227 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.
8. Σε κάθε περίπτωση, βάσει των όσων εκτέθηκαν ανωτέρω, η υπό κρίση προσφυγή είναι απαράδεκτη και διότι η παρούσα Επιτροπή είναι αναρμόδια για την εξέταση της ύπαρξης πειθαρχικής ευθύνης αιρετού και συγκεκριμένα του Αντιδημάρχου Οικονομικών Σουφλίου.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούμαι την απόρριψη της από 27.04.2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου 49/27.04.2022 ασκηθείσας προσφυγής του Απόστολου Δαβή κατά της με αριθμ. πρωτ. 120139/21.04.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

H Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα στοιχεία του σχηματισθέντος φακέλου, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού σκέφθηκε κατά Νόμο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα τα εξής:
Την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ. 49/27-04-2022 προσφυγής του Απόστολου Δαβή κατά της υπ. αρίθμ.120139/21-04-2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης σύμφωνα με τις σκέψεις που εκτέθηκαν στην ανωτέρω εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΔΑΒΗ