Εθνοφυλακή: Οι αλλαγές που προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ – Συμμετοχή και των γυναικών

Εθνοφυλακή: Οι αλλαγές που προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ – Συμμετοχή και των γυναικών

Αλλαγές και στην Εθνοφυλακή, με εθελοντική συμμετοχή και των γυναικών σε αυτή, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που τίθεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ με τίτλο: «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις» θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ευεργετικές διατάξεις με τις οποίες λαμβάνονται μέτρα μέριμνας υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα όσον αφορά την Εθνοφυλακή, που ιδιαίτερα για το νομό Έβρου έχει ιδιαίτερη σημασία, προβλέπεται:

ΜΕΡΟΣ Ε’

Επανακαθορίζεται το πλαίσιο που διέπει την Εθνοφυλακή και ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

1.  α. Ορίζεται ότι η Εθνοφυλακή οργανώνεται σε ενεργές και επιστρατευόμενες Μονάδες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ειδικές στρατιωτικές, ονομάζονται Τάγματα Εθνοφυλακής (ΤΕΘ) της περιοχής όπου εδρεύουν και μπορεί να περιλαμβάνουν Υπομονάδες και Τμήματα Εθνοφυλακής.

β. Ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με τη στελέχωση των Μονάδων Εθνοφυλακής (κατηγορίες προσωπικού, εθελοντική υπηρέτηση γυναικείου προσωπικού, ηλικιακά όρια και βαθμοί κατάταξης, χρόνος υπηρεσίας, εθελοντική συμμετοχή σε παρελάσεις, ασκήσεις και λοιπές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, χωρίς αποζημίωση κ.λπ.).

γ. Προβλέπεται η χορήγηση στους Εθνοφύλακες, με την κατάταξή τους, ειδών ιματισμού και υπόδησης, τα οποία φέρουν σε κάθε δραστηριότητα των Μονάδων Εθνοφυλακής.

δ. Οι Εθνοφύλακες ευθύνονται έναντι του Δημοσίου για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προξένησαν στα μέσα και στα υλικά της υπηρεσίας από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και λόγω απώλειας, φθοράς ή καταστροφής στα μέσα και τα υλικά αυτά από κακή ή αδικαιολόγητη χρήση ή πλημμελή συντήρηση, γενικά. Η ζημία καταλογίζεται αρμοδίως σε βάρος τους. (άρθρα 62 – 65)

2. α. Ορίζεται ότι στους Εθνοφύλακες που συμμετέχουν σε αποστολές:

– καταβάλλεται αποζημίωση έναντι οδοιπορικών εξόδων, για κάθε ημέρα υπηρεσίας τους και για τη μετακίνησή τους από την οικία τους στη Μονάδα και την επιστροφή σε αυτή, ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης. Η αποζημίωση αυτή δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, απαλλάσσεται από κάθε είδους φόρο ή τέλος, υπόκειται σε ποσοστό κράτησης υπέρ του Ταμείου του οικείου Κλάδου και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

– χορηγείται τροφή και δυνητικά είδη ιματισμού και υπόδησης.

[Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται η καταβολή αποδοχών, ήτοι ημερήσιας αποζημίωσης, ύψους 16 ευρώ, για την αντιμετώπιση δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησης].

β. Διευκρινίζεται ότι η εκτέλεση υπηρεσίας από τους Εθνοφύλακες δεν δημιουργεί σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Δημόσιο.

γ. Ρυθμίζεται το πλαίσιο:

– παροχής υγειονομικής περίθαλψης στους Εθνοφύλακες, είτε βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία είτε συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες,

– παροχής ευεργετημάτων καθώς και δικαιώματος συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις εκάστοτε συνταξιοδοτικές διατάξεις που ισχύουν για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, σε περίπτωση που φονεύονται, αποθνήσκουν ή καθίστανται ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτή ή κατά την εθελοντική συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των Μονάδων τους,

– απονομής ηθικών αμοιβών, μεταλλίων, τιμητικών διακρίσεων.

δ. Ορίζεται ότι οι Εθνοφύλακες αξιωματικοί προάγονται μέχρι τον βαθμό του Ταγματάρχη.

ε. Προσδιορίζονται οι κυρώσεις (ποινικές κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο) που επιβάλλονται σε όσους κηρύσσονται ανυπότακτοι επειδή δεν προσέρχονται εμπρόθεσμα για να καταταχθούν ή να αναλάβουν διατεταγμένη υπηρεσία στην Εθνοφυλακή.

στ. Ειδικά για το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετεί στην Εθνοφυλακή, ορίζεται ότι:

– ακολουθεί το πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης των ΤΕΘ, συμμετέχει στην εκπαίδευση και δικαιούται αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (άρθρο 20 του ν.4354/2015),

– αναγνωρίζεται το δικαίωμα πρόσληψης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε ένα μέλος της οικογένειας πολιτικού υπαλλήλου που υπηρετεί στην Εθνοφυλακή που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, (άρθρο 19 του ν.1911/1990).

Μέρος Α΄: Σκοπός – Αντικείμενο

Μέρος Β΄: Ειδικοί Λογαριασμοί Πρόνοιας Στρατού Ξηράς και Πολεμικής Αεροπορίας, Ρυθμίσεις ΝΙΜΤΣ, λοιπές ρυθμίσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ζητήματα μακράς αναρρωτικής άδειας, μετοχικών ταμείων και θέματα οικονομικής φύσης.

