Προσλήψεις: Μόνιμοι υπάλληλοι στον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας μέσω ΑΣΕΠ – Θέσεις, υποβολή αιτήσεων

Δημοσιεύτηκε στις 24 Ιουλίου 2023, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ που προβλέπει την πλήρωση νέου μόνιμου προσωπικού, συνολικά 29 ατόμων στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ).

Ειδικότερα, οι προσλήψεις θα γίνουν στο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας και Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αραπίτσης Ναούσης, στον Αχέροντα Γλυκής, Βέροιας, στον Ενιπέα Φαρσάλων, στη Β’ Ζώνη Μεσσάρας, στο Μικρό Μοναστήρι και στον τοπικό οργανισμό Μποϊδά – Μαύρης.

Οι θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 14 θέσεις

 • ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
 • ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΟΙ)
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ)
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ)
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧ ΑΝΙΚΩΝ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 9 θέσεις

 • TΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ)
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • TΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 6 θέσεις

 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ

Αίτηση και προθεσμία

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει τη Δευτέρα 7 Αυγούστου και ώρα 08:00 και λήγει την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ:
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. 406):
Ο/Η υπάλληλος του ανωτέρω κλάδου / ειδικότητας θα απασχοληθεί με την υποστήριξη της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα όπως με τη λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως εισπράξεων και πληρωμών, έκδοση γραμματίων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, σύνταξη μ ισθοδοτικών καταστάσεων, έγκαιρη καταβολή αποδοχών, χειρισμός διπλογραφικού συστήματος λογιστικής κ.λπ..
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (κωδ. 412):
Ο/Η υπάλληλος του ανωτέρω κλάδου / ειδικότητας θα απασχοληθεί με την εκπόνηση μελετών, με την επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης και αποστράγγισης. Με την εκπόνηση μελετών, οργάνωση συνεργείων, παρακολούθηση και έλεγχο έργων επέκτασης, βελτίωσης επισκευής και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του φορέα.


ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (κωδ. 507):
Ο/Η υπάλληλος του ανωτέρω κλάδου/ειδικότητας θα απασχοληθεί με την εκπόνηση μελετών, με την επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης και αποστράγ γισης.ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ(κωδ. 505):
Εκπόνηση μελετών, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησ η ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης και αποστράγγισης.
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (κωδ. 509):
Ο/Η υπάλληλος του ανωτέρω κλάδου / ειδικότητας θα απασχοληθεί με την τήρηση κτηματολογίου, τη διανομή και παρακολούθηση αρδευτικού ύδατος ανοιχτών διωρύγων.
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (κωδ. 605):
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης και αποστράγγισης

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