Ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής θα λειτουργήσει και φέτος στο ΔΙΕΚ του Π.Γ.Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής θα λειτουργήσει και φέτος στο ΔΙΕΚ του Π.Γ.Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει τη λειτουργία της ειδικότητας: Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ & Γ΄ εξάμηνο με κατάταξη) για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024.


Δικαίωμα εγγραφής στα Δ.Ι.Ε.Κ. (Επίπεδο 5) έχουν απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ, καθώς, και οι
κάτοχοι ισότιμων τίτλων (ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ) των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών
Γυμνασίων – Λυκείων (Επίπεδο 4).
 Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. και οι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων ειδικότητας Β. Νοσηλευτικής, δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ.
 Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας, δύνανται να
κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ. με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες, υποβάλλοντας σχετική αίτηση.


Οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων υποβάλλονται από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου
2023, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την επιλογή τους:
 Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου (χορηγείται από τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ)
 Τίτλο σπουδών
 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
 Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς (για ομογενείς)
 Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (για αλλοδαπούς)
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (ή δημόσιο έγγραφο που αυτός αναγράφεται)
Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 τ του ν.
4763/2020 (Α΄ 254).
Πληροφορίες -Επικοινωνία: τηλ.: 2551352233–4, e-mail: diek@pgna.gr.
Διεύθυνση: Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης (1ος όροφος – Άνωθεν Τ.Ε.Π.), Δραγάνα – Αλεξανδρούπολη.