Ç ðõñêáãéÜ ðïõ åêäçëþèçêå óÞìåñá ôï áðüãåõìá óå ÷áìçëÞ âëÜóôçóç, ðëçóßïí ôçò ðåñéï÷Þò
ÂáãéÜôé óôçí ÐåíôÝëç, åßíáé óå åîÝëéîç êáé êéíçôïðïéÞèçêáí 78 ðõñïóâÝóôåò ìå 5 ïìÜäåò
ðåæïðüñùí ôìçìÜôùí óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé 28 ÑïõìÜíùí ðõñïóâåóôþí, 22 ï÷Þìáôá, 11 Á/Ö
êáé 5 Å/Ð, åê ôùí ïðïßùí ôï 1 Å/Ð ôïõ Å.Ó. êáé 1 áêüìç Å/Ð ãéá åíáÝñéï óõíôïíéóìü.

Αλεξανδρούπολη: Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο πυρκαγιά σε δασική έκταση του χωριού Αισύμη

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή του χωριού Αισύμη Αλεξανδρούπολης, η οποία όμως μέχρι το πρωί τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. 

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης με 20 Πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 6 οχήματα και κατάφεραν μετά από δύσκολη προσπάθεια λόγω του ανάγλυφου της περιοχής να θέσουν την φωτιά υπό μερικό έλεγχο.
Οι φλόγες δεν απείλησαν πάντως το χωριό, που σήμερα Δεκαπενταύγουστο γιορτάζει ο Ιερός Ναός του Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Οι δυο ανακοινώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος για την πυρκαγιά στην Αισύμη Έβρου αναφέρουν:
Η ΒΑΣΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*