Εδώ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, Μετοχικών Ταμείων και λοιπά θέματα οικονομικής φύσης και οι βασικές μεταρρυθμίσεις είναι οι παρακάτω:

– Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Πρόνοιας στον Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία με σκοπό τη χορήγηση βοηθήματος στο εν ενεργεία προσωπικό καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους για δαπάνες που αφορούν κυρίως στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

– Συμπερίληψη στους δικαιούχους νοσηλείας στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) των εν ενεργεία υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας.

–  Καθιέρωση ανώτερου ορίου ημερών αποζημίωσης εκτός έδρας που μπορεί να καταβληθεί στο προσωπικό κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών – Ναρκαλιευτών (μέχρι 200 ημέρες συνολικά) για τη συμμετοχή τους σε αποστολές εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.

– Κατάργηση συνδρομής αποστράτων και πολιτικών υπαλλήλων του Στρατού Ξηράς υπέρ Στρατιωτικών Λεσχών.

–  Εκτέλεση φαρμακευτικών συνταγών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των μελών των οικογενειών τους και από τα φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ.

– Απλοποίηση διαδικασίας επιστροφής στελεχών από μακρές αναρρωτικές άδειες και ένταξης σε ειδική κατάσταση για λόγους υγείας.

–  Διαγραφή του αποστρατευόμενου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας και άμεση έναρξη συνταξιοδότησης από την ημέρα που διαγράφονται.

–  Αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας ως χρόνου μετοχικής σχέσης με τους οικείους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας.

–  Αναπροσαρμογή μεριδίων μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Στρατού και εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν στα μερίσματα των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου (ν. 4472/2017).

– Καθιέρωση της δυνατότητας χορήγησης εκτάκτου μερίσματος στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

–  Κατάργηση των μειώσεων που επιβλήθηκαν με τον ν. 4093/2012 στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι.

Μέρος Γ΄: Ζητήματα σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών Ρυθμίζονται ζητήματα σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μεταξύ άλλων, θέματα απονομής αποστρατευτικού βαθμού στους Εθελοντές Μακράς Θητείας, καθώς και κρίσεων και προαγωγών διαφόρων κατηγοριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εδώ περιλαμβάνονται οι παρακάτω βασικές μεταρρυθμίσεις:

–  Απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού στους ΕΜΘ.

–  Ρύθμιση διαδικασίας ένταξης αξιωματικών του Υγειoνομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων σε έτερη ειδικότητα του Υγειονομικού Σώματος (ιατροί, οδοντίατροι κλπ).

–  Προαγωγή αξιωματικών – ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητας που διακρίθηκαν σε ατομικό ή ομαδικό ολυμπιακό αγώνισμα αθλητών με αναπηρία, κατά τη διάρκεια παγκόσμιων στρατιωτικών αγώνων, με στόχο την αναγνώριση των διακρίσεων και της ατομικής προόδου τους.

– Δυνατότητα συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας πριν συμπληρωθεί πλήρως ο τελευταίος μήνας υπηρεσίας στις θέσεις αυτές, προς διευκόλυνση των στελεχών και των οικογενειών τους.

–  Υπαγωγή των αξιωματικών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και συμπλήρωσαν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2018, δηλαδή καταταγέντες τα έτη 1991, 1992, 1993, στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 2439/1996 που καθορίζουν τον χρόνο παραμονής τους σε κάθε βαθμό.

Μέρος Δ΄: Ρυθμίσεις θεμάτων στρατολογικής φύσης Αντιμετωπίζονται ζητήματα στρατολογικής φύσης.

Εδώ περιλαμβάνονται οι παρακάτω βασικές μεταρρυθμίσεις:

–  Συμπερίληψη στους δικαιούχους μεταφοράς στρατευσίμων στο Πολεμικό Ναυτικό των αποφοιτούντων από Ειδικά Τμήματα των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

–  Δυνατότητα μεταβίβασης του δικαιώματος απαλλαγής από τη στράτευση στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό στην περίπτωση που ο δικαιούχος απαλλαγής από τη στράτευση, ως μεγαλύτερος γιός γονέων που έχουν αποβιώσει, ο οποίος έχει ένα άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή, είναι ανίκανος για κάθε εργασία.

–  Καθιέρωση χρήσης ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών για την κλήση στρατευσίμων και εφέδρων για κατάταξη.

Μέρος ΣΤ΄: Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Εδώ αντιμετωπίζονται ειδικότερα οργανωτικά ζητήματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΘΑ τα οποία απαιτούν νομοθετική παρέμβαση, όπως:

– η σύσταση αυτοτελούς Γραφείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και

– η παροχή δυνατότητας και στα αδέλφια και στα τέκνα, των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι μαθητές στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), να κατανέμονται στον Κλάδο που υπηρέτησε ο θανών γονέας ή αδελφός/ή τους

 

Ένα σχόλιο

  1. Κάνανε αντιγραφή επικόλληση τον νόμο του 1982 και τον βάφτισαν νόμο του 2023.Πως γίνετε εμείς οι Εθνοφρουροι να κάνουμε υπηρεσίες 365 μέρες το χρόνο και να μας βαφτίζουν εθελοντές;

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*